วัฒนธรรมของการทุจริต | สังคมสุจริต ต่อต้านคอร์รัปชัน ตอน 9

 

การทุจริตในสังคม ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมทำหน้าที่เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์สำหรับการงอกงามและคงอยู่ของการปฏิบัติที่ผิดจริยธรรม การทำความเข้าใจเครือข่ายที่ซับซ้อนของปัจจัยทางวัฒนธรรมที่นำไปสู่การคอร์รัปชั่นถือเป็นสิ่งสำคัญในการคลี่คลายความซับซ้อนของปัญหาที่แพร่หลายเหล่านี้ เรามาลองศึกษา ในมุมมองของวัฒนธรรมของการทุจริต กันนะครับ...

การทำให้พฤติกรรมผิดจรรยาบรรณเป็นปกติ


ปัจจัยทางวัฒนธรรมที่สำคัญประการหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดการคอร์รัปชั่นคือการฟื้นฟูพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรมภายในสังคมให้เป็นปกติ เมื่อการกระทำทุจริตกลายเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างทางสังคมที่ได้รับการยอมรับ บุคคลอาจมีส่วนร่วมในการกระทำผิดโดยไม่รู้สึกผิดหรือละอายใจ การทำให้เป็นมาตรฐานนี้มักเกิดจากการยอมรับการคอร์รัปชั่นในอดีต หรือความเชื่อที่ว่าคนอื่นๆ กำลังทำเช่นนั้นได้เช่นกัน

การอุปถัมภ์และการเลือกที่รักมักที่ชัง


วัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ส่วนตัว ความผูกพันในครอบครัว และความภักดีอาจส่งเสริมการทุจริตโดยไม่ตั้งใจผ่านการอุปถัมภ์และการเลือกที่รักมักที่ชัง ภาระผูกพันในการจัดลำดับความสำคัญของครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานที่ใกล้ชิดเหนือระบบคุณธรรมสามารถนำไปสู่การแต่งตั้งบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจ ซึ่งก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ความสัมพันธ์มีคุณค่ามากกว่าความสามารถนั่นเองนะครับ

ขาดความไว้วางใจทางสังคม


ในวัฒนธรรมที่มีระดับความไว้วางใจทางสังคมต่ำ บุคคลอาจหันไปใช้แนวทางปฏิบัติที่ทุจริตเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนเอง เมื่อผู้คนไม่ไว้วางใจ เพื่อนร่วมพลเมือง สถาบันสาธารณะ หรือระบบกฎหมาย พวกเขาอาจจะมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชั่นเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนเองในสภาพแวดล้อมที่ถูกมองว่าไร้จริยธรรมและขาดความน่าเชื่อถือนั่นเอง

หลักนิติธรรมที่อ่อนแอ


วัฒนธรรมที่ในอดีตต้องต่อสู้กับหลักนิติธรรมที่อ่อนแออาจก่อให้เกิดการทุจริตโดยไม่ตั้งใจ หากกรอบกฎหมายและข้อบังคับไม่เข้มงวดและมีการบังคับใช้อย่างไม่สม่ำเสมอ ผู้คนอาจมองว่าการทุจริตเป็นความพยายามที่มีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนสูง การขาดศรัทธาในระบบยุติธรรมอาจเป็นบ่อนทำลายผลการยับยั้งของมาตรการต่อต้านการทุจริตได้ในที่สุด

การรับรู้ทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับอำนาจและการให้อำนาจ


ทัศนคติทางวัฒนธรรมต่ออำนาจ มีบทบาทสำคัญในการกำหนดรูปแบบการทุจริตที่แพร่หลาย สังคมที่ให้ความสำคัญกับผู้มีอำนาจอย่างไม่ต้องสงสัยอาจเสี่ยงต่อการใช้อำนาจในทางที่ผิดมากกว่า ความเชื่อที่ว่าผู้อยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษสามารถมีส่วนทำให้เกิดวัฒนธรรมที่การคอร์รัปชั่นถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ถูกต้อง

ความอดทนทางวัฒนธรรมของระบบราชการ


ในวัฒนธรรมที่ยอมรับและคาดหวังถึงความไร้ประสิทธิภาพของระบบราชการ ผู้คนอาจมีแนวโน้มที่จะหันไปใช้แนวทางปฏิบัติที่ทุจริตเพื่อนำทางกระบวนการบริหารที่ยุ่งยากมากขึ้น กลายเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานหรือการดำเนินธุรกิจที่ถูกกฎหมาย การคอร์รัปชั่นถือเป็นทางลัดในการเอาชนะอุปสรรคของระบบราชการที่มีความซับซ้อนและล่าช้า

ทัศนคติทางวัฒนธรรมต่อการติดสินบน


การยอมรับหรือการปฏิเสธการติดสินบนภายในวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อการทุจริตอย่างแพร่หลาย สังคมที่มองว่าการติดสินบนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติหรือจำเป็นในการเร่งรัดการบริการอาจส่งเสริมวัฒนธรรมที่ทำให้ธุรกรรมการทุจริตกลายเป็นมาตรฐานโดยไม่ได้ตั้งใจ การเปลี่ยนทัศนคติทางวัฒนธรรมเหล่านี้จำเป็นต้องมีความเชื่อที่ฝังแน่นที่ท้าทายเกี่ยวกับการยอมรับแนวทางปฏิบัติดังกล่าว

โดยสรุป : ในขณะที่เราสำรวจความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างวัฒนธรรมและการคอร์รัปชัน เห็นได้ชัดว่าการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายนั้นจำเป็นต้องมีความเข้าใจแบบองค์รวมเกี่ยวกับค่านิยมและบรรทัดฐานทางสังคม กลยุทธ์ในการต่อสู้กับการทุจริตจะต้องมีความอ่อนไหวทางวัฒนธรรม ยังรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติทางวัฒนธรรมที่มีต่อความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และความรับผิดชอบโดยรวม ความท้าทายอยู่ที่การคลี่คลายสายใยวัฒนธรรมที่ค้ำจุนการคอร์รัปชั่น โดยไม่เปลี่ยนวัฒนธรรมอันหลากหลายที่ทำให้แต่ละสังคมมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในการจัดการกับรากเหง้าทางวัฒนธรรมของการคอร์รัปชั่นจำเป็นต้องมีแนวทางที่เหมาะสมซึ่งไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปกฎหมายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานและค่านิยมทางสังคมด้วย โดยการส่งเสริมวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และพฤติกรรมที่มีจริยธรรม สังคมสามารถเริ่มหลุดพ้นจากการครอบงำของการทุจริต และปูทางไปสู่อนาคตที่ยุติธรรมและโปร่งใสมากขึ้นได้นั่นเองนะครับผม...

ครูพี่ลี ดลรวี ภัทรกุลพิมล
Bloger :     http://www.dolravee.com/
Facebook :   https://goo.gl/qNF1ak
Youtube :    https://goo.gl/F6d8A4

รายการออนไลน์เพื่อสื่อสารสังคมในภารกิจงานการสร้างสังคมสุจริต โดยการร่วมมือกัน ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนและเครือข่ายเด็กและเยาวชน คนรุ่นใหม่ ร่วมจัดรายการออนไลน์ "สื่อสร้างสรรค์ ชุมชนเข้มแข็ง"

เพจ & Youtube : สื่อสร้างสรรค์ ชุมชนเข้มแข็ง

ป.ล. หากบทความนี้มีประโยชน์ ฝากช่วยกันแชร์ บทความนี้ส่งต่อๆ ออกไปสู่กลุ่มผู้คนวงกว้างให้ได้รับคุณประโยชน์... แบ่งปันความรู้ดีๆ กันนะครับ หนึ่งความรู้ หนึ่งความคิดดีๆ อาจจะเปลี่ยน ช่วยเหลือ ผู้คน และสังคมได้นะครับ และที่สำคัญสิ่งเล็กๆ ที่ท่านทำในวันนี้สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้นได้ ขอขอบคุณทุกท่านจากหัวใจ ไว้ ณ โอกาสนี้นะครับ... แล้วกลับมาพบกันใหม่ในบทความต่อๆไปนะครับผม ^_^

จิตวิทยาเชิงบวกในการกำหนดความเหนือกว่า | จิตวิทยาเหนือคน EP.1

 

ในขอบเขตของจิตวิทยามนุษย์ แนวคิดเรื่องความเหนือกว่ามักเกี่ยวข้องกับการครอบงำ การแข่งขัน และการเปรียบเทียบ อย่างไรก็ตาม เมื่อเราเจาะลึกหลักการของจิตวิทยาเชิงบวก การเปลี่ยนแปลงมุมมองอย่างลึกซึ้งก็เกิดขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่เน้นย้ำถึงความสามารถโดยธรรมชาติสำหรับการเติบโต ความยืดหยุ่น และความเห็นอกเห็นใจภายในแต่ละบุคคล ในบทเรียนนี้ เราจะมาสำรวจว่าหลักการของจิตวิทยาเชิงบวกที่สามารถกำหนดแนวคิดเรื่องความเหนือกว่าได้อย่างไร กันนะครับมุมมองแห่งจิตวิทยาเชิงบวก

โดยพื้นฐานแล้วจิตวิทยาเชิงบวกเป็นสาขาที่พยายามทำความเข้าใจและปลูกฝังด้านบวกของประสบการณ์ของมนุษย์ แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่พยาธิวิทยาและความผิดปกติเพียงอย่างเดียว จิตวิทยาเชิงบวกจะแสดงถึง จุดแข็ง คุณธรรม และศักยภาพ ที่มีอยู่ในตัวแต่ละบุคคล มักจะท้าทายแนวคิดทั่วไปในเรื่องความเหนือกว่าในฐานะโครงสร้างแบบลำดับชั้น และส่งเสริมความเข้าใจแบบองค์รวมมากขึ้นเกี่ยวกับการเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์

การยอมรับเอกลักษณ์ส่วนบุคคล

ความเหนือกว่าจากมุมมองทางจิตวิทยาเชิงบวกไม่ได้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นในลักษณะที่ทำให้คุณค่าของตนเองลดน้อยลงหรือสูงขึ้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรับรู้และเสริมจุดแข็งและคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ที่แต่ละคน การเปลี่ยนจากการแข่งขันไปสู่การทำงานร่วมกัน โดยส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมกับพรสวรรค์ที่โดดเด่นของตนเพื่อสิ่งที่ดียิ่งขึ้น

ผลกระทบของอารมณ์เชิงบวก

จิตวิทยาเชิงบวกให้ความสำคัญกับอารมณ์เชิงบวกเป็นอย่างมาก เช่น ความยินดี ความกตัญญู ความรัก และความกรุณา อารมณ์เหล่านี้เมื่อปลูกฝังและแบ่งปันจะมีผลกระทบที่น่าทึ่ง ตัวอย่างเช่น การแสดงความเมตตาไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับเท่านั้น แต่ยังส่งผลเชิงบวกต่อผู้ให้และผู้ที่เห็นจากการกระทำนี้ด้วย ด้วยวิธีนี้ การแสวงหาความเหนือกว่าจะเปลี่ยนเป็นความพยายามร่วมกันเพื่อยกระดับและสนับสนุนซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับ

ความยืดหยุ่นและกรอบความคิดการเติบโต

ความเหนือกว่าจะเกิดขึ้นในมิติใหม่เมื่อมองผ่านมุมมองกรอบความคิดแบบการเติบโต แทนที่จะมองว่าความล้มเหลวคือความล้มเหลว บุคคลที่มีกรอบความคิดแบบเติบโตจะมองว่าตนเองเป็นโอกาสในการเรียนรู้และการพัฒนา ความสามารถในการฟื้นตัวจากความท้าทายและความพ่ายแพ้กลายเป็นเครื่องหมายของความเหนือกว่าอย่างแท้จริง ซึ่งมีพื้นฐานมาจากความสามารถในการปรับตัว ความอุตสาหะ และความมุ่งมั่นในการปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่อง

ความเห็นอกเห็นใจ

ในกรอบจิตวิทยาเชิงบวก ความเหนือกว่าที่แท้จริงไม่ได้เกิดขึ้นจากการครอบงำ แต่ผ่านทางความเห็นอกเห็นใจ การทำความเข้าใจประสบการณ์ของผู้อื่น การให้การสนับสนุน และการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่แท้จริง มีส่วนทำให้เกิดความรู้สึกเหนือกว่าโดยรวม ซึ่งเป็นการเดินทางร่วมกันสู่โลกที่มีความเห็นอกเห็นใจและเชื่อมโยงถึงกันมากขึ้นนั่นเอง

ในขณะที่เรากำหนดนิยามใหม่ของความเหนือกว่าผ่านหลักการของจิตวิทยาเชิงบวก การเล่าเรื่องจะเปลี่ยนจากการต่อสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจมาเป็นการแสวงหาความร่วมมือเพื่อความอยู่ดีมีสุขโดยรวม การวัดความเหนือกว่าของคนๆ หนึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเหนือกว่าผู้อื่นอีกต่อไป แต่อยู่ที่การมีส่วนร่วมในเชิงบวกต่อประสบการณ์ของมนุษย์ในวงกว้างมากขึ้น

โดยสรุป : ความเหนือกว่าที่จิตวิทยาเชิงบวกเชิญชวนให้เราพิจารณาแนวคิดดั้งเดิมเกี่ยวกับความเหนือกว่า โดยกระตุ้นให้เรามองว่ามันเป็นพลังที่รวมเป็นหนึ่งมากกว่าแบ่งแยก ด้วยการเปิดรับเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละบุคคล ปลูกฝังอารมณ์เชิงบวก บ่มเพาะความยืดหยุ่น และฝึกฝนความเห็นอกเห็นใจ เราให้คำนิยามความเหนือกว่าใหม่ว่าเป็นการเดินทางร่วมกันสู่มนุษยชาติที่มีความเห็นอกเห็นใจและเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น ในกระบวนทัศน์นี้ ความเหนือกว่าที่แท้จริงอยู่ที่ความสามารถของเราในการยกระดับและสนับสนุนซึ่งกันและกันบนเส้นทางสู่ความเป็นอยู่ที่ดีร่วมกันนั่นเองนะครับผม

ครูพี่ลี ดลรวี ภัทรกุลพิมล
Bloger   :
    http://www.dolravee.com/
Facebook :    https://goo.gl/qNF1ak
Youtube  :    https://goo.gl/F6d8A4

คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน รายการที่จะนำคุณไปสัมผัสกับ อัตลักษณ์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย เศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดดีๆ จากบุคคลต้นแบบ ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อเป็นพลังสรรค์สร้าง คุณภาพชีวิตทีดี อย่างยั่งยืน

 • ออกอากาศทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง AM 1467 KHz ทุก วันพฤหัสบดี เวลา 18.00 น. - 19.00 น. และ
 • ออกอากาศทางช่องทาง Live Streaming ผ่าน Facebook Live "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ทุก วันพุธ เวลา 19.00 น. - 21.00 น. และ
 • สามารถมารับชมย้อนหลังผ่านทาง Youtube ช่อง "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ได้อีกช่องทางหนึ่ง...

เพจ & Youtube : รายการคุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน

เกี่ยวกับเรา : รายการ "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" พวกเราคือใคร?

ป.ล. หากบทความนี้มีประโยชน์ ฝากช่วยกันแชร์ บทความนี้ส่งต่อๆ ออกไปสู่กลุ่มผู้คนวงกว้างให้ได้รับคุณประโยชน์... แบ่งปันความรู้ดีๆ กันนะครับ หนึ่งความรู้ หนึ่งความคิดดีๆ อาจจะเปลี่ยน ช่วยเหลือ ผู้คน และสังคมได้นะครับ และที่สำคัญสิ่งเล็กๆ ที่ท่านทำในวันนี้สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้นได้ ขอขอบคุณทุกท่านจากหัวใจ ไว้ ณ โอกาสนี้นะครับ... แล้วกลับมาพบกันใหม่ในบทความต่อๆไปนะครับผม ^_^

การสร้างวิสัยทัศน์และภารกิจสำหรับตลาดชุมชน | ตลาดชุมชน ตอน 5

 

ตลาดชุมชนเริ่มต้นจากการเดินทางเพื่อเป็นศูนย์กลางที่เจริญรุ่งเรืองสำหรับการค้าในท้องถิ่น จึงจำเป็นที่จะต้องสร้างวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจนซึ่งจะทำหน้าที่เป็นหลักการชี้แนะร่วมกันของชุมชน ในบทความนี้ เราจะมาเจาะลึกถึงกระบวนการสร้างวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สอดคล้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลายภายในชุมชน เราจะสำรวจขั้นตอนสำคัญและข้อควรพิจารณาในการสร้างวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ห่อหุ้มจิตวิญญาณและแรงบันดาลใจของชุมชนกันนะครับ...

การทำความเข้าใจ ความสำคัญของวิสัยทัศน์และพันธกิจ


ก่อนที่เราจะเริ่มต้นกระบวนการสร้างสรรค์ในการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของเรา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจว่าเหตุใดข้อความเหล่านี้จึงมีความสำคัญ วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้อย่างดีให้มุมมองที่มุ่งเน้นอนาคต โดยสรุปสิ่งที่เราปรารถนาที่จะบรรลุผลร่วมกัน ในทางกลับกัน คำแถลงพันธกิจทำหน้าที่เป็นแผนงานที่แสดงรายละเอียดว่าเราตั้งใจจะไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างไร ข้อความเหล่านี้รวมกันเป็นรากฐานที่ตลาดชุมชนจะสร้างอัตลักษณ์และวัตถุประสงค์จิตวิญญาณของความพยายามในชุมชนของเราเป็นอย่างดีนะครับ

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแบบมีส่วนร่วม


การสร้างวิสัยทัศน์และพันธกิจต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ตั้งแต่ผู้ประกอบการท้องถิ่นไปจนถึงผู้นำชุมชน ทุกเสียงต้องได้ยิน จัดเวิร์คช็อปการทำงานร่วมกัน การสำรวจ การมีส่วนร่วมเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากผู้ประกอบการในท้องถิ่น ผู้อยู่อาศัย และผู้นำชุมชน ด้วยการส่งเสริมการไม่แบ่งแยก ทั้งนี้เราได้ปูทางไปสู่วิสัยทัศน์และพันธกิจที่แสดงถึงความปรารถนาและค่านิยมที่มีร่วมกันของชุมชนของเราอย่างแท้จริงและการประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกและมุมมอง ด้วยแนวทางที่ครอบคลุมนี้ เราจึงสามารถมั่นใจได้ว่าวิสัยทัศน์และพันธกิจที่เกิดขึ้นจะสะท้อนถึงแรงบันดาลใจและค่านิยมของชุมชนทั้งหมดได้ครับ

การสร้างวิสัยทัศน์


คำแถลงวิสัยทัศน์ที่น่าสนใจกับสถานะในอนาคตที่ต้องการของตลาดชุมชน ควรสร้างแรงบันดาลใจ จูงใจ และโดนใจ ในระหว่างการทำงานร่วมกัน ให้สำรวจคำถามต่างๆ ดังนี้ครับ อาทิเช่น

 • เราจินตนาการถึงอนาคตของเศรษฐกิจท้องถิ่นของเราอย่างไร?
 • ตลาดชุมชนมีส่วนช่วยให้ชุมชนของเรามีความเป็นอยู่ที่ดีได้อย่างไร?
 • ค่านิยมและหลักการใดควรเป็นแนวทางในการดำเนินการของเรา?

จากสิ่งเหล่านี้ กลั่นกรองประเด็นสำคัญและแนวคิดต่างๆ ให้เป็นคำแถลงวิสัยทัศน์ที่กระชับและสร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งวาดภาพอนาคตที่สดใสซึ่งเรามุ่งหวังที่จะสร้างชุมชนร่วมกันนะครับ

การกำหนดภารกิจ


เมื่อวิสัยทัศน์พร้อมแล้ว ให้มุ่งความสนใจไปที่พันธกิจ ซึ่งสรุปขั้นตอนการปฏิบัติที่เราจะดำเนินการเพื่อให้บรรลุถึงแรงบันดาลใจของเรา ทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อตอบคำถามเหล่านี้ อาทิเช่น

 • ตลาดชุมชนจะให้บริการอะไรบ้างเพื่อสนับสนุนธุรกิจในท้องถิ่น?
 • เราจะส่งเสริมการไม่แบ่งแยกและความหลากหลายภายในตลาดของเราอย่างไร?
 • เราจะดำเนินการขั้นตอนใดเพื่อให้มั่นใจถึงความยั่งยืนและความยืดหยุ่น?

พันธกิจควรเน้นไปที่การปฏิบัติ โดยสรุปความคิดริเริ่มและกลยุทธ์เฉพาะที่จะขับเคลื่อนเราไปสู่อนาคตที่คาดหวังไว้นะครับผม

การสร้างวิสัยทัศน์และภารกิจเป็นกระบวนการที่กำลังพัฒนา ขอคำติชมจากชุมชนเป็นประจำเพื่อปรับปรุง วิธีการทำซ้ำนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าวิสัยทัศน์และพันธกิจของเรายังคงมีความเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับความต้องการและแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงไปของชุมชน การรวบรวมความคิดเห็นจากชุมชนจึงเป็นสิ่งสำคัญ ใช้คำติชมนี้เพื่อปรับแต่งและเสริมสร้างตลาดชุมชน และสร้างชุมชนที่มีแต่รอยยิ้มความสุขที่ยั่งยืนตลอดไปนะครับ...

โดยสรุป : การสร้างวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจนถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาตลาดชุมชน เป็นการรวมวัตถุประสงค์ของเรา สร้างแรงบันดาลใจในการทำงานร่วมกัน และสร้างเวทีสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน ให้วิสัยทัศน์และภารกิจที่มีร่วมกันของเราเป็นแรงผลักดันที่ขับเคลื่อนเราไปสู่อนาคตที่ตลาดชุมชนเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความฝันและความพยายามร่วมกันของเราซึ่งสอดคล้องกับความพยายามของชุมชน สร้างแรงบันดาลใจในการทำงานร่วมกัน และมอบรากฐานที่มั่นคงสำหรับการเดินทางแห่งการเปลี่ยนแปลงข้างหน้า ในขณะที่เราก้าวไปข้างหน้า ให้วิสัยทัศน์และภารกิจที่มีร่วมกันเป็นแสงสว่างนำทาง นำทางเราไปสู่อนาคตที่เจริญรุ่งเรืองและครอบคลุมสำหรับชุมชนของเรากันนะครับ...

ครูพี่ลี ดลรวี ภัทรกุลพิมล
Bloger   :
    http://www.dolravee.com/
Facebook :    https://goo.gl/qNF1ak
Youtube  :    https://goo.gl/F6d8A4

คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน รายการที่จะนำคุณไปสัมผัสกับ อัตลักษณ์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย เศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดดีๆ จากบุคคลต้นแบบ ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อเป็นพลังสรรค์สร้าง คุณภาพชีวิตทีดี อย่างยั่งยืน

 • ออกอากาศทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง AM 1467 KHz ทุก วันพฤหัสบดี เวลา 18.00 น. - 19.00 น. และ
 • ออกอากาศทางช่องทาง Live Streaming ผ่าน Facebook Live "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ทุก วันพุธ เวลา 19.00 น. - 21.00 น. และ
 • สามารถมารับชมย้อนหลังผ่านทาง Youtube ช่อง "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ได้อีกช่องทางหนึ่ง...

เพจ & Youtube : รายการคุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน

เกี่ยวกับเรา : รายการ "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" พวกเราคือใคร?

ป.ล. หากบทความนี้มีประโยชน์ ฝากช่วยกันแชร์ บทความนี้ส่งต่อๆ ออกไปสู่กลุ่มผู้คนวงกว้างให้ได้รับคุณประโยชน์... แบ่งปันความรู้ดีๆ กันนะครับ หนึ่งความรู้ หนึ่งความคิดดีๆ อาจจะเปลี่ยน ช่วยเหลือ ผู้คน และสังคมได้นะครับ และที่สำคัญสิ่งเล็กๆ ที่ท่านทำในวันนี้สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้นได้ ขอขอบคุณทุกท่านจากหัวใจ ไว้ ณ โอกาสนี้นะครับ... แล้วกลับมาพบกันใหม่ในบทความต่อๆไปนะครับผม ^_^

การเติบโตของทุนชุมชนผ่านการศึกษาและการพัฒนาทักษะ | เศรษฐกิจและทุนชุมชน ตอน 30

 

ในภูมิทัศน์การพัฒนาชุมชนที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บทบาทของการศึกษาและการพัฒนาทักษะโดดเด่นในฐานะเป็นตัวเร่งพื้นฐานสำหรับการเติบโต ในขณะที่เราสำรวจเครือข่ายที่ซับซ้อนของปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อความมีชีวิตที่ดีของชุมชน เห็นได้ชัดว่าการลงทุนในความสามารถทางปัญญาและการปฏิบัติของสมาชิกชุมชนเป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับความก้าวหน้าที่ยั่งยืนนะครับ...

รากฐานแห่งความรู้


การศึกษาเป็นรากฐานในการสร้างชุมชนที่เจริญรุ่งเรือง นอกเหนือจากการได้มาซึ่งข้อเท็จจริง การศึกษายังช่วยให้บุคคลมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และปลูกฝังความรู้สึกรับผิดชอบต่อพลเมือง ชุมชนที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความอยากรู้อยากเห็น และการแสวงหาความรู้กลายเป็นความพยายามตลอดชีวิต

หัวใจสำคัญของการศึกษาคือพลังที่จะทำลายโซ่ตรวนแห่งความยากจนในแต่ละรุ่น เมื่อสมาชิกชุมชนมีเครื่องมือในการเข้าถึงข้อมูล ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง และมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายต่อสังคม ชุมชนทั้งหมดจะได้รับประโยชน์ การศึกษากลายเป็นพลังอันทรงพลังในการขับเคลื่อนทางสังคม ช่วยให้บุคคลสามารถก้าวข้ามอุปสรรคทางเศรษฐกิจ และมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการเติบโตโดยรวมของชุมชนของตน

การพัฒนาทักษะ : การเชื่อมช่องว่าง


แม้ว่าการศึกษาจะเป็นรากฐานทางทฤษฎี แต่การพัฒนาทักษะจะช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างความรู้และการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ ชุมชนจะเจริญเติบโตได้เมื่อสมาชิกมีทักษะที่หลากหลายซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของโลกสมัยใหม่ การพัฒนาทักษะไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มการจ้างงานเท่านั้น แต่ยังช่วยกระตุ้นความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม ซึ่งขับเคลื่อนความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ

ในยุคดิจิทัล ความสำคัญของทักษะทางเทคนิค ชุมชนที่ลงทุนในการศึกษาด้านเทคโนโลยีและความรู้ด้านดิจิทัลช่วยให้ผู้อยู่อาศัยสามารถจัดการกับความซับซ้อนของเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ได้ ด้วยการส่งเสริมประชากรที่คลั่งไคล้เทคโนโลยี ชุมชนเหล่านี้จึงวางตำแหน่งตนเองเพื่อความสำเร็จในอุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพานวัตกรรมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก

สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต


เพื่อรักษาการเติบโตของทุนชุมชน การปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญ การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในศตวรรษที่ 21 จำเป็นต้องมีความสามารถในการปรับตัว และชุมชนต้องส่งเสริมการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ สิ่งนี้ไม่เพียงเกี่ยวข้องกับการศึกษาอย่างเป็นทางการเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการยอมรับและการสนับสนุนประสบการณ์การเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการด้วย

การสนับสนุนโครงการริเริ่มต่างๆ เช่น เวิร์กช็อปในชุมชน โปรแกรมการฝึกอบรมสายอาชีพ และโอกาสในการให้คำปรึกษาจะสร้างระบบนิเวศที่บุคคลสามารถปรับปรุงทักษะของตนได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตมาใช้ ชุมชนจะส่งเสริมความรู้สึกของความยืดหยุ่น เพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกของพวกเขายังคงมีความคล่องตัวเมื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนความรู้


พลังที่แท้จริงของการศึกษาและการพัฒนาทักษะไม่เพียงอยู่ที่ความสำเร็จของแต่ละคนเท่านั้น แต่ยังอยู่ในความก้าวหน้าโดยรวมอีกด้วย ชุมชนที่ให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันและการแลกเปลี่ยนความรู้จะสร้างความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคน ด้วยการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และการให้คำปรึกษา สมาชิกในชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของกันและกัน สร้างผลการทำงานร่วมกันที่ขับเคลื่อนชุมชนทั้งหมดไปข้างหน้า

ส่งเสริมนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ


ชุมชนที่มีการศึกษาและมีทักษะเป็นแหล่งเพาะนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ การศึกษาช่วยหล่อเลี้ยงความคิดสร้างสรรค์และความอยากรู้อยากเห็น ในขณะที่การพัฒนาทักษะช่วยให้บุคคลมีเครื่องมือในการเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นโซลูชันที่จับต้องได้ เมื่อนวัตกรรมเจริญรุ่งเรือง โอกาสใหม่ๆ ก็เกิดขึ้น ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจและความเจริญรุ่งเรืองภายในชุมชน

ผู้ประกอบการที่มีทั้งการศึกษาและทักษะเฉพาะทาง กลายเป็นกลไกสำคัญของการพัฒนาท้องถิ่น พวกเขาสร้างโอกาสในการทำงาน เพิ่มทุนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ และสนับสนุนระบบนิเวศทางธุรกิจที่มีชีวิตที่ดี ซึ่งในทางกลับกันจะช่วยเพิ่มทุนของชุมชนโดยรวมโดยการส่งเสริมวงจรการเติบโตที่ยั่งยืนในตนเอง

การทำงานร่วมกันทางสังคมและการไม่แบ่งแยก


การศึกษาไม่ได้เป็นเพียงหนทางไปสู่จุดจบทางเศรษฐกิจเท่านั้น มันเป็นตัวแทนที่ทรงพลังของการทำงานร่วมกันทางสังคมและการไม่แบ่งแยก เมื่อบุคคลได้รับการศึกษา พวกเขาจะพัฒนาความเข้าใจที่กว้างขึ้นในมุมมองที่หลากหลาย ส่งเสริมความเห็นอกเห็นใจและความอดทน สิ่งนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างทางสังคมของชุมชน

การพัฒนาทักษะมีส่วนช่วยในการไม่แบ่งแยกโดยการจัดหาช่องทางให้บุคคลจากทุกภูมิหลังได้รับความเชี่ยวชาญอันมีค่า การทำลายอุปสรรคในการเข้าถึงและโอกาสทำให้ชุมชนสามารถควบคุมศักยภาพของความสามารถที่หลากหลายของตนได้อย่างเต็มที่ ในการทำเช่นนั้น พวกเขาสร้างสังคมที่มีความยืดหยุ่นและความสามัคคีมากขึ้นนั่นเองนะครับ...

โดยสรุป : การศึกษาและการพัฒนาทักษะเป็นองค์ประกอบสำคัญของการเพิ่มทุนชุมชน ในขณะที่ชุมชนลงทุนในความสามารถทางปัญญาและการปฏิบัติของสมาชิก ชุมชนเหล่านั้นจะวางรากฐานสำหรับความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ การทำงานร่วมกันทางสังคม และอนาคตที่ยั่งยืน ด้วยการบำรุงหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ชุมชนสามารถปลดล็อกศักยภาพของทุนมนุษย์ได้อย่างเต็มที่ การลงทุนในทุนมนุษย์ การกระตุ้นนวัตกรรม การส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ การเสริมสร้างความสามัคคีทางสังคม และความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ล้วนมีส่วนช่วยให้ชุมชนมีความเจริญรุ่งเรืองที่ยั่งยืน เมื่อเราตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการศึกษาและการพัฒนาทักษะ เราได้ปูทางให้ชุมชนไม่เพียงแต่เจริญเติบโตในปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังกำหนดอนาคตที่สดใสและยั่งยืนมากขึ้นด้วยนะครับผม...

ครูพี่ลี ดลรวี ภัทรกุลพิมล
Bloger   :
    http://www.dolravee.com/
Facebook :    https://goo.gl/qNF1ak
Youtube  :    https://goo.gl/F6d8A4

คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน รายการที่จะนำคุณไปสัมผัสกับ อัตลักษณ์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย เศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดดีๆ จากบุคคลต้นแบบ ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อเป็นพลังสรรค์สร้าง คุณภาพชีวิตทีดี อย่างยั่งยืน

 • ออกอากาศทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง AM 1467 KHz ทุก วันพฤหัสบดี เวลา 18.00 น. - 19.00 น. และ
 • ออกอากาศทางช่องทาง Live Streaming ผ่าน Facebook Live "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ทุก วันพุธ เวลา 19.00 น. - 21.00 น. และ
 • สามารถมารับชมย้อนหลังผ่านทาง Youtube ช่อง "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ได้อีกช่องทางหนึ่ง...

เพจ & Youtube : รายการคุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน

เกี่ยวกับเรา : รายการ "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" พวกเราคือใคร?

ป.ล. หากบทความนี้มีประโยชน์ ฝากช่วยกันแชร์ บทความนี้ส่งต่อๆ ออกไปสู่กลุ่มผู้คนวงกว้างให้ได้รับคุณประโยชน์... แบ่งปันความรู้ดีๆ กันนะครับ หนึ่งความรู้ หนึ่งความคิดดีๆ อาจจะเปลี่ยน ช่วยเหลือ ผู้คน และสังคมได้นะครับ และที่สำคัญสิ่งเล็กๆ ที่ท่านทำในวันนี้สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้นได้ ขอขอบคุณทุกท่านจากหัวใจ ไว้ ณ โอกาสนี้นะครับ... แล้วกลับมาพบกันใหม่ในบทความต่อๆไปนะครับผม ^_^

ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการทุจริต | สังคมสุจริต ต่อต้านคอร์รัปชัน ตอน 8

 

การทุจริตเป็นประเด็นที่แพร่หลายซึ่งแทรกซึมเข้าไปในทุกแง่มุมของสังคม และผลกระทบทางเศรษฐกิจนั้น มีผลกระทบอย่างลึกซึ้งกันเลยทีเดียว ในบทความนี้ เราจะมาเจาะลึกถึงแง่มุมต่างๆ มากมายที่คอร์รัปชั่นส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจ ขัดขวางการพัฒนา ขัดขวางการเติบโต และบิดเบือนพลวัตของตลาดกันนะครับ...

การพังทลายของความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของนักลงทุน


การทุจริตกัดกร่อนรากฐานของความไว้วางใจภายในสังคม เมื่อประชาชนสูญเสียความเชื่อมั่นในความสามารถของรัฐบาลในการควบคุมการทุจริต และเมื่อนักลงทุนรับรู้ถึงสภาพแวดล้อมที่แปดเปื้อนจากการติดสินบนและการฉ้อฉล ผลที่ตามมาก็จะรุนแรง การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศลดน้อยลง ธุรกิจในประเทศเกิดการลังเลที่จะขยายตัว และความเชื่อมั่นของนักลงทุนโดยรวมก็ลดลง การไม่เต็มใจที่จะลงทุน สิ่งเหล่านี้ขัดขวางการเติบโตทางเศรษฐกิจและการสร้างงาน สร้างผลกระทบเป็นวงกว้างอย่างมากครับ

การจัดสรรทรัพยากรที่บิดเบือน


การทุจริตมักบิดเบือนการจัดสรรทรัพยากร เงินทุนสาธารณะที่มีไว้สำหรับบริการที่จำเป็น เช่น การศึกษา การดูแลสุขภาพ และโครงสร้างพื้นฐาน จะถูกดูดออกไปเนื่องจากการทุจริต การจัดสรรที่ไม่ถูกต้องนี้ขัดขวางการพัฒนาภาคส่วนที่สำคัญประเทศชาติ ทำให้เกิดวงจรแห่งความยากจนและความไม่เท่าเทียมกัน เงินทุนที่โอนไปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวอาจถูกนำไปใช้เพื่อสร้างโรงเรียน โรงพยาบาล และถนน เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ...มีผู้ใหญ่ระดับประเทศท่านหนึ่ง...บอกผมว่า ถ้าเมืองไทยเราไม่มีการทุจริตคอร์รัปชัน ถนนในเมืองไทยทุกสายสามารถปูด้วยทองคำได้เลย เป็นการเปรียบเทียบที่น่าคบคิดนะครับว่าไหม....

ความไร้ประสิทธิภาพและความไร้ประสิทธิผล


การทุจริตทำให้เกิดความไร้ประสิทธิภาพและไม่มีประสิทธิภาพในกระบวนการทางเศรษฐกิจ เมื่อการนัดหมาย สัญญา และนโยบายได้รับอิทธิพลจากการติดสินบนมากกว่าความดี ผลก็คือบุคลากรอาจขาดทักษะและความเชี่ยวชาญที่จำเป็น การบริการสาธารณะที่ไม่มีประสิทธิภาพและนโยบายที่ไม่มีประสิทธิภาพขัดขวางความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ เนื่องจากทรัพยากรไม่ได้ถูกใช้อย่างเหมาะสม จึงเป็นอุปสรรคต่อนวัตกรรมและผลผลิต

อุปสรรคต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)


วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มักเผชิญกับการคอร์รัปชันอย่างหนัก ธุรกิจเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกระจายความหลากหลายทางเศรษฐกิจและการสร้างงาน เผชิญกับความท้าทายที่สำคัญเมื่อมีการคอร์รัปชั่นอย่างแพร่หลาย อุปสรรค์ของระบบราชการ การเรียกร้องสินบน และการบังคับใช้กฎระเบียบที่ไม่เท่าเทียมกันทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่มีเพียงผู้ที่มีความเกี่ยวข้องที่ทุจริตเท่านั้นที่สามารถเจริญเติบโตได้ สิ่งนี้ขัดขวางการแข่งขัน นวัตกรรม และการเติบโตของระบบนิเวศของผู้ประกอบการ

ผลกระทบต่อความไม่เท่าเทียมกันของรายได้


การทุจริตทำให้รายได้ไม่เท่าเทียมกันรุนแรงขึ้น เมื่อทรัพยากรสาธารณะถูกดูดกลืนโดยชนชั้นสูงที่ทุจริต ช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนก็กว้างขึ้น ผู้ด้อยโอกาสต้องทนทุกข์ทรมานเมื่อบริการที่จำเป็นลดลง ในขณะที่การทุจริตสะสมความมั่งคั่งและอำนาจ ความแตกต่างนี้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนย้ายทางสังคม ทำให้เกิดวงจรแห่งความยากจนที่ขัดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจ

การเกิดบ่อนทำลายหลักนิติธรรม


กรอบกฎหมายที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ดี การทุจริตคือบ่อนทำลายหลักนิติธรรม ทำให้เกิดสถานการณ์ที่ผู้มีอำนาจสามารถกระทำการได้โดยไม่ต้องรับโทษ สิ่งนี้ไม่เพียงแต่ขัดขวางการเป็นผู้ประกอบการและการลงทุนเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดบรรยากาศของความไม่แน่นอน ขัดขวางธุรกิจจากการดำเนินงานในสภาพแวดล้อมที่สัญญาอาจถูกละเลยหรือการคุ้มครองทางกฎหมายอาจถูกประนีประนอม

โดยสรุป : ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการคอร์รัปชั่นี่แพร่หลายและร้ายกาจ เป็นตัวการขัดขวางการเติบโตทางเศรษฐกิจ บิดเบือนการจัดสรรทรัพยากร และบ่อนทำลายความไว้วางใจและความเชื่อมั่นที่จำเป็นสำหรับเศรษฐกิจที่เจริญรุ่งเรือง การจัดการกับการทุจริตต้องใช้แนวทางที่ครอบคลุม รวมถึงการปฏิรูปกฎหมาย การกำกับดูแลที่โปร่งใส และความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม สังคมสามารถหวังที่จะปลดล็อกศักยภาพทางเศรษฐกิจที่แท้จริงและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนได้โดยการแก้ปัญหาการทุจริตโดยตรงเท่านั้นนะครับ ผมคนหนึ่งที่เชื่อแบบนั้น...

ครูพี่ลี ดลรวี ภัทรกุลพิมล
Bloger :     http://www.dolravee.com/
Facebook :   https://goo.gl/qNF1ak
Youtube :    https://goo.gl/F6d8A4

รายการออนไลน์เพื่อสื่อสารสังคมในภารกิจงานการสร้างสังคมสุจริต โดยการร่วมมือกัน ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนและเครือข่ายเด็กและเยาวชน คนรุ่นใหม่ ร่วมจัดรายการออนไลน์ "สื่อสร้างสรรค์ ชุมชนเข้มแข็ง"

เพจ & Youtube : สื่อสร้างสรรค์ ชุมชนเข้มแข็ง

ป.ล. หากบทความนี้มีประโยชน์ ฝากช่วยกันแชร์ บทความนี้ส่งต่อๆ ออกไปสู่กลุ่มผู้คนวงกว้างให้ได้รับคุณประโยชน์... แบ่งปันความรู้ดีๆ กันนะครับ หนึ่งความรู้ หนึ่งความคิดดีๆ อาจจะเปลี่ยน ช่วยเหลือ ผู้คน และสังคมได้นะครับ และที่สำคัญสิ่งเล็กๆ ที่ท่านทำในวันนี้สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้นได้ ขอขอบคุณทุกท่านจากหัวใจ ไว้ ณ โอกาสนี้นะครับ... แล้วกลับมาพบกันใหม่ในบทความต่อๆไปนะครับผม ^_^

ความไม่เท่าเทียมกันทางรายได้ต่อความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน | เศรษฐกิจและทุนชุมชน ตอน 29

 

 

ความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ไม่ได้เป็นเพียงตัวชี้วัดทางสถิติเท่านั้น มันเป็นพลังอันทรงพลังที่หล่อหลอมโครงสร้างของชุมชน ในบทความนี้ เราจะเจาะลึกถึงพลวัตที่ซับซ้อนระหว่างความไม่เท่าเทียมกันของรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน โดยสำรวจว่าการกระจายทรัพยากรสามารถเสริมสร้างหรือกัดกร่อนรากฐานทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของชุมชนได้อย่างไรกันนะครับ...

