แนวทางเชิงกลยุทธ์ของเยอรมนีในการต่อสู้กับการทุจริต | สังคมสุจริต ต้านคอร์รัปชัน ตอน 28

ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นมหาอำนาจทั้งในด้านเศรษฐกิจและการเมือง ได้รับการยอมรับจากมาตรการต่อต้านการทุจริตที่แข็งแกร่ง ซึ่งในบทความนี้ผมจะพาท่านมาสำรวจองค์ประกอบสำคัญที่มีส่วนช่วยให้ ประเทศเยอรมนีประสบความสำเร็จในการต่อสู้กับการทุจริต ตรวจสอบกรอบทางกฎหมาย แนวปฏิบัติของสถาบัน องค์กร โครงการริเริ่มที่โปร่งใส และความพยายามในการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนนะครับ...

 


กรอบกฎหมายที่ครอบคลุม

หัวใจสำคัญของความสำเร็จในการต่อต้านการทุจริตของประเทศเยอรมนีก็คือกรอบทางกฎหมายที่ครอบคลุมซึ่งกำหนดความผิดทางอาญาต่อการทุจริต ประมวลกฎหมายอาญาของเยอรมนี (Strafgesetzbuch) รวมถึงบทบัญญัติเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต การติดสินบน และความผิดที่เกี่ยวข้องทั้งภายในภาครัฐและเอกชน ระบบกฎหมายรับประกันการดำเนินคดีในคดีทุจริต โดยมีบทลงโทษที่สำคัญในการยับยั้งกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอย่างเด่นชัด

ความมุ่งมั่นของเยอรมนีต่อความร่วมมือระหว่างประเทศปรากฏชัดผ่านการเข้าร่วมในอนุสัญญาต่อต้านการทุจริตแห่งสหประชาชาติ (UNCAC) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทในการปรับกรอบกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับโลก และร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศในการต่อสู้กับการทุจริตอย่างจริงจัง

 

การกำกับดูแลและการบังคับใช้ที่เป็นอิสระ

กรอบการทำงานเชิงสถาบันของเยอรมนีในการป้องกันการทุจริตมีลักษณะเฉพาะโดยหน่วยงานกำกับดูแลและบังคับใช้ที่เป็นอิสระ สำนักงานกลางเพื่อการต่อต้านการทุจริตและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (Zentrale Stelle für Korruptionsprävention und Wirtschaftskriminalität) มีบทบาทสำคัญในการสืบสวนและดำเนินคดีในคดีทุจริต ความเป็นอิสระของหน่วยงานดังกล่าวทำให้เกิดความเป็นกลางและเสริมสร้างหลักนิติธรรมในการต่อสู้กับการทุจริตอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส

สำนักงานตรวจสอบกลางของเยอรมนี (Bundesrechnungshof) ยังมีส่วนสำคัญในการกำกับดูแลโดยการตรวจสอบรายจ่ายของรัฐบาล องค์กรอิสระนี้เพิ่มความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการใช้กองทุนสาธารณะ ป้องกันการทุจริตผ่านการตรวจสอบทางการเงินอย่างเข้มงวด

 

การกำกับดูแลที่โปร่งใสและความรับผิดชอบขององค์กร

ประเทศเยอรมนีให้ความสำคัญกับแนวทางปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลที่โปร่งใสเป็นพิเศษ และลดโอกาสในการคอร์รัปชั่น ประเทศเยอรมนีส่งเสริมการเปิดกว้างอย่างเต็มที่ผ่านพระราชบัญญัติเสรีภาพในการให้ข้อมูล เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลของรัฐบาลได้ แพลตฟอร์มออนไลน์เพิ่มความโปร่งใสโดยการเปิดเผยค่าใช้จ่าย สัญญา และกระบวนการตัดสินใจของรัฐบาล

ในภาคธุรกิจ เยอรมนีเน้นย้ำถึงความรับผิดชอบขององค์กรผ่านโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวด บริษัทต่างๆ ได้รับการส่งเสริมให้ใช้มาตรการต่อต้านการทุจริต และรัฐบาลก็ติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างเข้มงวด ความพยายามร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนนี้ ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของประเทศเยอรมนีในการรักษาสภาพแวดล้อมที่ปราศจากการทุจริตนั่นเองครับ

 

กลไกการคุ้มครองและการรายงานของผู้แจ้งเบาะแส

เยอรมนีตระหนักดีถึงบทบาทที่สำคัญของผู้แจ้งเบาะแสในการเปิดเผยแนวทางปฏิบัติที่ทุจริต พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (Hinweisgeberschutzgesetz) ปกป้องบุคคลที่รายงานการทุจริตจากการตอบโต้ กรอบทางกฎหมายนี้สนับสนุนการรายงานคดีทุจริต ส่งเสริมการตรวจจับและป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆ หรือที่ประเทศไทยเรามักจะเรียกว่า ป้องนำปราบ นั่นเองครับ

นอกจากนี้ กลไกการรายงานที่มีประสิทธิภาพของเยอรมนี เช่น สายด่วนและแพลตฟอร์มออนไลน์ ยังอำนวยความสะดวกในการรายงานข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริต ช่องทางเหล่านี้ไม่เพียงแต่ปกป้องผู้แจ้งเบาะแสเท่านั้น แต่ยังรับประกันการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อข้อกล่าวหา ซึ่งตอกย้ำความมุ่งมั่นของประเทศเยอรมนีในการรักษาสังคมที่โปร่งใสและมีความรับผิดชอบอย่างที่สุดนั่นเองครับ...

โดยสรุป : ความสำเร็จของประเทศเยอรมนีในการต่อสู้กับการทุจริตเป็นผลมาจากการผสมผสานระหว่างกรอบกฎหมายที่ครอบคลุม การกำกับดูแลและการบังคับใช้ที่เป็นอิสระ แนวทางปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลที่โปร่งใส และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเชิงรุก กรณีศึกษาของประเทศเยอรมนีทำให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่อต้านการทุจริตที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ โดยมีพื้นฐานมาจากความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลด้านจริยธรรมอย่างจริงจังนั่นเองนะครับผม... ^_^

ครูพี่ลี ดลรวี ภัทรกุลพิมล
Website :    http://www.dolravee.com/
Facebook :   https://goo.gl/qNF1ak
Youtube :    https://goo.gl/F6d8A4

รายการออนไลน์เพื่อสื่อสารสังคมในภารกิจงานการสร้างสังคมสุจริต โดยการร่วมมือกัน ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนและเครือข่ายเด็กและเยาวชน คนรุ่นใหม่ ร่วมจัดรายการออนไลน์ "สื่อสร้างสรรค์ ชุมชนเข้มแข็ง"

เพจ & Youtube : สื่อสร้างสรรค์ ชุมชนเข้มแข็ง

ป.ล. หากบทความนี้มีประโยชน์ ฝากช่วยกันแชร์ บทความนี้ส่งต่อๆ ออกไปสู่กลุ่มผู้คนวงกว้างให้ได้รับคุณประโยชน์... แบ่งปันความรู้ดีๆ กันนะครับ หนึ่งความรู้ หนึ่งความคิดดีๆ อาจจะเปลี่ยน ช่วยเหลือ ผู้คน และสังคมได้นะครับ และที่สำคัญสิ่งเล็กๆ ที่ท่านทำในวันนี้สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้นได้ ขอขอบคุณทุกท่านจากหัวใจ ไว้ ณ โอกาสนี้นะครับ... แล้วกลับมาพบกันใหม่ในบทความต่อๆไปนะครับผม ^_^

กิจการ และ ธุรกิจเพื่อสังคมคืออะไร?


รายการ คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน ใน EP.86 | ในวงเสวนาในหัวข้อเรื่อง “มากินดี สินค้าดี สังคมดี เพื่อชุมชน”  ทางรายการได้เชิญท่าน อาจารย์ ไพบูลย์ บูรณสันติ ที่ปรึกษาร้านมากินดี พากินดีเพื่อสุขภาพดี(ดี) และ ท่าน อาจารย์ อัศวิน ไขรัศมี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสระบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  มาพูดคุยกันแบบสดๆ ในเรื่องราวของ ร้านมากินดี พากินดี เพื่อสุขภาพดี นวัตกรรมทางสังคม จากตัวแทน 5 ภาคส่วน ที่มีหลักการพื้นฐานบนแนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับการ  " สืบสาน รักษา ต่อยอด "  และทำความรู้จักกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสระบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  กับการเดินทางกว่าจะเป็น “ร้านมากินดี” ที่จำหน่ายสินค้าดี เพื่อเกษตรกร ผู้บริโภค และ ร่วมสร้างสรรค์สังคมดี ซึ่งท่านสามารถรับชมไลฟ์สดที่ผ่านมาทางลิ้งนี้ได้เลยครับ

สามารถรับฟัง Live สดของท่าน
อาจารย์ ไพบูลย์ บูรณสันติ และ อาจารย์ อัศวิน ไขรัศมี
ได้ที่ Facebook Live คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน

 

 

ในรายการได้มีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีการพูดถึงกิจการเพื่อสังคมหรือที่เรารู้จักในชื่อว่า Social Enterprise ซึ่งผมมองว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจผมจึงอยากจะมาพูดคุยกันต่อในบทความนนี้นะครับ ในการสำรวจกิจการเพื่อสังคมในโลกใบนี้นั่นช่างมีรายละเอียดหลายๆอย่างที่น่าสนใจ ในครั้งนี้ผมจะพาท่านมาเจาะลึกถึงความซับซ้อนซึ่งกำหนดแนวทางที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ในการจัดการกับความท้าทายทางสังคม ตั้งแต่แรงจูงใจเบื้องหลัง โครงสร้างองค์กรไปจนถึงโมเดลที่หลากหลาย และตัวชี้วัดผลกระทบ การทำความเข้าใจพลวัตของกิจการเพื่อสังคมถือเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก ซึ่งบทความต่อจากนี้เป็นบทความที่ผมรวบรวมจากการวิเคราะห์และศึกษาในเรื่องของ กิจการเพื่อสังคมที่มีในโลกใบนี้ว่าเป็นอย่างไร แรงจูงใจ ค่านิยม โครงสร้างองค์กร และ การวัดผลกระทบ เขาทำกันอย่างไรกันนะครับ...

แรงจูงใจและค่านิยม


หัวใจสำคัญของกิจการเพื่อสังคมทุกแห่งอยู่ที่การผสมผสานระหว่างวัตถุประสงค์และผลกำไร โดยที่การแสวงหาความยั่งยืนทางการเงินอยู่ร่วมกับความมุ่งมั่นที่ฝังลึกต่อผลกระทบทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อม องค์กรเหล่านี้ขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจและค่านิยมมากมาย อาทิเช่น

การเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยพันธกิจ

ผู้ประกอบการเพื่อสังคมถูกขับเคลื่อนด้วยความหลงใหลในการแก้ปัญหาเร่งด่วนทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อม กิจการของพวกเขาได้รับการชี้นำด้วยจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน ซึ่งมักเกิดจากประสบการณ์ส่วนตัวหรือความปรารถนาที่จะสร้างโลกที่เท่าเทียมและยั่งยืนมากขึ้น

โซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรม

กิจการเพื่อสังคมเปิดรับนวัตกรรมเป็นวิธีการในการจัดการกับความท้าทายที่ซับซ้อนด้วยโซลูชั่นที่สร้างสรรค์ โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี การคิดเชิงออกแบบ และแนวทางแบบสหวิทยาการเพื่อพัฒนาการแทรกแซงที่ปรับขนาดได้และยั่งยืนซึ่งส่งผลกระทบที่วัดผลได้

แนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

กิจการเพื่อสังคมให้ความสำคัญกับหลักปฏิบัติทางธุรกิจที่มีจริยธรรมตลอดการดำเนินงาน โดยยึดมั่นในหลักการของความยุติธรรม ความโปร่งใส และความรับผิดชอบ พวกเขามุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด รวมถึงพนักงาน ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และชุมชนที่พวกเขาให้บริการ

ความยั่งยืน

นอกเหนือจากความสามารถในการทำกำไรในระยะสั้น กิจการเพื่อสังคมให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในระยะยาว สร้างสมดุลระหว่างการพิจารณาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พวกเขาพยายามสร้างแนวทางแก้ไขที่ยั่งยืนเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคม และส่งเสริมความยืดหยุ่นเมื่อเผชิญกับความท้าทายระดับโลก

โครงสร้างองค์กร


กิจการเพื่อสังคมนำโครงสร้างองค์กรที่หลากหลายมาใช้ซึ่งสะท้อนถึงพันธกิจ ตลาด และผลลัพธ์ผลกระทบที่ต้องการ อาทิเช่น


องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร

องค์กรไม่แสวงผลกำไรดำเนินงานโดยหลักเพื่อพัฒนาภารกิจการกุศล โดยอาศัยเงินช่วยเหลือ การบริจาค และรายได้ที่ได้รับเพื่อเป็นทุนสำหรับโครงการ และโครงการที่ริเริ่มต่างๆ พวกเขาอาจก่อตั้งกิจการที่สร้างรายได้เพื่อสนับสนุนเป้าหมายทางสังคมในขณะที่ยังคงสถานะได้รับการยกเว้นภาษีไว้

วิสาหกิจที่แสวงหาผลกำไร

กิจการเพื่อสังคมที่แสวงหาผลกำไรผสมผสานกิจกรรมเชิงพาณิชย์เข้ากับวัตถุประสงค์ทางสังคม โดยสร้างรายได้ผ่านการขายสินค้าหรือบริการ พวกเขานำผลกำไรไปลงทุนใหม่ในภารกิจทางสังคมหรือจัดสรรเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นที่ให้ความสำคัญกับผลกระทบควบคู่ไปกับผลตอบแทนทางการเงิน

โมเดลไฮบริด

โมเดลไฮบริดผสมผสานองค์ประกอบของโครงสร้างที่ไม่แสวงหาผลกำไรและโครงสร้างที่แสวงหาผลกำไร ช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถดำเนินกิจกรรมการกุศลและกิจการที่สร้างรายได้ไปพร้อมกัน ตัวอย่าง ได้แก่ ธุรกิจเพื่อสังคม องค์กรเพื่อผลประโยชน์ และองค์กรเพื่อสังคม ซึ่งให้ความสำคัญกับผลกระทบทางสังคม

 

การวัดผลกระทบ


การวัดผลกระทบของกิจการเพื่อสังคมเป็นสิ่งสำคัญในการประเมินประสิทธิผล การตัดสินใจ และการแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวัดผลกระทบครอบคลุมทั้งตัวบ่งชี้เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ อาทิ

ผลลัพธ์ทางสังคม

ตัวชี้วัดผลกระทบอาจรวมถึงการปรับปรุงผลลัพธ์ด้านสุขภาพ ความสำเร็จทางการศึกษา การสร้างรายได้ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือการเสริมพลังให้กับชุมชน ผลลัพธ์เหล่านี้มักได้รับการประเมินผ่านการสำรวจ การสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

ความยั่งยืนทางการเงิน

กิจการเพื่อสังคมติดตามตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพทางการเงิน เช่น การเติบโตของรายได้ อัตรากำไร และความคุ้มทุน เพื่อให้มั่นใจถึงความสามารถในการปรับขนาดวงเงินในระยะยาว ความยั่งยืนทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการบรรลุผลกระทบที่ยั่งยืนและลดการพึ่งพาแหล่งเงินทุนภายนอก

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงผู้รับประโยชน์ หุ้นส่วน นักลงทุน และชุมชนในวงกว้าง เป็นส่วนสำคัญในการประเมินผลกระทบทางสังคมและส่งเสริมความร่วมมือ ของกิจการเพื่อสังคม การขอความคิดเห็น ดำเนินการประเมินแบบมีส่วนร่วม และนำมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจที่เที่ยงตรงและแม่นยำ

การเปลี่ยนแปลงระบบ

นอกเหนือจากผลลัพธ์โดยตรงแล้ว กิจการเพื่อสังคมยังปรารถนาที่จะกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบโดยมีอิทธิพลต่อนโยบาย บรรทัดฐาน และพลวัตของตลาด พวกเขาติดตามตัวชี้วัดผลกระทบเชิงระบบ เช่น การเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย พฤติกรรมของตลาด และทัศนคติทางสังคม เพื่อวัดอิทธิพลที่มีต่อสังคมในวงกว้าง
โดยสรุป : ในขณะที่เราสำรวจความซับซ้อนของกิจการเพื่อสังคม เราได้พบกับแรงจูงใจ โครงสร้าง และตัวชี้วัดผลกระทบที่สะท้อนถึงความหลากหลาย โดยน้อมรับนวัตกรรม ความร่วมมือ และความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ต่อคุณค่าทางสังคมและสิ่งแวดล้อมทางสังคม องค์กรต่างๆ มีอำนาจในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย และสร้างอนาคตที่ครอบคลุมในทุกมิติ เสมอภาค และยั่งยืนมากขึ้นสำหรับทุกคนนั่นเองนะครับผม ^_^

ครูพี่ลี ดลรวี ภัทรกุลพิมล
โปรดิวเซอร์ รายการ คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน
Website  :    http://www.dolravee.com/
Facebook :    https://goo.gl/qNF1ak
Youtube  :    https://goo.gl/F6d8A4

 

คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน รายการที่จะนำคุณไปสัมผัสกับ อัตลักษณ์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย เศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดดีๆ จากบุคคลต้นแบบ ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อเป็นพลังสรรค์สร้าง คุณภาพชีวิตทีดี อย่างยั่งยืน

  • ออกอากาศทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง AM 1467 KHz ทุก วันพฤหัสบดี เวลา 18.00 น. - 19.00 น. และ
  • ออกอากาศทางช่องทาง Live Streaming ผ่าน Facebook Live "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ทุก วันพุธ เวลา 19.00 น. - 21.00 น. และ
  • สามารถมารับชมย้อนหลังผ่านทาง Youtube ช่อง "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ได้อีกช่องทางหนึ่ง...

เพจ & Youtube : รายการคุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน

เกี่ยวกับเรา : รายการ "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" พวกเราคือใคร?

ป.ล. หากบทความนี้มีประโยชน์ ฝากช่วยกันแชร์ บทความนี้ส่งต่อๆ ออกไปสู่กลุ่มผู้คนวงกว้างให้ได้รับคุณประโยชน์... แบ่งปันความรู้ดีๆ กันนะครับ หนึ่งความรู้ หนึ่งความคิดดีๆ อาจจะเปลี่ยน ช่วยเหลือ ผู้คน และสังคมได้นะครับ และที่สำคัญสิ่งเล็กๆ ที่ท่านทำในวันนี้สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้นได้ ขอขอบคุณทุกท่านจากหัวใจ ไว้ ณ โอกาสนี้นะครับ... แล้วกลับมาพบกันใหม่ในบทความต่อๆไปนะครับผม ^_^

แนวทางแบบองค์รวมของเนเธอร์แลนด์ในการต่อต้านการทุจริต | สังคมสุจริต ต้านคอร์รัปชัน ตอน 27

 

ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งได้รับการยอมรับในด้านธรรมาภิบาลที่ก้าวหน้าและความมุ่งมั่นอันแข็งแกร่งต่อความซื่อสัตย์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีการคอร์รัปชั่นน้อยที่สุดทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ในบทความนี้จะพาท่านมาสำรวจองค์ประกอบสำคัญที่มีส่วนช่วยให้เนเธอร์แลนด์ประสบความสำเร็จในการต่อสู้กับการทุจริต ตรวจสอบกรอบกฎหมาย แนวปฏิบัติของสถาบัน องค์กร มาตรการความโปร่งใส และความริเริ่มในการทำงานประสานความร่วมมือร่วมใจกันนะครับ...


กรอบกฎหมายที่แข็งแกร่ง

ความสำเร็จในการต่อต้านการทุจริตของเนเธอร์แลนด์สร้างขึ้นจากกรอบกฎหมายที่ครอบคลุมซึ่งกำหนดให้การทุจริต การติดสินบน และความผิดที่เกี่ยวข้องเป็นความผิดทางอาญา ประมวลกฎหมายอาญาของเนเธอร์แลนด์มีบทบัญญัติเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทั้งภาครัฐและเอกชน ระบบกฎหมายทำให้มั่นใจได้ว่าคดีทุจริตจะได้รับการสอบสวนและดำเนินคดีอย่างจริงจัง โดยมีบทลงโทษร้ายแรงสำหรับผู้กระทำผิด

การมีอยู่ของพระราชบัญญัติต่อต้านการคอร์รัปชั่นช่วยเสริมสร้างกรอบกฎหมายให้แข็งแกร่งขึ้น โดยจัดให้มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนและละเอียดเพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่นและส่งเสริมการปฏิบัติด้านจริยธรรมในด้านต่างๆ ของสังคม ความมุ่งมั่นของเนเธอร์แลนด์ต่อความร่วมมือระหว่างประเทศแสดงให้เห็นได้จากการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในอนุสัญญาต่อต้านการทุจริตแห่งสหประชาชาติ (UNCAC) และโครงการริเริ่มระดับโลกอื่นๆ

นโยบายการกำกับดูแลที่โปร่งใสและข้อมูลแบบเปิด

นโยบายความโปร่งใสและข้อมูลที่เปิดเผยเป็นส่วนสำคัญของรูปแบบการกำกับดูแลของเนเธอร์แลนด์ รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ส่งเสริมความโปร่งใสอย่างจริงจังผ่านมาตรการต่างๆ เช่น พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล (การเข้าถึงสาธารณะ) เพื่อให้มั่นใจว่าพลเมืองจะสามารถเข้าถึงข้อมูลของรัฐบาลได้ ความโปร่งใสได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมของรัฐบาล ค่าใช้จ่าย และกระบวนการตัดสินใจ

ความพยายามในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของเนเธอร์แลนด์มีส่วนทำให้บริการสาธารณะมีความคล่องตัวและมีความรับผิดชอบ ช่วยลดโอกาสในการทุจริต เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมระดับสูง โดยมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่จำเป็น และความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์ภายในภาครัฐ

การกำกับดูแลและการบังคับใช้ที่เป็นอิสระ

สถาบันกำกับดูแลอิสระในเนเธอร์แลนด์มีบทบาทสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต สำนักงานอัยการเนเธอร์แลนด์ (OM) มีหน้าที่สืบสวนและดำเนินคดีความผิดทางอาญา รวมถึงคดีทุจริต ความเป็นอิสระของ OM ช่วยให้มั่นใจได้ถึงกระบวนการทางกฎหมายที่ยุติธรรมและเป็นกลาง เสริมสร้างหลักนิติธรรมและทำหน้าที่เป็นเครื่องยับยั้งพฤติกรรมการทุจริต

ธนาคารกลางดัตช์ (DNB) ยังมีส่วนร่วมในการต่อสู้กับการทุจริตโดยการดูแลสถาบันการเงินและรับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงิน ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลนี้เสริมสร้างประสิทธิผลโดยรวมของมาตรการต่อต้านการทุจริต

ความร่วมมือกับภาคประชาสังคม

เนเธอร์แลนด์มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับภาคประชาสังคมในการต่อสู้กับการทุจริต องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) และกลุ่มผู้สนับสนุนมีบทบาทสำคัญในการติดตามกิจกรรมของรัฐบาลและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาการทุจริต รัฐบาลให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของภาคประชาสังคมในการพัฒนาและการดำเนินนโยบาย โดยส่งเสริมแนวทางความร่วมมือในการต่อสู้กับการทุจริต

นอกจากนี้ เนเธอร์แลนด์ยังได้กำหนดช่องทางสำหรับพลเมืองในการรายงานการทุจริตโดยไม่เปิดเผยตัวตน เพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนสามารถมีบทบาทอย่างเต็มที่ในการป้องกันและตรวจจับการกระทำทุจริตได้ มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสยังส่งเสริมให้ประชาชนแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตอบโต้ไม่ว่าจะกรณีใดๆ

โดยสรุป : ความสำเร็จของประเทศเนเธอร์แลนด์ในการต่อสู้กับการทุจริตนั้นโดดเด่นด้วยกรอบกฎหมายที่ครอบคลุม แนวทางปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลที่โปร่งใส การกำกับดูแลที่เป็นอิสระ และความร่วมมือกับภาคประชาสังคม กรณีศึกษาของเนเธอร์แลนด์ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่อต้านการทุจริตที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ โดยมีพื้นฐานมาจากความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลด้านจริยธรรมนั่นเองนะครับผม ... ^_^

ครูพี่ลี ดลรวี ภัทรกุลพิมล
Website :    http://www.dolravee.com/
Facebook :   https://goo.gl/qNF1ak
Youtube :    https://goo.gl/F6d8A4

รายการออนไลน์เพื่อสื่อสารสังคมในภารกิจงานการสร้างสังคมสุจริต โดยการร่วมมือกัน ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนและเครือข่ายเด็กและเยาวชน คนรุ่นใหม่ ร่วมจัดรายการออนไลน์ "สื่อสร้างสรรค์ ชุมชนเข้มแข็ง"

เพจ & Youtube : สื่อสร้างสรรค์ ชุมชนเข้มแข็ง

ป.ล. หากบทความนี้มีประโยชน์ ฝากช่วยกันแชร์ บทความนี้ส่งต่อๆ ออกไปสู่กลุ่มผู้คนวงกว้างให้ได้รับคุณประโยชน์... แบ่งปันความรู้ดีๆ กันนะครับ หนึ่งความรู้ หนึ่งความคิดดีๆ อาจจะเปลี่ยน ช่วยเหลือ ผู้คน และสังคมได้นะครับ และที่สำคัญสิ่งเล็กๆ ที่ท่านทำในวันนี้สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้นได้ ขอขอบคุณทุกท่านจากหัวใจ ไว้ ณ โอกาสนี้นะครับ... แล้วกลับมาพบกันใหม่ในบทความต่อๆไปนะครับผม ^_^

ตลาดท้องถิ่น คือ หัวใจของชุมชน | ตลาดชุมชน ตอน 9

 

ในสภาพแวดล้อมอันซับซ้อนของการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ ตลาดท้องถิ่นเป็นสายใยแห่งชีวิตที่ถักทอชุมชนเข้าด้วยกัน ตลาดท้องถิ่นไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่สำหรับการค้าเท่านั้น แต่ยังเป็นเป็นหัวใจสำคัญของชุมชน ที่ซึ่งความสัมพันธ์เจริญรุ่งเรือง วัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรือง และเศรษฐกิจยั่งยืน ในบทความนี้ จะพาท่านมาเจาะลึกถึงความสำคัญอย่างลึกซึ้งของตลาดท้องถิ่นในการส่งเสริมชุมชนที่เข้มแข็งกันนะครับ

การดูแลรักษาความผูกพันทางสังคม

หัวใจสำคัญของทุกตลาดที่คึกคักคือหัวใจสำคัญของการเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์ ท่ามกลางความเร่งรีบและความคึกคักนี้ ผู้คนมารวมตัวกันที่นี่ไม่เพียงแต่เพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าเท่านั้น แต่ยังเพื่อแบ่งปันเรื่องราว เสียงหัวเราะ และความสนิทสนมกันอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการล้อเล่นที่เป็นมิตรระหว่างผู้ขายและลูกค้า หรือการเผชิญหน้ากันโดยบังเอิญระหว่างเพื่อนบ้าน ตลาดท้องถิ่นทำหน้าที่เป็นตัวเร่งให้เกิดการสร้างและเสริมสร้างความผูกพันทางสังคมนั่นเองครับ...

ปลูกฝังอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

ตลาดท้องถิ่นเป็นขุมสมบัติของความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริง โดยมีความอุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นมรดกของชุมชนอย่างภาคภูมิใจ ตั้งแต่งานฝีมือแบบดั้งเดิมและอาหารเลิศรสไปจนถึงศิลปะและดนตรีพื้นเมือง ตลาดเหล่านี้รวบรวมแก่นแท้ของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ด้วยการเฉลิมฉลองและอนุรักษ์แง่มุมที่เป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลาดจึงกลายเป็นผู้พิทักษ์มรดกของชุมชนอันล้ำค่าดีๆนี่เองครับ

ส่งเสริมความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจ

ในยุคที่เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ครอบงำ ตลาดท้องถิ่นทำหน้าที่เป็นป้อมปราการของความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจ ด้วยการจัดหาแพลตฟอร์มสำหรับผู้ผลิตรายย่อย ช่างฝีมือ และผู้ประกอบการ ชุมชนบรรเทาผลกระทบด้านลบของห่วงโซ่อุปทานแบบรวมศูนย์และการผูกขาด นอกจากนี้ การไหลเวียนของเงินทุนภายในเศรษฐกิจท้องถิ่นยังขยายผลทวีคูณ กระตุ้นการเติบโตและความเจริญรุ่งเรืองจากภายในชุมชนนั่นเองครับ

การส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

ในยุคของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ความสำคัญของแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืน ตลาดท้องถิ่นเป็นการเน้นที่ผลผลิตตามฤดูกาล งานฝีมือจากช่างฝีมือ และบรรจุภัณฑ์แบบเรียบง่าย ถือเป็นทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแทนการบริโภคจำนวนมากแบบไม่จำเป็น ด้วยการสนับสนุนผู้ผลิตในท้องถิ่นที่ให้ความสำคัญกับวิธีการที่มีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนสามารถลดผลกระทบทางระบบนิเวศน์และมีส่วนช่วยเพื่อให้ในอนาคตมีสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีความยั่งยืนมากขึ้นนั้นเองนะครับผม

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพลเมือง

ตลาดท้องถิ่นเป็นมากกว่าพื้นที่เชิงพาณิชย์ ชุมชนเป็นศูนย์กลางการมีส่วนร่วมของพลเมืองและการเคลื่อนไหวระดับรากหญ้าที่มีชีวิตที่ผาสุข ตั้งแต่กลุ่มผู้คน กลุ่มหน่วยงาน และสมาคมในพื้นที่ที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนไปจนถึงโครงการริเริ่มระดับรากหญ้าที่ส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคม ตลาดเหล่านี้เป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์สำหรับการเคลื่อนไหวของชุมชนเพื่อหยั่งรากความมั่นคง และความเจริญรุ่งเรือง ด้วยการเสริมศักยภาพของประชาชนให้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการกำหนดอนาคตของชุมชนของตน ตลาดท้องถิ่นจึงกลายเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเชิงบวกดีๆนี่เองครับ

โดยสรุป : ตลาดท้องถิ่นไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่ทางเศรษฐกิจเท่านั้น ผู้คนในชุมชน พวกเขายังเป็นสัดส่วนหลักของชุมชน หล่อเลี้ยงความสามัคคีทางสังคม อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และส่งเสริมความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจ เมื่อเราก้าวเข้าสู่โลกยุคโลกาภิวัตน์ที่เพิ่มมากขึ้น ความสำคัญของสถาบันในท้องถิ่นเหล่านี้
ไม่เพียงแต่เป็นสถานที่สำหรับซื้อและขายเท่านั้น ตลาดท้องถิ่นคือจิตวิญญาณของชุมชน ซึ่งรวบรวมจิตวิญญาณแห่งความสามัคคี ความยืดหยุ่น และความหวังไว้ด้วยกันนะครับ ^_^ 

ครูพี่ลี ดลรวี ภัทรกุลพิมล
โปรดิวเซอร์ รายการ คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน
Website  :    http://www.dolravee.com/
Facebook :    https://goo.gl/qNF1ak
Youtube  :    https://goo.gl/F6d8A4

 

คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน รายการที่จะนำคุณไปสัมผัสกับ อัตลักษณ์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย เศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดดีๆ จากบุคคลต้นแบบ ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อเป็นพลังสรรค์สร้าง คุณภาพชีวิตทีดี อย่างยั่งยืน

  • ออกอากาศทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง AM 1467 KHz ทุก วันพฤหัสบดี เวลา 18.00 น. - 19.00 น. และ
  • ออกอากาศทางช่องทาง Live Streaming ผ่าน Facebook Live "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ทุก วันพุธ เวลา 19.00 น. - 21.00 น. และ
  • สามารถมารับชมย้อนหลังผ่านทาง Youtube ช่อง "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ได้อีกช่องทางหนึ่ง...

เพจ & Youtube : รายการคุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน

เกี่ยวกับเรา : รายการ "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" พวกเราคือใคร?

ป.ล. หากบทความนี้มีประโยชน์ ฝากช่วยกันแชร์ บทความนี้ส่งต่อๆ ออกไปสู่กลุ่มผู้คนวงกว้างให้ได้รับคุณประโยชน์... แบ่งปันความรู้ดีๆ กันนะครับ หนึ่งความรู้ หนึ่งความคิดดีๆ อาจจะเปลี่ยน ช่วยเหลือ ผู้คน และสังคมได้นะครับ และที่สำคัญสิ่งเล็กๆ ที่ท่านทำในวันนี้สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้นได้ ขอขอบคุณทุกท่านจากหัวใจ ไว้ ณ โอกาสนี้นะครับ... แล้วกลับมาพบกันใหม่ในบทความต่อๆไปนะครับผม ^_^

นโยบายด้านแรงงานกับการเติบโตของชุมชน | เศรษฐกิจและทุนชุมชน ตอน 31

 

ในการแสวงหาการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน นโยบายแรงงานมีบทบาทสำคัญในการกำหนดรูปแบบทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน ด้วยการส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน ส่งเสริมหลักปฏิบัติด้านแรงงานที่เป็นธรรม และจัดลำดับความสำคัญของการคุ้มครองทางสังคม นโยบายเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งให้เกิดการรวมกลุ่มและการเติบโตของชุมชน ในบทความนี้ผมจะพาท่านมาสำรวจผลกระทบหลายแง่มุมของนโยบายด้านแรงงานกับการเติบโตของชุมชนกันนะครับ...

โอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับทุกคน

หัวใจสำคัญของนโยบายแรงงานแบบมีส่วนร่วมคือหลักการของโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับทุกคน โดยไม่คำนึงถึงภูมิหลังหรือสถานการณ์ของพวกเขา ด้วยการใช้มาตรการต่อต้านการเลือกปฏิบัติและส่งเสริมความหลากหลายในแรงงาน นโยบายเหล่านี้สร้างเส้นทางสำหรับกลุ่มชายขอบ รวมถึงผู้หญิง ชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ ผู้ทุพพลภาพ และบุคคล LGBTQ+ เพื่อมีส่วนร่วมในตลาดแรงงาน ในการทำเช่นนั้น พวกเขาไม่เพียงแต่ส่งเสริมความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีศักดิ์ศรีเท่านั้น แต่ยังใช้ประโยชน์จากศักยภาพสูงสุดของพนักงานที่หลากหลายและครอบคลุมอีกด้วยนะครับ

ค่าจ้างที่ยุติธรรมและงานที่มีคุณค่า

ค่าจ้างที่ยุติธรรมและสภาพการทำงานที่ดีเป็นเสาหลักของแรงงานที่มีศักดิ์ศรี นโยบายด้านแรงงานที่กำหนดมาตรฐานค่าจ้างขั้นต่ำ ควบคุมชั่วโมงการทำงาน และรับประกันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานมีส่วนสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีและประสิทธิภาพการทำงานของคนงาน นอกจากนี้ ด้วยการต่อสู้กับพฤติกรรมแสวงหาผลประโยชน์ เช่น แรงงานบังคับ แรงงานเด็ก และการจ้างงานที่ไม่มั่นคง นโยบายเหล่านี้สนับสนุนคุณค่าที่แท้จริงของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และปูทางไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับ

การคุ้มครองทางสังคมและสวัสดิการ

ในยุคที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและความผันผวนทางเศรษฐกิจ มาตรการคุ้มครองทางสังคมมีบทบาทสำคัญในการปกป้องสมาชิกที่เปราะบางที่สุดของสังคม นโยบายด้านแรงงานที่รับประกันการเข้าถึงประกันสังคม การดูแลสุขภาพ สวัสดิการการว่างงาน และโครงการบำนาญ มอบความปลอดภัยที่สำคัญสำหรับบุคคลและครอบครัวที่เผชิญกับความยากลำบาก ด้วยการลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการว่างงาน ความเจ็บป่วย ความทุพพลภาพ หรือวัยชรา นโยบายเหล่านี้ส่งเสริมความยืดหยุ่นและส่งเสริมความสามัคคีทางสังคมภายในชุมชนอีกด้วยนะครับ

การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาทักษะ

สิ่งสำคัญที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจแห่งศตวรรษที่ 21 คือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและการพัฒนาทักษะมีความจำเป็นสำหรับการเสริมพลังส่วนบุคคลและความก้าวหน้าของชุมชน นโยบายด้านแรงงานที่ลงทุนในการศึกษา การฝึกอบรมสายอาชีพ และโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต ช่วยให้พนักงานปรับตัวเข้ากับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นำทางการเปลี่ยนแปลงอาชีพ และก้าวไปสู่ความคล่องตัวที่สูงขึ้น ด้วยการจัดเตรียมเครื่องมือและความรู้ที่จำเป็นต่อบุคคลเพื่อการเติบโตในตลาดแรงงานที่มีพลวัต นโยบายเหล่านี้จึงวางรากฐานสำหรับการเติบโตและความเจริญรุ่งเรืองที่ครอบคลุมทุกมิตินะครับ

การเสริมสร้างการเจรจาต่อรองโดยรวมและการเจรจาทางสังคม

การเจรจาต่อรองร่วมกันและการเจรจาทางสังคมเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมสิทธิแรงงาน การแก้ไขข้อพิพาท และการกำหนดนโยบายตลาดแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการและแรงบันดาลใจของคนงาน นโยบายด้านแรงงานที่สนับสนุนเสรีภาพในการสมาคม สิทธิในการเจรจาต่อรองร่วมกัน และการมีส่วนร่วมที่มีความหมายระหว่างนายจ้าง คนงาน และรัฐบาล ส่งเสริมวัฒนธรรมของความร่วมมือและการเคารพซึ่งกันและกัน นโยบายเหล่านี้มีส่วนช่วยในการสร้างสถานที่ทำงานที่มีความสามัคคีและมีประสิทธิผลด้วยการส่งเสริมกระบวนการตัดสินใจที่ครอบคลุมและให้อำนาจแก่พนักงานในการแสดงข้อกังวลของพวกเขานะครับ

โดยสรุป : นโยบายแรงงานมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการรวมกลุ่มและการเติบโตของชุมชนโดยการส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียมกัน ค่าจ้างที่ยุติธรรม การคุ้มครองทางสังคม การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการเจรจาต่อรองร่วมกัน ในขณะที่เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมที่เท่าเทียมและยั่งยืนมากขึ้น เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตระหนักถึงศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงของนโยบายแรงงานในการกำหนดอนาคตของการทำงาน และสร้างความมั่นใจว่าจะไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ด้วยการให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีและศักดิ์ศรีของพนักงาน เราสามารถสร้างชุมชนที่มีคุณค่า สร้างความมั่นคง และ สร้างความสำเร็จ ซึ่งทุกคนมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้เท่าเที่ยมกันนะครับผม...^_^

ครูพี่ลี ดลรวี ภัทรกุลพิมล
Bloger   :
    http://www.dolravee.com/
Facebook :    https://goo.gl/qNF1ak
Youtube  :    https://goo.gl/F6d8A4

คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน รายการที่จะนำคุณไปสัมผัสกับ อัตลักษณ์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย เศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดดีๆ จากบุคคลต้นแบบ ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อเป็นพลังสรรค์สร้าง คุณภาพชีวิตทีดี อย่างยั่งยืน

  • ออกอากาศทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง AM 1467 KHz ทุก วันพฤหัสบดี เวลา 18.00 น. - 19.00 น. และ
  • ออกอากาศทางช่องทาง Live Streaming ผ่าน Facebook Live "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ทุก วันพุธ เวลา 19.00 น. - 21.00 น. และ
  • สามารถมารับชมย้อนหลังผ่านทาง Youtube ช่อง "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ได้อีกช่องทางหนึ่ง...

เพจ & Youtube : รายการคุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน

เกี่ยวกับเรา : รายการ "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" พวกเราคือใคร?

ป.ล. หากบทความนี้มีประโยชน์ ฝากช่วยกันแชร์ บทความนี้ส่งต่อๆ ออกไปสู่กลุ่มผู้คนวงกว้างให้ได้รับคุณประโยชน์... แบ่งปันความรู้ดีๆ กันนะครับ หนึ่งความรู้ หนึ่งความคิดดีๆ อาจจะเปลี่ยน ช่วยเหลือ ผู้คน และสังคมได้นะครับ และที่สำคัญสิ่งเล็กๆ ที่ท่านทำในวันนี้สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้นได้ ขอขอบคุณทุกท่านจากหัวใจ ไว้ ณ โอกาสนี้นะครับ... แล้วกลับมาพบกันใหม่ในบทความต่อๆไปนะครับผม ^_^

จุดยืนในการต่อต้านการทุจริตของสวิตเซอร์แลนด์ | สังคมสุจริต ต้านคอร์รัปชัน ตอน 26

 

สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศมีชื่อเสียงในด้านกฎระเบียบทางการเงินและมาตรการด้านการเงินอย่างเข้มงวด และยังโดดเด่นในการมีจุดยืนที่เข้มแข็งในการต่อต้านการทุจริตที่เด็ดขาด โดยได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศที่มีการทุจริตน้อยที่สุดทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง... ในบทความนี้ผมจะพาท่านมาเจาะลึกถึงองค์ประกอบสำคัญที่มีส่วนช่วยให้สวิตเซอร์แลนด์ประสบความสำเร็จในการต่อต้านการทุจริต โดยพิจารณาจากกรอบกฎหมาย กฎระเบียบทางการเงิน แนวปฏิบัติของสถาบัน องค์กร และความพยายามร่วมมือกันในการต่อสู้กับการทุจริตทุกรูปแบบกันนะครับ...

กรอบกฎหมายที่เข้มงวดและความร่วมมือระหว่างประเทศ

กรอบกฎหมายที่แข็งแกร่งของสวิตเซอร์แลนด์มีบทบาทสำคัญในการต่อสู้กับการทุจริต ประมวลกฎหมายอาญาของสวิตเซอร์แลนด์ประกอบด้วยบทบัญญัติเกี่ยวกับการทุจริต การติดสินบน และการฟอกเงิน โดยมีบทลงโทษที่รุนแรงสำหรับผู้กระทำผิด ความเป็นกลาง ความเด็ดขาด และประสิทธิภาพของระบบกฎหมายทำให้เกิดผลลัพธ์ในการยับยั้งการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งตอกย้ำความมุ่งมั่นของสวิตเซอร์แลนด์ที่จะรักษามาตรฐานทางจริยธรรมของประเทศไว้เป็นอย่างดี

สวิตเซอร์แลนด์มีส่วนร่วมในความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านการทุจริต ในฐานะผู้ลงนามในอนุสัญญาต่อต้านการทุจริตแห่งสหประชาชาติ (UNCAC) และสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) สวิตเซอร์แลนด์ได้ปรับกรอบกฎหมายของตนให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับโลก ความร่วมมือระหว่างประเทศนี้ไม่เพียงแต่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับมาตรการต่อต้านการทุจริตของประเทศเท่านั้น แต่ยังตอกย้ำความมุ่งมั่นต่อความพยายามระดับโลกในการต่อต้านการทุจริตอีกด้วยนะครับ

กฎระเบียบทางการเงินและมาตรการป้องกันการฟอกเงิน

กฎระเบียบทางการเงินที่แข็งแกร่งของสวิตเซอร์แลนด์เป็นส่วนสำคัญในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งมีหน่วยงานกำกับดูแลตลาดการเงินของสวิส (FINMA) หน่วยงานกำกับดูแลสถาบันการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ที่เข้มงวด มาตรการเหล่านี้มีความสำคัญในการป้องกันผู้ทุจริตจากการใช้ประโยชน์จากระบบการเงิน เพื่อไม่ให้นำไปใช้แสวงหาผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมาย

ความมุ่งมั่นของสวิตเซอร์แลนด์ต่อความโปร่งใสทางการเงินแสดงให้เห็นผ่านการยึดมั่นในมาตรฐานสากล เช่น Common Reporting Standard (CRS) การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินโดยอัตโนมัติกับประเทศอื่นๆ ช่วยเพิ่มความโปร่งใสและช่วยในการตรวจจับและป้องกันธุรกรรมทางการเงินที่ทุจริตได้ดีที่สุดนะครับ

หน่วยงานกำกับดูแลอิสระ

ความมุ่งมั่นของสวิตเซอร์แลนด์ในการต่อสู้กับการทุจริตได้รับการเน้นย้ำด้วยการมีหน่วยงานกำกับดูแลอิสระ สำนักงานอัยการสูงสุดของสวิส ร่วมกับหน่วยงานเฉพาะทาง อาทิ หน่วยงานสืบสวนและดำเนินคดีทุจริต ความเป็นอิสระของหน่วยงานเหล่านี้ทำให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการทางกฎหมายที่ยุติธรรมและเป็นกลาง มีส่วนช่วยให้มาตรการต่อต้านการทุจริตมีประสิทธิผลนั่นเองนะครับ

Federal Audit Oversight Authority (FAOA) ของสวิตเซอร์แลนด์ทำหน้าที่ตรวจสอบวิชาชีพและจริยธรรม โดยส่งเสริมความซื่อสัตย์และความโปร่งใสในการรายงานทางการเงิน กลไกการกำกับดูแลเหล่านี้เสริมสร้างกรอบการกำกับดูแลของประเทศและมีส่วนช่วยในการป้องกันการทุจริตได้เป็นอย่างดีนะครับ

ความร่วมมือกับภาคเอกชน

สวิตเซอร์แลนด์ตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือกับภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต รัฐบาลมีส่วนร่วมกับธุรกิจต่างๆ เพื่อส่งเสริมความประพฤติที่มีจริยธรรมและความซื่อสัตย์ บริษัทในสวิสได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินโครงการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตที่ครอบคลุม เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมความรับผิดชอบขององค์กร

ความร่วมมือนี้ได้ขยายไปถึงภาคการเงิน ซึ่งธนาคารและสถาบันการเงินมีบทบาทสำคัญในการป้องกันกิจกรรมทางการเงินที่ทุจริต ซึ่งทาง Swiss Bankers Association ร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแล ได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อรับรองความสมบูรณ์ของธุรกรรมทางการเงินนั่นเองครับ

โดยสรุป : ความสำเร็จของสวิตเซอร์แลนด์ในการต่อสู้กับการทุจริต มีรากฐานมาจากการผสมผสานระหว่างกรอบกฎหมายที่เข้มงวด กฎระเบียบทางการเงินที่เข้มงวด หน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นอิสระ และความร่วมมือกับภาคเอกชน ซึ่งกรณีศึกษาของสวิตเซอร์แลนด์นี้ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่อต้านการทุจริตที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ โดยมีพื้นฐานมาจากความโปร่งใส การป้องกันและสร้างความสมบูรณ์แบบของระบบทางการเงิน และความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งผมมองว่ากรณีศึกษาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นี้ ควรเป็นแบบอย่างในการป้องกันการทุจริตที่เห็นผลลัพธ์ละเป็นแบบอย่างให้กับนานาประเทศที่มุ่งมั่นในการป้องปรามการทุจริตได้เป็นอย่างดีนะครับผม...^_^

ครูพี่ลี ดลรวี ภัทรกุลพิมล
Website :    http://www.dolravee.com/
Facebook :   https://goo.gl/qNF1ak
Youtube :    https://goo.gl/F6d8A4

รายการออนไลน์เพื่อสื่อสารสังคมในภารกิจงานการสร้างสังคมสุจริต โดยการร่วมมือกัน ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนและเครือข่ายเด็กและเยาวชน คนรุ่นใหม่ ร่วมจัดรายการออนไลน์ "สื่อสร้างสรรค์ ชุมชนเข้มแข็ง"

เพจ & Youtube : สื่อสร้างสรรค์ ชุมชนเข้มแข็ง

ป.ล. หากบทความนี้มีประโยชน์ ฝากช่วยกันแชร์ บทความนี้ส่งต่อๆ ออกไปสู่กลุ่มผู้คนวงกว้างให้ได้รับคุณประโยชน์... แบ่งปันความรู้ดีๆ กันนะครับ หนึ่งความรู้ หนึ่งความคิดดีๆ อาจจะเปลี่ยน ช่วยเหลือ ผู้คน และสังคมได้นะครับ และที่สำคัญสิ่งเล็กๆ ที่ท่านทำในวันนี้สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้นได้ ขอขอบคุณทุกท่านจากหัวใจ ไว้ ณ โอกาสนี้นะครับ... แล้วกลับมาพบกันใหม่ในบทความต่อๆไปนะครับผม ^_^

แนวทางเชิงรุกของสวีเดนในการต่อสู้กับการทุจริต | สังคมสุจริต ต้านคอร์รัปชัน ตอน 25

 

ประเทศสวีเดนแสดงให้เห็นความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการต่อสู้กับการทุจริตอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับชื่อเสียงว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการทุจริตน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับทั่วโลก ในบทความนี้ผมจะพาท่านมาสำรวจองค์ประกอบสำคัญที่มีส่วนช่วยให้ประเทศสวีเดนประสบความสำเร็จ โดยพิจารณากรอบกฎหมาย แนวปฏิบัติของสถาบัน โครงการริเริ่มที่โปร่งใส และความพยายามร่วมกันในการต่อสู้กับการทุจริตกันนะครับ

กรอบกฎหมายและระบบตุลาการที่เป็นกลาง

ความสำเร็จในการต่อต้านการทุจริตของประเทศสวีเดนมีรากฐานมาจากกรอบกฎหมายที่แข็งแกร่งซึ่งกำหนดความผิดทางอาญาต่อการทุจริต การติดสินบน และความผิดที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายอาญาของสวีเดนพร้อมกับบทบัญญัติต่อต้านการติดสินบนได้กำหนดขอบเขตที่ชัดเจนและกำหนดบทลงโทษที่สำคัญสำหรับกิจกรรมการทุจริต ระบบกฎหมายของประเทศรับประกันการดำเนินคดีที่ยุติธรรมและเป็นกลาง ซึ่งมีส่วนในการยับยั้งการทุจริตอย่างรุนแรง

หน่วยงานอัยการสวีเดนซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ มีหน้าที่สืบสวนและดำเนินคดีการทุจริต ความเป็นอิสระช่วยเสริมสร้างหลักนิติธรรม ส่งเสริมความไว้วางใจของสาธารณชนในระบบกฎหมาย และส่งสัญญาณถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่จะรักษามาตรฐานทางจริยธรรม

นโยบายการกำกับดูแลที่โปร่งใสและข้อมูลแบบเปิด

ความโปร่งใสเป็นรากฐานสำคัญของรูปแบบการกำกับดูแลของสวีเดน ซึ่งเห็นได้ชัดจากความมุ่งมั่นต่อนโยบายข้อมูลแบบเปิด หลักการเข้าถึงในการบันทึกอย่างเป็นทางการของสาธารณะ (Offentlighetsprincipen) ช่วยให้มั่นใจว่าเอกสารของรัฐบาลสามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณะ ส่งเสริมความโปร่งใสและความรับผิดชอบ ความพยายามในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของสวีเดนช่วยเพิ่มการเข้าถึงข้อมูล และลดโอกาสในการทุจริต

หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม งบประมาณ และกระบวนการตัดสินใจ ความโปร่งใสนี้ไม่เพียงแต่ป้องกันการทุจริตเท่านั้น แต่ยังเอื้อต่อการตรวจสอบของสาธารณะอีกด้วย ซึ่งตอกย้ำความทุ่มเทของรัฐบาลสวีเดนในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะชนอย่างโปรงใสนะครับ...

ความพยายามร่วมกันและการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม

ประเทศสวีเดนให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการต่อสู้กับการทุจริต องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) และกลุ่มผู้สนับสนุน เช่น Transparency International Sweden มีส่วนร่วมอย่างเต็มกำลังในการติดตามและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาการทุจริต รัฐบาลให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของภาคประชาสังคมและส่งเสริมแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาและดำเนินนโยบายต่อต้านการทุจริต

ความร่วมมือขยายไปถึงภาคเอกชน โดยบริษัทต่างๆ ปรับใช้มาตรฐานทางจริยธรรมที่เข้มงวดและโปรแกรมการปฏิบัติตามการต่อต้านการทุจริต ชุมชนธุรกิจของสวีเดนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการต่อสู้กับการทุจริต โดยมีส่วนทำให้เกิดวัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์และพฤติกรรมองค์กรที่มีความรับผิดชอบนั่นเองนะครับ...

กลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและการรายงาน

ประเทศสวีเดนให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเป็นองค์ประกอบสำคัญในกลยุทธ์ต่อต้านการทุจริต พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสจะปกป้องบุคคลที่รายงานการทุจริตจากการตอบโต้ โดยสนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่อาจนำไปสู่การตรวจพบและป้องกันการประพฤติมิชอบ การมีอยู่ของกลไกการรายงานที่ปลอดภัยช่วยเสริมสร้างความมุ่งมั่นของประเทศในเรื่องความโปร่งใสและความรับผิดชอบ

กล่าวโดยสรุป : ความสำเร็จของประเทศสวีเดนในการต่อสู้กับการทุจริตเป็นผลมาจากแนวทางแบบองค์รวมที่ผสมผสานกรอบกฎหมายที่แข็งแกร่ง แนวทางปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลที่โปร่งใส ความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและภาคเอกชน และความมุ่งมั่นในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส กรณีศึกษาของสวีเดนให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่อต้านการทุจริตที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ โดยมีพื้นฐานมาจากความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และวัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์นั่นเองนะครับผม... ^_^

ครูพี่ลี ดลรวี ภัทรกุลพิมล
Website :    http://www.dolravee.com/
Facebook :   https://goo.gl/qNF1ak
Youtube :    https://goo.gl/F6d8A4

รายการออนไลน์เพื่อสื่อสารสังคมในภารกิจงานการสร้างสังคมสุจริต โดยการร่วมมือกัน ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนและเครือข่ายเด็กและเยาวชน คนรุ่นใหม่ ร่วมจัดรายการออนไลน์ "สื่อสร้างสรรค์ ชุมชนเข้มแข็ง"

เพจ & Youtube : สื่อสร้างสรรค์ ชุมชนเข้มแข็ง

ป.ล. หากบทความนี้มีประโยชน์ ฝากช่วยกันแชร์ บทความนี้ส่งต่อๆ ออกไปสู่กลุ่มผู้คนวงกว้างให้ได้รับคุณประโยชน์... แบ่งปันความรู้ดีๆ กันนะครับ หนึ่งความรู้ หนึ่งความคิดดีๆ อาจจะเปลี่ยน ช่วยเหลือ ผู้คน และสังคมได้นะครับ และที่สำคัญสิ่งเล็กๆ ที่ท่านทำในวันนี้สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้นได้ ขอขอบคุณทุกท่านจากหัวใจ ไว้ ณ โอกาสนี้นะครับ... แล้วกลับมาพบกันใหม่ในบทความต่อๆไปนะครับผม ^_^

บทความที่ได้รับความนิยม