เศรษฐกิจฐานรากและทุนชุมชน พลังก่อกำเนิด ระเบิดลูกแรก

 

คุณลุง ชาติชาย เป็นบุคคลแกนนำ ในการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยบ้านนอก บ้านจำรุง ตำบล เนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัด ระยอง ซึ่งใน วิกฤติเศรษฐกิจ 2540 คุณลุง ชาติชาย ได้พบกับกระแสพระราชดำรัส การพึ่งพาตัวเองโดยรัชกาลที่ 9 เสมือนเป็นเชื้อระเบิดให้แกนนำชุมชน บ้านจำรุง หมู่บ้านเล็กๆราว 200 ครัวเรือน ประชากรไม่ถึง 1,000 คน คุณลุง ชาติชาย สรรค์สร้างกระบวนการจัดการความรู้สู่การรวมตัวเป็นกลุ่มกิจกรรม แปรรูปสินค้า เพื่อใช้เองและจำหน่ายสู่ภายนอกเป็นรูปธรรมชัดเจนในปี พ.ศ. 2545 ชื่อกลุ่ม “พัฒนาอาชีพบ้านจำรุง” จากนั้นคุณลุง ชาติชาย ได้ต่อยอดการพัฒนาในทุกมิติเป็นโครงการฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่น คน ดิน น้ำและป่า เกิดชุมชนต้นแบบมีผู้คนมาเรียนรู้มากกมาย ในปี พ.ศ. 2547 จึงเกิดมหาวิทยาลัยบ้านนอก แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้นอกตำราเขียนทฤษฎีจากแผ่นดิน  ก่อเกิดระบบเศรษฐกิจฐานรากจากการท่องเที่ยวชุมชนด้วยรายได้สู่ชุมชนกว่าร้อยล้านบาท...

เกี่ยวกับเรา : รายการ "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" เราคือเวทีเสวนาออนไลน์ พูดคุย ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ เป็นเวทีสาธารณะ และเป็นเวทีที่จัดตั้งขึ้นจากกลุ่มคนที่มีจิตอาสา กลุ่มคนที่มีจิตสาธารณะ เพราะเราอยากเห็นบ้านเมืองเรามีการพัฒนาที่ดีขึ้น... โดยเราจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในด้านและสาขาต่างๆ มาถ่ายทอด พูดคุย องค์ความรู้ เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้สนใจทั่วไป เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากเวทีนี้ไปประยุกต์ใช้จนเกิดผลสำเร็จ โดย รายการ คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน เวทีเสวนาแห่งนี้จะจัดขึ้นทุกๆ วันพุธ ในทุกสัปดาห์ โดยเสวนาผ่านระบบ Zoom Meetings และ รับชมถ่ายทอดสด Live Streaming ผ่าน Facebook "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ออกอากาศ เวลา 19.00 น. - 21.00 น. และยังสามารถมารับชมย้อนหลังผ่านทาง Youtube ช่อง "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ได้อีกช่องทางหนึ่ง..

ดลรวี ภัทรกุลพิมล
โปรดิวเซอร์ รายการคุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน
Youtube : https://www.youtube.com/@BestForSociety
Facebook : https://www.facebook.com/TheBestForSociety
Facebook Group : https://www.facebook.com/groups/TheBestForSociety/
Website : https://www.dolravee.com/

บทความที่ได้รับความนิยม