พลังชุมชนนำทางรอดปศุสัตว์ไทย สรรค์สร้างเศรษฐกิจชุมชนพลังบวกที่ยั่งยืน

 
 


 คุณ นพดล ธัญวรรธนา ประธานวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะแกะ เพื่อการส่งออก ภาคเหนือ | จากพนักงานบริษัทในเมืองกรุง มีใจบันดาลแรงอยากกลับมาพัฒนาพื้นที่ของตนเอง เริ่มจากความคุ้นชินที่ค่าเฟ่แล้วก้าวต่อด้วยทัศนคติเชิงบวกที่มองเห็นโอกาสในทุกๆปัญหา เสริมองค์ความรู้ร่วมกับ บุคคล สถาบัน องค์กรจับมือทำนำทางเดินแล้วนำหลากหลายกลยุทธ์ อาทิเช่นยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ วิศกรรมย้อนกลับ ฯลฯ มุ่งสร้างธุรกิจชุมชนให้เข้มแข็งส่งเสริมให้แข็งแรงแล้วแตกตัว เพื่อเติบโต...

คุณเค หรือที่รู้จกกันในนาม คุณ นพดล ธัญวรรธนา ประธานวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะแกะ เพื่อการส่งออก ภาคเหนือ เป็นผู้มีทัศนคติเชิงบวก มองโลกในแง่ดี กับโลกของปศุสัตว์ มองปัญหาให้เป้นโอกาส ขับเคลื่อนด้วยใจที่ไม่ใช่ตัวเงิน มีการวางแผนงาน Business Model จากนักยุธศาสตร์ที่ชัดเจนก้าวไปสู่ โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน BCG เศรษฐกิจชีวภาพ( Bioeconomy) ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเน้นการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เชื่อมโยงกับ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คำนึงถึงการนำวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และทั้ง 2 เศรษฐกิจนี้ อยู่ภายใต้เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน โดยเปลี่ยนข้อได้เปรียบที่ไทยมีจากความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม ให้เป็นความสามารถในการแข่งขันด้วยนวัตกรรม เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจ BCG ที่เติบโต แข่งขันได้ในระดับโลก เกิดการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำ ชุมชนเข้มแข็ง มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน และ เรียนรู้ ถอดแบบธุรกิจที่เกิดจากปัญหา เพราะ ธุรกิจที่ยิ่งใหญ่บนโลกใบนี้คือเกษตร และวีถีการถอดบทเรียนจากผู้ที่ประสบความสำเร็จ ตามแบบฉบับของคนเก่ง ว่าที่ ดร.นพดล ธัญวรรธนา ประธานวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะแกะ เพื่อการส่งออก ภาคเหนือ นั่นเอง...

 

เกี่ยวกับเรา : รายการ "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" เราคือเวทีเสวนาออนไลน์ พูดคุย ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ เป็นเวทีสาธารณะ และเป็นเวทีที่จัดตั้งขึ้นจากกลุ่มคนที่มีจิตอาสา กลุ่มคนที่มีจิตสาธารณะ เพราะเราอยากเห็นบ้านเมืองเรามีการพัฒนาที่ดีขึ้น... โดยเราจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในด้านและสาขาต่างๆ มาถ่ายทอด พูดคุย องค์ความรู้ เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้สนใจทั่วไป เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากเวทีนี้ไปประยุกต์ใช้จนเกิดผลสำเร็จ โดย รายการ คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน เวทีเสวนาแห่งนี้จะจัดขึ้นทุกๆ วันพุธ ในทุกสัปดาห์ โดยเสวนาผ่านระบบ Zoom Meetings และ รับชมถ่ายทอดสด Live Streaming ผ่าน Facebook "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ออกอากาศ เวลา 19.00 น. - 21.00 น. และยังสามารถมารับชมย้อนหลังผ่านทาง Youtube ช่อง "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ได้อีกช่องทางหนึ่ง..

ดลรวี ภัทรกุลพิมล
โปรดิวเซอร์ รายการคุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน
Youtube : https://www.youtube.com/@BestForSociety
Facebook : https://www.facebook.com/TheBestForSociety
Facebook Group : https://www.facebook.com/groups/TheBestForSociety/
Website : https://www.dolravee.com/

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความยอดนิยมตลอดกาล