THE BEST FOR SOCIETY

 

 
รายการคุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน

รายการสร้างสรรค์สังคม เศรษฐกิจ และทุนชุมชน

 

 

รายการ "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" เราคือเวทีเสวนา พูดคุย ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ เป็นเวทีสาธารณะ และเป็นเวทีที่จัดตั้งขึ้นจากกลุ่มคนที่มีจิตอาสา กลุ่มคนที่มีจิตสาธารณะ ที่อยากเห็นบ้านเมืองเรามีการพัฒนาที่ดีขึ้น... 

 

คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน รายการ ที่จะนำคุณไปสัมผัสกับ อัตลักษณ์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย เศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดดีๆ จากบุคคลต้นแบบ ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อเป็นพลังสรรค์สร้าง คุณภาพชีวิตทีดี อย่างยั่งยืน

รายการของเรา เป็นเวทีเสวนา ศูนย์ บาท ทุกๆท่านที่เป็น วิทยากร แขกรับเชิญ คณะทำงาน คณะที่ปรึกษา และทีมเบื้องหลังผู้ผลิตรายการ ล้วนแล้วมาทำงานกันด้วยใจบริสุทธิ์ที่เป็นผู้ให้ ที่เปี่ยมด้วยพลังแห่งศรัทธา โดยไม่คิดมูลค่า (ผู้ให้คุณค่าที่เหนือกว่ามูลค่า) รวมหัวใจที่เป็นหนึ่งเพื่อมาร่วมถ่ายทอดและมอบสิ่งที่ดีงามเพื่อพัฒนาสังคมที่ดีขึ้น...

ทั้งนี้รายการของเรามีความต้องการช่วยขับเคลื่อนและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และทุนชุมชน เพื่อก้าวไปสู่พัฒนาต่อยอด และสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เศรษฐกิจพอเพียง กระจายรายได้ โอกาส และความมั่งคั่งแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ด้วยการใช้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า “BCG Model” ซึ่งเป็นการพัฒนา 3 เศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)  และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ BCG Model มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และสอดรับกับหลักการของ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) ซึ่งเป็นหลักสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย

โดยเราจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในด้านและสาขาต่างๆ มาถ่ายทอด พูดคุย องค์ความรู้ เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้สนใจทั่วไป เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากเวทีนี้ไปประยุกต์ใช้จนเกิดผลสำเร็จ โดย รายการ คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน เวทีเสวนาแห่งนี้จะจัดขึ้นทุกๆ วันพุธ ในทุกสัปดาห์โดยเสวนาสดผ่านระบบ Zoom  Meetings และ รับชมถ่ายทอดสด Live Streaming ผ่าน Facebook "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน"  ออกอากาศ เวลา 19.00 น. - 21.00 น. และยังสามารถรับฟังได้อีกช่องทางหนึ่ง ทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง AM 1467 KHz ออกอากาศ ทุกๆ วันพฤหัสบดี ออกอากาศ เวลา 18.00 น. - 19.00 น.และยังสามารถมารับชมย้อนหลังผ่านทาง Youtube ช่อง "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ได้อีกช่องทางหนึ่ง...

 

 

 

คณะที่ปรึกษา และคณะทำงาน


 

คณะทำงาน
รายการคุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน


 • ครูพี่ลี ดลรวี ภัทรกุลพิมล

โปรดิวเซอร์ (Producer) - กราฟิกดีไซน์ (Graphic Design) - ตัดต่อ - ลำดับภาพ


 • น้องซี สุนันท์ชยาภา โชติลักษณ์สุข

พิธีกร - ผู้ดำเนินรายการ - ประสานงาน - ประชาสัมพันธ์


 • คุณผึ้ง ณรงค์ชัย ศรีตะพัสโส

เทคนิค - ออกอากาศ


 

คณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ
รายการคุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน


 • แม่ครู มุกดา อินต๊ะสาร

บุคคลดีเด่นของชาติ สาขา ด้านการพัฒนาชุมชน สำนักนายกรัฐมนตรี และ ได้รับรางวัล นักต่อสู้ผู้บรรเทาปัญหาความยากจน The Race Against Poverty Awards โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) จาก โคฟี่ อันนัน อีกทั้งเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

 • อาจารย์ พรรษา ทาเจริญศักดิ์

ตำแหน่งทางสังคม
 • อดีต ผู้เชี่ยวชาญการเงินชุมชนธนาคารโลก World Bank
 • อดีต พนักงาน พอช. คนแรก (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน องค์การมหาชน)
 • อดีต อาจารย์มหาวิทยาลัย สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
 • ผู้บริหารโครงการลงทุนเพื่อสังคม Social Investment Project - SIP
 • โครงการ SIF จาก ธนาคารโลก และ กระทรวงการคลัง (สำนักบริหารหนี้สาธารณะฯ) เพื่อฟื้นฟูประเทศหลังวิกฤตต้มยำกุ้ง  

 • แม่ฑิ ฑิฆัมพร กองสอน

ตำแหน่งทางสังคม
 • ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลบัวใหญ่
 • ประธานวิสาหกิจชุมชน เกษตรอินทรีย์ตำบลบัวใหญ่ 
 • สภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • เป็นเลขานุการเครือข่ายแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง 4 ภาค
 • เป็นประธานร่วมคณะอนุกรรมการประสานงานขบวนองค์กรชุมชน ภาคเหนือ
 • สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง (1) จ.น่าน
 • กรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม
 • รรมการธรรมภิบาลจังหวัดน่าน
 • ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลบัวใหญ่
 • กรรมการบริหารมูลนิธิสัมมาชีพ (มสธ.)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. 2554
 
 

คณะทำงานที่ปรึกษา
รายการคุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน

 

 • อาจารย์ ศิริกัลยา อุปนันท์

ดำรงตำแหน่งงานด้านสังคม
 • ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลสันติสุข และประธานเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนอำเภอพาน (หน่วยงานร่วมคือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ภาคีหนุนเสริม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
 • ระธานองค์กรผู้บริโภคตำบลสันติสุข
 • คณะกรรมการโอทอปอำเภอพานในตำแหน่ง เลขานุการ
 • ผู้แทนภาคประชาชนจากหน่วยงานสปสช. ทำงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข จังหวัดเชียงราย
 • ประธานแม่บ้านเกษตรกรระดับอำเภอ และ จังหวัดเชียงราย

 
 • อาจารย์ พิศิษฐ ยินดีวี

การปฏิบัติงานในอดีต
 • คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี
 • อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
การปฏิบัติงานปัจจุบัน
 • ประธานกลุ่มต้นน้ำแคว (ประชาสังคมจังหวัดกาญจนบุรี)
 • ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลปิล๊อก
 • ประธานเครือข่าย ปปท.เขต ๗ จังหวัดกาญจนบุรี
 • คณะทำงานแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการจังหวัดกาญจนบุรี
 • คณะกรรมการสภาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
 • คณะกรรมการศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี

 
 • อาจารย์ อดิศร โต๊ะมี

ดำรงตำแหน่งงานด้านสังคม
 • กรรมการกองทุน SIF(เมนู5) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • กรรมการเครือข่ายกอบกู้กรุงศรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลบ้านพลับ
 • กรรมการบริหารพรรคการเมือง “พรรคเสียงประชาชน”
 • วิทยากรกระบวนการด้านการพัฒนา
 • หัวหน้าหน่วยรับฝากจำนำข้าวเปลือกขององค์การคลังสินค้า(อคศ)(สระบุรี)
 • ผู้ประสานงานขบวนองค์กรชุมชนอำเภอบางปะอิน
 • รองประธานสภาอง์กรชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • กรรมการสวัสดิการชุมชนจังหวัดพะนครศรีอยุธยา
 • รองประธานเครือข่ายภัยพิบัติ(ภาคประชาชน)จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • กรรมการ สปสช.ตำบล จังหวัด
 • ประธานกลุ่มผักปลอดสารตำบลบ้านพลับ
 
 • อาจารย์ นเรศ หอมหวล

การปฏิบัติงานในอดีต
 • เลขานุการศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนปากพะยูน
 • นายกสมาคมลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
 • อุปนายกฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย

การปฏิบัติงานปัจจุบัน
 • คณะกรรมการสมาคมสภาองค์กรชุมชนจังหวัดพัทลุง
 • ประธานสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลปากพะยูน
 • ประธานกองทุนออมบุญสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลปากพะยูน
 • ประธานคณะทำงานเศรษฐกิจและทุนชุมชนภาคใต้
 • เลขานุการคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรพัทลุง
 • ประธานห้างหุ้นส่วนชันโรงแปลงใหญ่ ปากพะยูน


 • อาจารย์ สิริน ชีพชัยอิสสระ

นักวิชาการ และที่ปรึกษาอิสระ ความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเพื่อสังคม (เจ้าของแบรนด์ IRIN)
 • เลขานุการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคใต้
 • เลขานุการสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา
 • อุปนายกสโมสร โรตารี โคกเสม็ดชุน
 • กรรมการชมรมผู้ปกครองและครู โรงเรียนแสงทองวิทยา
 • ประธาน Hatyai-Songkhla Toastmaster Club
 • กรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา
 • รองประธานศูนย์พัฒนากรเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดสงขลา
 • ที่ปรึกษาขบงนสภาองค์กรชุมชน จังหวัดสงขลา
 • ผู้ประสานงานหลักสูตร The Best Speech

 
 • อาจารย์ วสันต์ เวียนรุ่งเรือง

ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม การออกแบบสื่อ การตลาดและสื่อสังคมออนไลน์
 • ที่ปรึกษาด้านการตลาด OTOP Village สระบุรี (ตลาดหัวปลี)
 • วิทยากรด้านการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
 • คณะอนุกรรมการ e-commerce กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • วิทยากรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และผู้ประกอบการ SME กระทรวงอุสาหกรรม, สินค้า OTOP กรมการพัฒนาชุมชน
 • ที่ปรึกษาและวิทยากรโครงการหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว ด้านการประชาสัมพันธ์ การพัธนาผลิตภัณฑ์และการตลาด โดยกรมการพัฒนาชุมชน
 • วิทยากรประจำคณะอนุกรรมการพัฒนาอีคอมเมิร์ซกระทรวงเกษตร
 • ที่ปรึกษาและผู้ประสานงานโครงการกล้าดี กฟผ.
 • วิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ การนำความคิดสร้างสรรค์มาใช้ร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างนวัตกรรม ให้กับหน่วยงาน เช่น กรุงเทพมหานคร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ กรมประชาสัมพันธ์ กรมธนารักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
 • วิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ Design Thinking, Creative Thinking เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า การใช้ Social Network เพื่อการสื่อสารการตลาด การวางกลยุทธและการประเมินผลการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ กฎหมายและความปลอดภัยในการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ ให้กับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา
 • ปรึกษาและวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ การวางกลยุทธองค์กรเพื่อ Thailand 4.0 ให้กับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา
 • วิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ การสร้างสื่อเพื่อการตลาด เช่น Infographic ภาพยนต์ 3 มิติ Visual Reality
 • ที่ปรึกษาและวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ Digital Transformation & Thailand 4.0 ให้กับภาคธุระกิจ และภาครัฐ เช่น สำนักงานรัฐบาลอิเลคทรอนิค (องค์กรมหาชน)
 • ที่ปรึกษาและวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  

คณะสภาผู้ชม ผู้ฟัง
รายการคุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน

 

 • อาจารย์ นิยม กาพย์ขน

ตำแหน่งทางสังคม
 • ปราชญ์ชาวบ้านด้านสมุนไพรชุมชน
 • วิทยากรระดับเผยแพร่เภสัชกรรมและเวชกรรมโบราณ
 • วิทยากรครูนวดไทยรุ่นที่ 20
 • ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรไทยและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

 

 • อาจารย์ อรนุช ช้างเพชร

ตำแหน่งทางสังคม
 • ประธานวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไทยนิยม
 • เจ้าของบ้านสวนเสนาะนุชและร้านนิยมนวดไทย
 • วิทยากรพิเศษของ สกร (กศน)
 • วิทยากรอาสาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • Young Smart Farmer Thailand รุ่นที่ 10

 

 • อาจารย์ ศุภชัย เทพบุตร (โอ๋ พอเพียง)

ตำแหน่งทางสังคม
 • สมาชิกสภาเกษตกร
 • ประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยปลาดุก
 • วิทยากรอาสาทางด้านพัฒนาชุมชน
 • วิทยากรอาสาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • วิทยากรอาสาเกษตกรทฤษฎีใหม่
 • นักจัดกระบวนการเรียนรู้ แผนธุรกิจเพื่อชุมชน

 • อาจารย์ เอมอร กลิ่นหอม

 ตำแหน่งทางสังคม
 • าสาเกษตรตำบล อาสาดีเด่นระดับจังหวัด
 • หมอดินอาสา
 • รองประธานสวัสดิการชุมชนจังหวัดสกลนคร (ซึ่งมีผู้ว่าเป็นประธานโดยตำแหน่ง)
 • คณะทำงานเศษฐกิจและทุนชุมชนภาคอีสาน
 • คณะทำงานเศรษฐกิจฐานราก(พอช)
 • อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลค้อใต้
 • ศูยน์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ตำบลค้อใต้
 • คณะกรรมการ ศพก.อำเภอสว่างแดนดิน

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความยอดนิยมตลอดกาล