แนวทางเชิงกลยุทธ์ของเยอรมนีในการต่อสู้กับการทุจริต | สังคมสุจริต ต้านคอร์รัปชัน ตอน 28

ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นมหาอำนาจทั้งในด้านเศรษฐกิจและการเมือง ได้รับการยอมรับจากมาตรการต่อต้านการทุจริตที่แข็งแกร่ง ซึ่งในบทความนี้ผมจะพาท่านมาสำรวจองค์ประกอบสำคัญที่มีส่วนช่วยให้ ประเทศเยอรมนีประสบความสำเร็จในการต่อสู้กับการทุจริต ตรวจสอบกรอบทางกฎหมาย แนวปฏิบัติของสถาบัน องค์กร โครงการริเริ่มที่โปร่งใส และความพยายามในการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนนะครับ...

 


กรอบกฎหมายที่ครอบคลุม

หัวใจสำคัญของความสำเร็จในการต่อต้านการทุจริตของประเทศเยอรมนีก็คือกรอบทางกฎหมายที่ครอบคลุมซึ่งกำหนดความผิดทางอาญาต่อการทุจริต ประมวลกฎหมายอาญาของเยอรมนี (Strafgesetzbuch) รวมถึงบทบัญญัติเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต การติดสินบน และความผิดที่เกี่ยวข้องทั้งภายในภาครัฐและเอกชน ระบบกฎหมายรับประกันการดำเนินคดีในคดีทุจริต โดยมีบทลงโทษที่สำคัญในการยับยั้งกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอย่างเด่นชัด

ความมุ่งมั่นของเยอรมนีต่อความร่วมมือระหว่างประเทศปรากฏชัดผ่านการเข้าร่วมในอนุสัญญาต่อต้านการทุจริตแห่งสหประชาชาติ (UNCAC) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทในการปรับกรอบกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับโลก และร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศในการต่อสู้กับการทุจริตอย่างจริงจัง

 

การกำกับดูแลและการบังคับใช้ที่เป็นอิสระ

กรอบการทำงานเชิงสถาบันของเยอรมนีในการป้องกันการทุจริตมีลักษณะเฉพาะโดยหน่วยงานกำกับดูแลและบังคับใช้ที่เป็นอิสระ สำนักงานกลางเพื่อการต่อต้านการทุจริตและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (Zentrale Stelle für Korruptionsprävention und Wirtschaftskriminalität) มีบทบาทสำคัญในการสืบสวนและดำเนินคดีในคดีทุจริต ความเป็นอิสระของหน่วยงานดังกล่าวทำให้เกิดความเป็นกลางและเสริมสร้างหลักนิติธรรมในการต่อสู้กับการทุจริตอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส

สำนักงานตรวจสอบกลางของเยอรมนี (Bundesrechnungshof) ยังมีส่วนสำคัญในการกำกับดูแลโดยการตรวจสอบรายจ่ายของรัฐบาล องค์กรอิสระนี้เพิ่มความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการใช้กองทุนสาธารณะ ป้องกันการทุจริตผ่านการตรวจสอบทางการเงินอย่างเข้มงวด

 

การกำกับดูแลที่โปร่งใสและความรับผิดชอบขององค์กร

ประเทศเยอรมนีให้ความสำคัญกับแนวทางปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลที่โปร่งใสเป็นพิเศษ และลดโอกาสในการคอร์รัปชั่น ประเทศเยอรมนีส่งเสริมการเปิดกว้างอย่างเต็มที่ผ่านพระราชบัญญัติเสรีภาพในการให้ข้อมูล เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลของรัฐบาลได้ แพลตฟอร์มออนไลน์เพิ่มความโปร่งใสโดยการเปิดเผยค่าใช้จ่าย สัญญา และกระบวนการตัดสินใจของรัฐบาล

ในภาคธุรกิจ เยอรมนีเน้นย้ำถึงความรับผิดชอบขององค์กรผ่านโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวด บริษัทต่างๆ ได้รับการส่งเสริมให้ใช้มาตรการต่อต้านการทุจริต และรัฐบาลก็ติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างเข้มงวด ความพยายามร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนนี้ ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของประเทศเยอรมนีในการรักษาสภาพแวดล้อมที่ปราศจากการทุจริตนั่นเองครับ

 

กลไกการคุ้มครองและการรายงานของผู้แจ้งเบาะแส

เยอรมนีตระหนักดีถึงบทบาทที่สำคัญของผู้แจ้งเบาะแสในการเปิดเผยแนวทางปฏิบัติที่ทุจริต พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (Hinweisgeberschutzgesetz) ปกป้องบุคคลที่รายงานการทุจริตจากการตอบโต้ กรอบทางกฎหมายนี้สนับสนุนการรายงานคดีทุจริต ส่งเสริมการตรวจจับและป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆ หรือที่ประเทศไทยเรามักจะเรียกว่า ป้องนำปราบ นั่นเองครับ

นอกจากนี้ กลไกการรายงานที่มีประสิทธิภาพของเยอรมนี เช่น สายด่วนและแพลตฟอร์มออนไลน์ ยังอำนวยความสะดวกในการรายงานข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริต ช่องทางเหล่านี้ไม่เพียงแต่ปกป้องผู้แจ้งเบาะแสเท่านั้น แต่ยังรับประกันการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อข้อกล่าวหา ซึ่งตอกย้ำความมุ่งมั่นของประเทศเยอรมนีในการรักษาสังคมที่โปร่งใสและมีความรับผิดชอบอย่างที่สุดนั่นเองครับ...

โดยสรุป : ความสำเร็จของประเทศเยอรมนีในการต่อสู้กับการทุจริตเป็นผลมาจากการผสมผสานระหว่างกรอบกฎหมายที่ครอบคลุม การกำกับดูแลและการบังคับใช้ที่เป็นอิสระ แนวทางปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลที่โปร่งใส และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเชิงรุก กรณีศึกษาของประเทศเยอรมนีทำให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่อต้านการทุจริตที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ โดยมีพื้นฐานมาจากความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลด้านจริยธรรมอย่างจริงจังนั่นเองนะครับผม... ^_^

ครูพี่ลี ดลรวี ภัทรกุลพิมล
Website :    http://www.dolravee.com/
Facebook :   https://goo.gl/qNF1ak
Youtube :    https://goo.gl/F6d8A4

รายการออนไลน์เพื่อสื่อสารสังคมในภารกิจงานการสร้างสังคมสุจริต โดยการร่วมมือกัน ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนและเครือข่ายเด็กและเยาวชน คนรุ่นใหม่ ร่วมจัดรายการออนไลน์ "สื่อสร้างสรรค์ ชุมชนเข้มแข็ง"

เพจ & Youtube : สื่อสร้างสรรค์ ชุมชนเข้มแข็ง

ป.ล. หากบทความนี้มีประโยชน์ ฝากช่วยกันแชร์ บทความนี้ส่งต่อๆ ออกไปสู่กลุ่มผู้คนวงกว้างให้ได้รับคุณประโยชน์... แบ่งปันความรู้ดีๆ กันนะครับ หนึ่งความรู้ หนึ่งความคิดดีๆ อาจจะเปลี่ยน ช่วยเหลือ ผู้คน และสังคมได้นะครับ และที่สำคัญสิ่งเล็กๆ ที่ท่านทำในวันนี้สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้นได้ ขอขอบคุณทุกท่านจากหัวใจ ไว้ ณ โอกาสนี้นะครับ... แล้วกลับมาพบกันใหม่ในบทความต่อๆไปนะครับผม ^_^

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความยอดนิยมตลอดกาล