เศรษฐศาสตร์การเมืองในสังคมยุคใหม่ | เศรษฐศาสตร์การเมือง ตอน 2

 

เศรษฐศาสตร์การเมืองเป็นสาขาวิชาสหวิทยาการที่วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม การตรวจสอบปฏิสัมพันธ์ของนโยบายและสถาบันทางเศรษฐกิจกับกระบวนการทางการเมือง และผลกระทบต่อผลลัพธ์ทางสังคมว่าเป็นอย่างไร... 

ในสังคมสมัยใหม่ เศรษฐกิจการเมืองมีความสำคัญสูงสุด เนื่องจากช่วยให้เราเข้าใจการเกี่ยวโยงกันที่ซับซ้อนของการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม และรู้ว่าสิ่งเหล่านี้หล่อหลอมชีวิตเราอย่างไร...

เหตุผลสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้เศรษฐกิจการเมืองมีความสำคัญในสังคมยุคใหม่ก็คือ เศรษฐกิจการเมืองช่วยให้เราเข้าใจพลวัตของอำนาจและอิทธิพลที่กำหนดนโยบายเศรษฐกิจ และ สังคม... 

ถึงแม้ว่านโยบายเศรษฐกิจไม่ได้เป็นกลาง แต่จะสะท้อนถึงผลประโยชน์ของกลุ่มและบุคคลที่แตกต่างกัน เศรษฐศาสตร์การเมืองช่วยให้เราเข้าใจว่าใครมีอำนาจในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจ ผลประโยชน์ของพวกเขาคืออะไร และพวกเขาใช้อำนาจนั้นอย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย... 

นโยบายและการตัดสินใจทางเศรษฐกิจไม่ได้เกิดขึ้นในสูญญากาศ แต่ได้รับอิทธิพลจากสถาบันทางการเมือง อุดมการณ์ และผลประโยชน์ ในทำนองเดียวกัน การตัดสินใจทางการเมืองมีผลทางเศรษฐกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนนับล้านชีวิต...

อีกเหตุผลหนึ่งที่เศรษฐศาสตร์การเมืองมีความสำคัญในสังคมสมัยใหม่ก็คือการให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการกระจายความมั่งคั่งและอำนาจในสังคม นโยบายและสถาบันทางเศรษฐกิจสามารถส่งเสริมหรือจำกัดโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับกลุ่มคนที่แตกต่างกัน และสามารถนำไปสู่การขยายหรือลดความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ 

การพิจารณาปัจจัยทางการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์การเมืองช่วยให้เราเข้าใจต้นตอของความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจและพัฒนานโยบายที่ส่งเสริมความยุติธรรมทางเศรษฐกิจได้มากยิ่งขึ้น...

นอกจากนี้ เศรษฐกิจการเมืองยังมีความสำคัญในสังคมยุคใหม่ เพราะสามารถกำหนดนโยบายและอภิปรายในที่สาธารณะได้ โดยการวิเคราะห์นโยบายและสถาบันทางเศรษฐกิจ นักเศรษฐศาสตร์การเมืองสามารถระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของพวกเขาและให้คำแนะนำสำหรับการปรับปรุง สิ่งนี้สามารถช่วยให้ผู้กำหนดนโยบายสามารถออกแบบนโยบายเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพและเท่าเทียมกันซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม...

การสนับสนุนที่สำคัญอีกประการหนึ่งของเศรษฐศาสตร์การเมืองคือการช่วยให้เราเข้าใจผลที่ตามมาของนโยบายเศรษฐกิจ นโยบายเศรษฐกิจมีผู้ชนะและผู้แพ้ และเศรษฐศาสตร์การเมืองช่วยให้เราระบุได้ว่าพวกเขาเป็นใคร สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในสังคมสมัยใหม่ ซึ่งความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจกลายเป็นปัญหาหลัก เมื่อเข้าใจว่านโยบายเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อกลุ่มคนต่างๆ อย่างไร เราสามารถพัฒนานโยบายที่มีความเสมอภาคและยุติธรรมมากขึ้นได้ในอนาคต...

เศรษฐศาสตร์การเมืองมีความสำคัญอย่างมากในสังคมสมัยใหม่เช่นกัน เพราะช่วยให้เราเข้าใจบทบาทของรัฐในระบบเศรษฐกิจ... ในหลายประเทศ รัฐมีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ ตั้งแต่การควบคุมตลาดไปจนถึงการจัดหาสินค้าและบริการสาธารณะ เศรษฐศาสตร์การเมืองช่วยให้เราเข้าใจว่ารัฐสามารถส่งเสริมการเติบโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจได้ดีที่สุดอย่างไร และทำอย่างไรจึงจะสร้างสมดุลระหว่างผลประโยชน์ที่แข่งขันกันเพื่อให้ได้มาซึ่งสวัสดิการสังคมที่ดีที่สุด...

นอกจากนี้ เศรษฐศาสตร์การเมืองช่วยให้เราเข้าใจเศรษฐกิจโลกและการเปลี่ยนแปลงของการค้าและการเงินระหว่างประเทศ ในยุคโลกาภิวัตน์ เศรษฐกิจมีความเชื่อมโยงกันมากกว่าที่เคยเป็นมา เศรษฐศาสตร์การเมืองช่วยให้เราเข้าใจว่าประเทศต่างๆ มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร ผลที่ตามมาของปฏิสัมพันธ์เหล่านี้คืออะไร และเราจะจัดการความเสี่ยงและโอกาสที่โลกาภิวัตน์นำเสนอได้อย่างไร...

ในสังคมสมัยใหม่ของเรา เศรษฐศาสตร์การเมืองมีบทบาทสำคัญในการกำหนดภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างการเมืองและเศรษฐกิจ ทำให้เราสามารถเข้าใจและจัดการกับความท้าทายและโอกาสที่เกิดขึ้นในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของเรา... 

เรามาดูความสำคัญของเศรษฐกิจการเมืองและผลกระทบต่อแง่มุมต่างๆ ในชีวิตของเรากัน ผมพอสรุปมาได้ 5 ข้อ สำคัญๆ ดังนี้...

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างอำนาจ

เศรษฐศาสตร์การเมืองช่วยให้เราเข้าใจการกระจายอำนาจภายในสังคม ตรวจสอบว่าสถาบันทางการเมือง นโยบาย และข้อบังคับมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจและการจัดสรรทรัพยากรอย่างไร ด้วยการวิเคราะห์โครงสร้างอำนาจ เราสามารถระบุความสนใจและแรงจูงใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เช่น รัฐบาล องค์กร และกลุ่มผลประโยชน์ ความเข้าใจนี้มีความสำคัญต่อการส่งเสริมความรับผิดชอบ ความโปร่งใส และความเป็นธรรมในการกำกับดูแล และป้องกันการกระจุกตัวของอำนาจในมือของคนไม่กี่กลุ่ม

การกำหนดนโยบายเศรษฐกิจ

นโยบายเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับพลวัตทางการเมืองที่อยู่รอบตัว เศรษฐกิจการเมืองช่วยให้ผู้กำหนดนโยบายมีเครื่องมือในการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเลือกนโยบายที่แตกต่างกัน และคาดการณ์ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่างกันจะตอบสนองอย่างไร ผู้กำหนดนโยบายสามารถออกแบบนโยบายที่เพิ่มสวัสดิการสังคมและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโดยพิจารณาจากความสนใจและแรงจูงใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ นอกจากนี้ เศรษฐกิจการเมืองยังช่วยระบุการแลกเปลี่ยนและการประนีประนอมที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายในสภาพแวดล้อมทางการเมืองที่ซับซ้อน

มั่นใจในการพัฒนาที่ครอบคลุม

การพัฒนาอย่างรอบด้านเป็นเป้าหมายสำคัญสำหรับสังคมสมัยใหม่ และเศรษฐกิจการเมืองก็ให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว จากการตรวจสอบปัจจัยทางการเมืองที่นำไปสู่ความไม่เท่าเทียมกันและการกีดกัน นักเศรษฐศาสตร์การเมืองสามารถเสนอกลยุทธ์เพื่อจัดการกับความท้าทายเหล่านี้ได้ พวกเขาสามารถวิเคราะห์ว่าสถาบันและกระบวนการทางการเมืองเสริมสร้างหรือบรรเทาความเหลื่อมล้ำในความมั่งคั่ง โอกาส และการเข้าถึงสินค้าสาธารณะได้อย่างไร ด้วยการทำความเข้าใจพลวัตเหล่านี้ ผู้กำหนดนโยบายสามารถออกแบบการแทรกแซงที่ส่งเสริมการเติบโตอย่างครอบคลุม ลดความยากจน และเพิ่มความคล่องตัวทางสังคมได้

ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

เศรษฐศาสตร์การเมืองมีความสำคัญในการทำความเข้าใจพลวัตของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและธรรมาภิบาลเศรษฐกิจโลก สำรวจปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บรรษัทข้ามชาติ และองค์กรระหว่างประเทศ ให้ความกระจ่างในประเด็นต่างๆ เช่น การค้า การเงิน และความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา ด้วยการวิเคราะห์พลังทางการเมืองที่สร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ผู้กำหนดนโยบายสามารถนำทางการเจรจาที่ซับซ้อน แก้ไขข้อขัดแย้ง และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน เศรษฐศาสตร์การเมืองให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ และช่วยออกแบบนโยบายที่ให้ประโยชน์สูงสุดและลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพึ่งพากันและการกีดกันทางเศรษฐกิจ

การปรับปรุงการประเมินผลและการปฏิรูปนโยบาย

เศรษฐศาสตร์การเมืองช่วยประเมินประสิทธิภาพของนโยบายที่มีอยู่ จากการศึกษาว่าปัจจัยทางการเมืองและเศรษฐกิจมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร เราสามารถระบุอุปสรรคและโอกาสในการดำเนินนโยบายและประเมินผลที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจของมาตรการเฉพาะได้ นักเศรษฐศาสตร์การเมืองมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการกำหนดนโยบายตามหลักฐาน เนื่องจากพวกเขาให้การวิเคราะห์เชิงประจักษ์และการประเมินอย่างเข้มงวดของตัวเลือกนโยบายต่างๆ สิ่งนี้ช่วยให้ผู้กำหนดนโยบายตัดสินใจอย่างรอบรู้และปรับนโยบายเพื่อตอบสนองเป้าหมายทางสังคมได้ดียิ่งขึ้น

โดยสรุป เศรษฐศาสตร์การเมืองเป็นสาขาวิชาที่สำคัญยิ่งในการทำความเข้าใจปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างการเมืองและเศรษฐกิจในสังคมสมัยใหม่ การพิจารณาปัจจัยทางการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ... เศรษฐศาสตร์การเมืองสามารถช่วยให้เราพัฒนานโยบายเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพและเท่าเทียมกันมากขึ้น ส่งเสริมความยุติธรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น และปรับปรุงความเข้าใจของเราเกี่ยวกับการกระจายความมั่งคั่งและอำนาจในสังคม ช่วยให้เราเข้าใจความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และรู้ว่าสิ่งเหล่านี้หล่อหลอมชีวิตเราอย่างไร เมื่อเข้าใจการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เราสามารถพัฒนานโยบายที่ส่งเสริมสวัสดิการสังคม การเติบโตทางเศรษฐกิจ และเสถียรภาพของโลกได้ ขณะที่เราเผชิญกับความท้าทายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในช่วงศตวรรษที่ 21 ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปจนถึงความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจการเมืองจะยังคงมีบทบาทสำคัญในการกำหนดอนาคตของเรา ทำให้เราสามารถกำหนดนโยบายที่ส่งเสริมการพัฒนาที่ครอบคลุมและยั่งยืน ด้วยการวิเคราะห์โครงสร้างอำนาจ กำหนดนโยบายเศรษฐกิจ ประกันการพัฒนาที่ครอบคลุม ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ... เศรษฐศาสตร์การเมืองช่วยสร้างสังคมที่มีความเสมอภาค มีความรับผิดชอบ และตอบสนองต่อความต้องการของพลเมืองมากขึ้น เป็นสาขาวิชาที่สำคัญของการศึกษาและการปฏิบัติสำหรับผู้ที่ต้องการสำรวจความท้าทายและโอกาสของโลกที่เชื่อมต่อถึงกัน...

ครูพี่ลี ดลรวี ภัทรกุลพิมล
โปรดิวเซอร์ รายการ คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน
Website  :    http://www.dolravee.com/
Facebook :    https://goo.gl/qNF1ak
Youtube  :    https://goo.gl/F6d8A4

 

คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน รายการที่จะนำคุณไปสัมผัสกับ อัตลักษณ์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย เศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดดีๆ จากบุคคลต้นแบบ ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อเป็นพลังสรรค์สร้าง คุณภาพชีวิตทีดี อย่างยั่งยืน

  • ออกอากาศทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง AM 1467 KHz ทุก วันพฤหัสบดี เวลา 18.00 น. - 19.00 น. และ
  • ออกอากาศทางช่องทาง Live Streaming ผ่าน Facebook Live "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ทุก วันพุธ เวลา 19.00 น. - 21.00 น. และ
  • สามารถมารับชมย้อนหลังผ่านทาง Youtube ช่อง "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ได้อีกช่องทางหนึ่ง...

เพจ & Youtube : รายการคุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน

เกี่ยวกับเรา : รายการ "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" พวกเราคือใคร?

ป.ล. หากบทความนี้มีประโยชน์ ฝากช่วยกันแชร์ บทความนี้ส่งต่อๆ ออกไปสู่กลุ่มผู้คนวงกว้างให้ได้รับคุณประโยชน์... แบ่งปันความรู้ดีๆ กันนะครับ หนึ่งความรู้ หนึ่งความคิดดีๆ อาจจะเปลี่ยน ช่วยเหลือ ผู้คน และสังคมได้นะครับ และที่สำคัญสิ่งเล็กๆ ที่ท่านทำในวันนี้สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้นได้ ขอขอบคุณทุกท่านจากหัวใจ ไว้ ณ โอกาสนี้นะครับ... แล้วกลับมาพบกันใหม่ในบทความต่อๆไปนะครับผม ^_^

กองทุนสวัสดิการชุมชน กระบวนการขับเคลื่อน ภาพจริงจากอดีต สู่ปัจจุบันอันรุ่งโรจน์ | สวัสดิการชุมชน


คลิปนี้เรามาพบ พูดคุยกับ ท่านอาจารย์ ธนพล ศรีใส บุคคลต้นแบบมากด้วยความสามารถงานชุมชน มุ่งเป้าที่สร้างประโยชน์ต่อชุมชนสร้างการมีส่วนร่วมสร้างสวัสดิการในชุมชนเพื่อความยั่งยืน เข้าถึงผู้คนในชุมชน เข้าถึงแก่นของหัวใจคนในแต่ละชุมชน และทำให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้นในมุมของสวัสดิการชุมชน จาก เข้าใจ ใช้เป็น เห็นผล แนวเกษตรทฤษฎีใหม่ พัฒนาต่อยอด แบ่งปัน เป็นศูนย์เรียนรู้ตามวิถี ของท่านอาจารย์ ธนพล สู่งานด้านสวัสดิการชุมชน สรรค์สร้างชุมชน เข้มแข็ง จัดการตนเอง พัฒนาคน พัฒนางาน สู่การยกระดับกองทุนสวัสดิการชุมชน ด้วยนวัตกรรม การต่อยอด การพัฒนา ยกระดับกองทุนสวัสดิการชุมชน ด้วยเครื่องมือด้านเทคโนโลยี โดยใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ MIS : Management Information System (เมเนทเม้นต์ อินฟอเมชัน ซิสเต็มส์) ระบบที่รวบรวม และจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกอย่างมีหลักเกณฑ์ผนวกการเข้าใจ เข้าถึงแก่นของคนในชุมชนในทุกช่วงวัย ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างผสมผสานกันอย่างลงตัว มาเป็นผลงานอันเป็นประจักษ์เฉกเช่นในปัจจุบัน ....

เกี่ยวกับเรา : รายการ "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" เราคือเวทีเสวนาออนไลน์ พูดคุย ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ เป็นเวทีสาธารณะ และเป็นเวทีที่จัดตั้งขึ้นจากกลุ่มคนที่มีจิตอาสา กลุ่มคนที่มีจิตสาธารณะ เพราะเราอยากเห็นบ้านเมืองเรามีการพัฒนาที่ดีขึ้น... โดยเราจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในด้านและสาขาต่างๆ มาถ่ายทอด พูดคุย องค์ความรู้ เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้สนใจทั่วไป เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากเวทีนี้ไปประยุกต์ใช้จนเกิดผลสำเร็จ โดย รายการ คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน เวทีเสวนาแห่งนี้จะจัดขึ้นทุกๆ วันพุธ ในทุกสัปดาห์ โดยเสวนาผ่านระบบ Zoom Meetings และ รับชมถ่ายทอดสด Live Streaming ผ่าน Facebook "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ออกอากาศ เวลา 19.00 น. - 21.00 น. และยังสามารถมารับชมย้อนหลังผ่านทาง Youtube ช่อง "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ได้อีกช่องทางหนึ่ง..
 
ดลรวี ภัทรกุลพิมล
โปรดิวเซอร์ รายการคุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน
Youtube : https://www.youtube.com/@BestForSociety
Facebook : https://www.facebook.com/TheBestForSociety
Facebook Group : https://www.facebook.com/groups/TheBestForSociety/
Website : https://www.dolravee.com/


ประวัติเศรษฐศาสตร์การเมือง | เศรษฐศาสตร์การเมือง ตอน 1

 

เศรษฐศาสตร์การเมืองมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและซับซ้อนตั้งแต่ยุคกรีกโบราณ และ กรุงโรม ซึ่งนักปรัชญาเช่น เพลโต และ อริสโตเติล ถกเถียงกันในประเด็นความยุติธรรมและบทบาทของรัฐในระบบเศรษฐกิจ

การสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมทางเศรษฐกิจกับอำนาจทางการเมือง อย่างไรก็ตาม ในศตวรรษที่ 18 เศรษฐกิจการเมืองได้กลายเป็นสาขาการศึกษาที่แตกต่าง ด้วยการตีพิมพ์ "The Wealth of Nations" ของ Adam Smith ในปี 1776 Smith โต้แย้งว่ากลไกตลาดสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ แนวคิดเรื่องทุนนิยมแบบไม่รู้จบซึ่งสนับสนุนการแทรกแซงของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจให้น้อยที่สุด กลายเป็นรากฐานที่สำคัญของเศรษฐศาสตร์การเมืองแบบคลาสสิก...

ในศตวรรษที่ 19 เศรษฐศาสตร์การเมืองกลายเป็น สหวิทยาการ มากขึ้น โดยใช้ทฤษฎีทางสังคมวิทยา รัฐศาสตร์ และประวัติศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์การเมืองคลาสสิกเช่น David Ricardo และ Karl Marx มุ่งเน้นไปที่ประเด็นต่างๆ เช่น การขูดรีดแรงงาน ค่าเช่า และการกระจายความมั่งคั่ง การพัฒนาของการปฏิวัติอุตสาหกรรมและการเพิ่มขึ้นของทุนนิยมนำไปสู่การถกเถียงเกี่ยวกับบทบาทของรัฐในการควบคุมตลาดและปกป้องคนงาน

ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 จอห์น เมย์นาร์ด เคนส์ (John Maynard Keynes) ท้าทายมุมมองดั้งเดิมของเศรษฐศาสตร์ โดยโต้แย้งว่าการแทรกแซงของรัฐบาลเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการจ้างงานอย่างเต็มที่ สิ่งนี้นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจมหภาคและการศึกษาวงจรธุรกิจและนโยบายการคลัง

และในช่วงศตวรรษที่ 20 นี่เอง เศรษฐกิจการเมืองแบบนีโอคลาสสิกได้ถือกำเนิดขึ้น ซึ่งรวมเอาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และการวิเคราะห์เชิงปริมาณเข้ากับการศึกษาปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ วิธีการนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของพฤติกรรมส่วนบุคคลและประสิทธิภาพของตลาด และกลายเป็นสิ่งที่โดดเด่นในด้านเศรษฐศาสตร์ในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 ...

ในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เศรษฐกิจการเมืองมีขอบเขตในระดับสากลมากขึ้น โดยเน้นที่ประเด็นต่างๆ เช่น การค้า การพัฒนา และโลกาภิวัตน์ การเพิ่มขึ้นของเศรษฐศาสตร์แบบนีโอคลาสสิกในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 นำไปสู่การมุ่งเน้นที่ตลาดใหม่และประสิทธิภาพของการจัดสรรทรัพยากร

ปัจจุบัน เศรษฐกิจการเมืองยังคงเป็นสาขาวิชาที่มีพลวัตและเป็นสหวิทยาการ โดยใช้แนวทางทางทฤษฎีและระเบียบวิธีที่หลากหลายในการวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ เช่น ความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ กฎระเบียบทางการเงิน ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม และผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อเศรษฐกิจ และ ตั้งแต่นั้นมา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาขาย่อยใหม่เกิดขึ้น เช่น เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม เศรษฐศาสตร์การเมืองสตรีนิยม และเศรษฐกิจการเมืองเชิงสถาบัน ปัจจุบัน เศรษฐศาสตร์การเมืองเป็นสาขาสหวิทยาการที่ใช้แนวทางทฤษฎีและวิธีการวิจัยที่หลากหลายเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างการเมืองและเศรษฐกิจอยู่นั่นเอง... 

ครูพี่ลี ดลรวี ภัทรกุลพิมล
โปรดิวเซอร์ รายการ คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน
Website  :    http://www.dolravee.com/
Facebook :    https://goo.gl/qNF1ak
Youtube  :    https://goo.gl/F6d8A4

 

คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน รายการที่จะนำคุณไปสัมผัสกับ อัตลักษณ์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย เศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดดีๆ จากบุคคลต้นแบบ ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อเป็นพลังสรรค์สร้าง คุณภาพชีวิตทีดี อย่างยั่งยืน

  • ออกอากาศทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง AM 1467 KHz ทุก วันพฤหัสบดี เวลา 18.00 น. - 19.00 น. และ
  • ออกอากาศทางช่องทาง Live Streaming ผ่าน Facebook Live "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ทุก วันพุธ เวลา 19.00 น. - 21.00 น. และ
  • สามารถมารับชมย้อนหลังผ่านทาง Youtube ช่อง "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ได้อีกช่องทางหนึ่ง...

เพจ & Youtube : รายการคุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน

เกี่ยวกับเรา : รายการ "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" พวกเราคือใคร?

ป.ล. หากบทความนี้มีประโยชน์ ฝากช่วยกันแชร์ บทความนี้ส่งต่อๆ ออกไปสู่กลุ่มผู้คนวงกว้างให้ได้รับคุณประโยชน์... แบ่งปันความรู้ดีๆ กันนะครับ หนึ่งความรู้ หนึ่งความคิดดีๆ อาจจะเปลี่ยน ช่วยเหลือ ผู้คน และสังคมได้นะครับ และที่สำคัญสิ่งเล็กๆ ที่ท่านทำในวันนี้สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้นได้ ขอขอบคุณทุกท่านจากหัวใจ ไว้ ณ โอกาสนี้นะครับ... แล้วกลับมาพบกันใหม่ในบทความต่อๆไปนะครับผม ^_^

สร้างฐานรากชุมชนเข้มแข็ง จัดการตนเองยั่งยืนโดยสวัสดิการชุมชน จากครรภ์มารดาสู่เชิงตะกอน | สวัสดิการชุมชน

 

 
 
สวัสดิการชุมชน หมายรวมถึงทุกอย่างที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้นทั้งในรูปของสิ่งของ การช่วยเหลือที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตตั้งแต่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ผู้ด้อยโอกาส เป็นระบบการช่วยเหลือเกื้อกูล ที่มีรูปแบบวิธีการหลากหลาย หากชุมชน กลุ่มหรือองค์กรใดมีสวัสดิการที่ดีครอบคลุมวิถีชีวิต จากครรภ์มารดาสู่เชิงตะกอน(หลุมฝังศพ)ย่อมเกิดความมั่นคง มั่งคั่งในจิตใจของสมาชิกและเศรษฐกิจของชุมชน กลุ่มหรือองค์กรนั้นเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป ใน สร้างฐานรากชุมชนเข้มแข็ง จัดการตนเองยั่งยืนโดยสวัสดิการชุมชน จากครรภ์มารดาสู่เชิงตะกอน | สวัสดิการชุมชน EP.พิเศษ 10 นี้เราจะได้พบกับ พี่มิป คุณพรรณทิพย์ เพชรมาก อดีต รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ผู้คร่ำหวอดในวงการสวัสดิการมายาวนาน เพื่อมาบอกเล่าเรื่องราวของสวัสดิการจากครรภ์มารดาสู่เชิงตะกอนให้เราฟัง...

ทั้งนี้ พี่มิป พรรณทิพย์ ยังเป็นบุคคลต้นแบบมากด้วยความสามารถงานชุมชน มุ่งเป้าที่สร้างประโยชน์ต่อชุมชนสร้างการมีส่วนร่วมสร้างสวัสดิการในชุมชนเพื่อความยั่งยืน และทำให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้นทั้งในรูปของสิ่งของ การช่วยเหลือที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตตั้งแต่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ผู้ด้อยโอกาส เป็นระบบการช่วยเหลือเกื้อกูล ที่มีรูปแบบวิธีการหลากหลาย หากชุมชน กลุ่มหรือองค์กรใดมีสวัสดิการที่ดีครอบคลุมวิถีชีวิต จากครรภ์มารดาสู่เชิงตะกอน(หลุมฝังศพ) ย่อมเกิดความมั่นคง มั่งคั่งในจิตใจของสมาชิกและเศรษฐกิจของชุมชน กลุ่มหรือองค์กรนั้นเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป เสมือนเป็นสวัสดกิารชุมชน การออมบุญ บาทเดียวก้ออมได้ เพียงเริ่มต้นออมวันละบาท เรามาทำเพื่อประเทศชาติของเราและก้าวไปข้างหน้าเพื่อชุมชนฐานรากที่มั่นคงกันนะครับ ถ้าเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงประเทศชาติก็มั่นคง....

ดลรวี ภัทรกุลพิมล
โปรดิวเซอร์ รายการคุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน
Youtube : https://www.youtube.com/@BestForSociety
Facebook : https://www.facebook.com/TheBestForSociety
Facebook Group : https://www.facebook.com/groups/TheBestForSociety/
Website : https://www.dolravee.com/

สรรค์สร้างนิเวศเศรษฐกิจชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน | เศรษฐกิจฐานรากและทุนชุมชน

.
 
 

บุคคลต้นแบบมากด้วยความสามารถงานชุมชน จากต่างกลุ่มหัวใจเดียว กันมุ่งเป้าที่สร้างประโยชน์ต่อชุมชนสร้างการมีส่วนร่วมสร้างสัมมาชีพในชุมชนเพื่อความยั่งยืน พบกับท่านวิทยากรพิเศษ อาจารย์ ณรงค์  คงมาก ผู้ก่อตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมเกษตรกรลุ่มแม่น้ำปากพนัง (SEปากพนัง) ฉากทัศน์ภาคเกษตรสู่การสร้าง “ระบบนิเวศเศรษฐกิจชุมชนยุคดิจิตอล” ด้วยแพลตฟอร์มคนไทยดอทคอม สู่กิจกรรม 2/7 Desing การตลาด กิน เปลี่ยน เมือง และ พบกับท่านวิทยากรพิเศษมากด้วยความสามรถอีกหนึ่งท่าน อาจารย์ พิพัฒน์ แก้วจิตคงทอง ประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการเกษตร ร้านค้าชุมชน “ท่าเสาโมเดล ยกระดับสู่กาญจนบุรีโมเดล สรรค์สร้างฐานเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน” ผู้ประยุกต์ระบบสหกรณ์เสริมสวัสดิการเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนยกคุณภาพชีวิต ลูกหลานไทยคืนถิ่น กับการขับเคลื่อนสู่การเป็นโมเดลจังหวัดต้นแบบยั่งยืน


เกี่ยวกับเรา : รายการ "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" เราคือเวทีเสวนาออนไลน์ พูดคุย ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ เป็นเวทีสาธารณะ และเป็นเวทีที่จัดตั้งขึ้นจากกลุ่มคนที่มีจิตอาสา กลุ่มคนที่มีจิตสาธารณะ เพราะเราอยากเห็นบ้านเมืองเรามีการพัฒนาที่ดีขึ้น... โดยเราจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในด้านและสาขาต่างๆ มาถ่ายทอด พูดคุย องค์ความรู้ เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้สนใจทั่วไป เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากเวทีนี้ไปประยุกต์ใช้จนเกิดผลสำเร็จ โดย รายการ คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน เวทีเสวนาแห่งนี้จะจัดขึ้นทุกๆ วันพุธ ในทุกสัปดาห์ โดยเสวนาผ่านระบบ Zoom Meetings และ รับชมถ่ายทอดสด Live Streaming ผ่าน Facebook "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ออกอากาศ เวลา 19.00 น. - 21.00 น. และยังสามารถมารับชมย้อนหลังผ่านทาง Youtube ช่อง "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ได้อีกช่องทางหนึ่ง..

ดลรวี ภัทรกุลพิมล
โปรดิวเซอร์ รายการคุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน
Youtube : https://www.youtube.com/@BestForSociety
Facebook : https://www.facebook.com/TheBestForSociety
Facebook Group : https://www.facebook.com/groups/TheBestForSociety/
Website : https://www.dolravee.com/

เศรษฐกิจฐานรากและทุนชุมชน พลังก่อกำเนิด ระเบิดลูกแรก

 

คุณลุง ชาติชาย เป็นบุคคลแกนนำ ในการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยบ้านนอก บ้านจำรุง ตำบล เนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัด ระยอง ซึ่งใน วิกฤติเศรษฐกิจ 2540 คุณลุง ชาติชาย ได้พบกับกระแสพระราชดำรัส การพึ่งพาตัวเองโดยรัชกาลที่ 9 เสมือนเป็นเชื้อระเบิดให้แกนนำชุมชน บ้านจำรุง หมู่บ้านเล็กๆราว 200 ครัวเรือน ประชากรไม่ถึง 1,000 คน คุณลุง ชาติชาย สรรค์สร้างกระบวนการจัดการความรู้สู่การรวมตัวเป็นกลุ่มกิจกรรม แปรรูปสินค้า เพื่อใช้เองและจำหน่ายสู่ภายนอกเป็นรูปธรรมชัดเจนในปี พ.ศ. 2545 ชื่อกลุ่ม “พัฒนาอาชีพบ้านจำรุง” จากนั้นคุณลุง ชาติชาย ได้ต่อยอดการพัฒนาในทุกมิติเป็นโครงการฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่น คน ดิน น้ำและป่า เกิดชุมชนต้นแบบมีผู้คนมาเรียนรู้มากกมาย ในปี พ.ศ. 2547 จึงเกิดมหาวิทยาลัยบ้านนอก แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้นอกตำราเขียนทฤษฎีจากแผ่นดิน  ก่อเกิดระบบเศรษฐกิจฐานรากจากการท่องเที่ยวชุมชนด้วยรายได้สู่ชุมชนกว่าร้อยล้านบาท...

เกี่ยวกับเรา : รายการ "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" เราคือเวทีเสวนาออนไลน์ พูดคุย ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ เป็นเวทีสาธารณะ และเป็นเวทีที่จัดตั้งขึ้นจากกลุ่มคนที่มีจิตอาสา กลุ่มคนที่มีจิตสาธารณะ เพราะเราอยากเห็นบ้านเมืองเรามีการพัฒนาที่ดีขึ้น... โดยเราจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในด้านและสาขาต่างๆ มาถ่ายทอด พูดคุย องค์ความรู้ เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้สนใจทั่วไป เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากเวทีนี้ไปประยุกต์ใช้จนเกิดผลสำเร็จ โดย รายการ คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน เวทีเสวนาแห่งนี้จะจัดขึ้นทุกๆ วันพุธ ในทุกสัปดาห์ โดยเสวนาผ่านระบบ Zoom Meetings และ รับชมถ่ายทอดสด Live Streaming ผ่าน Facebook "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ออกอากาศ เวลา 19.00 น. - 21.00 น. และยังสามารถมารับชมย้อนหลังผ่านทาง Youtube ช่อง "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ได้อีกช่องทางหนึ่ง..

ดลรวี ภัทรกุลพิมล
โปรดิวเซอร์ รายการคุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน
Youtube : https://www.youtube.com/@BestForSociety
Facebook : https://www.facebook.com/TheBestForSociety
Facebook Group : https://www.facebook.com/groups/TheBestForSociety/
Website : https://www.dolravee.com/

เศรษฐกิจและทุนชุมชนสู่การจัดการตนสรรค์สร้างนิเวศเศรษฐกิจยั่งยืน

 

คุณ สิน และ คุณ เสาวลักษณ์  เป็นผู้บริหารมีทัศนคติเชิงบวก มองโลกในแง่ดี มีความความกตัญญู ต่อแผ่นดินบ้านเกิด มีความเสียสละเกิดความคิดพัฒนาชุมชน สร้างรายได้ และ กระจายรายได้ลงสู่ชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำ ชุมชนเข้มแข็ง ทั้งนี้ คุณ สิน และ คุณ เสาวลักษณ์  ยังได้เล่าประวัติความเป็นมาของ พชม มาจนเป็น พอช การประยุกต์การใช้หลักการบริหารทางการเงินให้เกิดทุนชุมชน สร้างนิเวศเศรฐกิจชุมชน เพราะ พอช ก็คือเป็นเครื่องมือของประชาชนในการพัฒนาชุมชน 5 ฐาน
1- การเงินและทุนในชุมชนเอง กลุ่มออมทรัพย์ กองทุนหมู่บ้าน เป็นต้น
2- การพัฒนาอาชีพและรายได้ ส่งเสริมธุรกิจชุมชน  แผนชุมชน เป็นต้น
3- ทรัพยาการ ดินน้ำป่า ต้นทุนทางทรัพยากร เป็นต้น
4- สวัสดิการ ระบบช่วยเหลือเกื้อกูลกัน กองทุนผู้สูงอายุ เป็นต้น
5- ท่องเที่ยวชุมชน ของดีของชุมชน ส่งเสริมอาชีพในชุมชน เป็นต้น
และยังมีการมุ่งมั่นการพัฒนาที่ตัวบุคคลและครอบครัว เข้าสู่ BCG และการสร้างเพื่อนร่วมทางในการลงพื้นที่อย่างยั่งยืนอีกด้วย

 ทั้งนี้คุณ สิน และ คุณ เสาวลักษณ์ ยังมีหัวใจที่เป็นจิตสาธารณะและเป็นผู้ให้ ที่ยิ่งใหญ่ สรรค์สร้างสิ่งที่ดีงามคอยช่วยเหลือ ทำเพื่อผู้คนในชุมชนและสังคม ผมขอเป็นหนึ่งกำลังใจดวงเล็กๆให้กับ คุณ สิน และ คุณ เสาวลักษณ์ ได้สร้างสรรค์ คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน และสิ่งดีงามเพื่อเป็นบุคคลคนต้นแบบให้กับผู้คน ในสังคมที่น่าอยู่ของพวกเราและโลกใบนี้ต่อไปนะครับ...

เกี่ยวกับเรา : รายการ "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" เราคือเวทีเสวนาออนไลน์ พูดคุย ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ เป็นเวทีสาธารณะ และเป็นเวทีที่จัดตั้งขึ้นจากกลุ่มคนที่มีจิตอาสา กลุ่มคนที่มีจิตสาธารณะ เพราะเราอยากเห็นบ้านเมืองเรามีการพัฒนาที่ดีขึ้น... โดยเราจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในด้านและสาขาต่างๆ มาถ่ายทอด พูดคุย องค์ความรู้ เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้สนใจทั่วไป เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากเวทีนี้ไปประยุกต์ใช้จนเกิดผลสำเร็จ โดย รายการ คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน เวทีเสวนาแห่งนี้จะจัดขึ้นทุกๆ วันพุธ ในทุกสัปดาห์ โดยเสวนาผ่านระบบ Zoom Meetings และ รับชมถ่ายทอดสด Live Streaming ผ่าน Facebook "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ออกอากาศ เวลา 19.00 น. - 21.00 น. และยังสามารถมารับชมย้อนหลังผ่านทาง Youtube ช่อง "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ได้อีกช่องทางหนึ่ง..

ดลรวี ภัทรกุลพิมล
โปรดิวเซอร์ รายการคุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน
Youtube : https://www.youtube.com/@BestForSociety
Facebook : https://www.facebook.com/TheBestForSociety
Facebook Group : https://www.facebook.com/groups/TheBestForSociety/
Website : https://www.dolravee.com/

กุ๊บลอนเมืองแพร่ ศิลปะ หัตถศิลป์ ภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า สรรค์สร้างเศรษฐกิจชุมชนพลังบวกหนึ่งเดียวในโลก

 

ป้าอ้อย กฤษฏนันต์ ทองวิภาวรรณ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกุ๊บลอน เป็นผู้มีทัศนคติเชิงบวก มองโลกในแง่ดี มีความความกตัญญู ต่อบ้านเกิด เกิดความคิดพัฒนาชุมชน สร้างรายได้ และ กระจายรายได้ลงสู่ชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำ ชุมชนเข้มแข็ง มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาที่ยั่งยืน ป้าอ้อยยังสืบสาน ฟื้นฟู มรดกชาวบ้านภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่า ส่งต่อภูมิปัญญาบ้านนาแหลม ซึ่งมีความมุ่งมั่นการส่งต่อภูมิปัญญาสู่คนรุ่นหลัง พร้อมทั้งผลิตสินค้าที่ เป็นงานปราณีต งานพรีเมี่ยม และเสริมนำผู้สืบสานต้องมีรายได้ มีผู้ร่วมขบวนการขับเคลื่อนอย่าง อาจารย์ ดร.เขมมิกา ป้าอารี มาช่วยสืบสาน ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเท เพื่อนำเข้าสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งป้าอ้อยยังเป็นบุคคลต้นแบบ และแบบอย่างความอดทนในการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ "กุ๊บลอน" หมวกใบลานหมวกสานล้านนา อัตลักษณ์เมืองแพร่ ก้าวสู่วิกฤติ ถูกลืมเลือน เกือบจะสูญหายไป "บ่สืบสาน จักสาบสูญ" จากแนวคิดนี้ ป้าอ้อยเริ่มขับเคลื่อนชุปชีวิต ฟื้นฟู สืบสาน และต่อยอดกุ๊บลอนสร้างปราชญ์ชุมชน สร้างคน สร้างงาน ก่อเกิดนิเวศน์ สรรสร้างเศรษฐกิจชุมชน สู่ BCG สัมผัสเสน่ห์บ้านนอก ที่ บ้านนาแหลม จ.แพร่ พื้นที่ชวนหลงใหล ที่ไม่ใช่แค่ทางผ่านอีกต่อไป.... 

เกี่ยวกับเรา : รายการ "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" เราคือเวทีเสวนาออนไลน์ พูดคุย ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ เป็นเวทีสาธารณะ และเป็นเวทีที่จัดตั้งขึ้นจากกลุ่มคนที่มีจิตอาสา กลุ่มคนที่มีจิตสาธารณะ เพราะเราอยากเห็นบ้านเมืองเรามีการพัฒนาที่ดีขึ้น... โดยเราจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในด้านและสาขาต่างๆ มาถ่ายทอด พูดคุย องค์ความรู้ เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้สนใจทั่วไป เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากเวทีนี้ไปประยุกต์ใช้จนเกิดผลสำเร็จ โดย รายการ คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน เวทีเสวนาแห่งนี้จะจัดขึ้นทุกๆ วันพุธ ในทุกสัปดาห์ โดยเสวนาผ่านระบบ Zoom Meetings และ รับชมถ่ายทอดสด Live Streaming ผ่าน Facebook "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ออกอากาศ เวลา 19.00 น. - 21.00 น. และยังสามารถมารับชมย้อนหลังผ่านทาง Youtube ช่อง "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ได้อีกช่องทางหนึ่ง..

ดลรวี ภัทรกุลพิมล
โปรดิวเซอร์ รายการคุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน
Youtube : https://www.youtube.com/@BestForSociety
Facebook : https://www.facebook.com/TheBestForSociety
Facebook Group : https://www.facebook.com/groups/TheBestForSociety/
Website : https://www.dolravee.com/

บทความที่ได้รับความนิยม