กายวิภาคของความไม่เท่าเทียมกัน

เพื่อให้เข้าใจถึงผลกระทบของความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ที่มีต่อความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน จึงจำเป็นต้องวิเคราะห์กายวิภาคของความไม่เท่าเทียมกันนี้ ในชุมชนที่ไม่เท่าเทียมกัน ความแตกต่างทางการเงินส่งผลให้เกิดการเข้าถึงการศึกษา การดูแลสุขภาพ ที่อยู่อาศัย และโอกาสการจ้างงานที่แตกต่างกัน ผู้ที่มีและไม่มีจะอาศัยอยู่ในโลกที่แตกต่างกันภายในขอบเขตทางภูมิศาสตร์เดียวกัน ทำให้เกิดผลที่ตามมามากมาย

ความแตกต่างทางการศึกษา

ผลสะท้อนกลับที่ลึกซึ้งที่สุดประการหนึ่งของความไม่เท่าเทียมกันทางรายได้นั้นพบเห็นได้ในวงการการศึกษา ชุมชนที่ร่ำรวยซึ่งมีโรงเรียนที่ได้รับทุนสนับสนุนเพียงพอและทรัพยากรที่เพียงพอ ปูทางที่ราบรื่นสำหรับเยาวชนของพวกเขาไปสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษาและความสำเร็จในวิชาชีพ ในทางตรงกันข้าม ผู้ที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงที่ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจต้องต่อสู้กับโรงเรียนที่ได้รับทุนสนับสนุนไม่เพียงพอ กิจกรรมนอกหลักสูตรที่จำกัด และการขาดแคลนทรัพยากรทางการศึกษา ความแตกแยกทางการศึกษานี้กลายเป็นการสร้างความไม่เท่าเทียมกันในอนาคต ทำให้เกิดวงจรที่ยากจะทำลาย...

ความแตกต่างด้านสุขภาพ

ความไม่เท่าเทียมกันของรายได้มีผลโดยตรงต่อสุขภาพของชุมชน การเข้าถึงทรัพยากรด้านการดูแลสุขภาพ อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และสภาพความเป็นอยู่ที่ปลอดภัยอย่างไม่เท่าเทียมกัน ส่งผลให้ความแตกต่างด้านสุขภาพรุนแรงขึ้น แรงกดดันที่เกี่ยวข้องกับความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจยังส่งผลต่อปัญหาสุขภาพจิตอีกด้วย สร้างผลกระทบแบบโดมิโนที่ทำให้ความเป็นอยู่โดยรวมของชุมชนอ่อนแอลง การแสดงความไม่เสมอภาคด้านสุขภาพเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความโชคร้ายส่วนบุคคลเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความไม่เพียงพอของระบบการจัดการอีกด้วย

การแบ่งชั้นทางเศรษฐกิจ

ภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจของชุมชนมีความเชื่อมโยงอย่างซับซ้อนกับความไม่เท่าเทียมกันทางรายได้ การกระจายความมั่งคั่งที่บิดเบือนสามารถขัดขวางการเคลื่อนย้ายทางเศรษฐกิจ และทำให้ประชากรบางกลุ่มติดอยู่ในวงจรแห่งความยากจน การไม่มีโอกาสทางเศรษฐกิจในพื้นที่ยากจนไม่เพียงแต่จำกัดศักยภาพส่วนบุคคลเท่านั้น แต่ยังขัดขวางการเติบโตและความยืดหยุ่นของชุมชนอีกด้วย เศรษฐกิจที่ดีเจริญเติบโตได้จากการไม่แบ่งแยก โดยส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์ร่วมกันนะครับ...

การทำงานร่วมกันทางสังคมและการมีส่วนร่วมของพลเมือง

ชุมชนที่มีความไม่เท่าเทียมกันทางรายได้ในระดับสูงมักพบเห็นการพังทลายของความสามัคคีทางสังคม ช่องแคบระหว่างคนร่ำรวยกับคนยากจนทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจและความขุ่นเคือง ซึ่งกัดกร่อนความผูกพันที่ยึดชุมชนไว้ด้วยกัน นอกจากนี้ เมื่อความแตกต่างทางเศรษฐกิจกว้างขึ้น การมีส่วนร่วมของพลเมืองก็มีแนวโน้มที่จะลดลง ผู้คนที่ไม่แยแสกับระบบที่ดูเหมือนเข้มงวดต่อพวกเขา มีโอกาสน้อยที่จะมีส่วนร่วมในความคิดริเริ่มของชุมชนหรือกระบวนการประชาธิปไตย

ทำลายโซ่ตรวน

วงจรอุบาทว์ของความไม่เท่าเทียมกันของรายได้สามารถหยุดชะงักได้ด้วยความพยายามร่วมกันในระดับต่างๆ ผู้กำหนดนโยบายต้องใช้มาตรการที่จัดการกับต้นตอของความไม่เท่าเทียมกัน การลงทุนด้านการศึกษา การดูแลสุขภาพ และโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับทุกคน โครงการและความคิดริเริ่มทางสังคมสามารถมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมช่องว่าง ส่งเสริมการไม่แบ่งแยก และส่งเสริมความรู้สึกของชุมชน นอกจากนี้ การส่งเสริมการเคลื่อนย้ายทางเศรษฐกิจและการสร้างเส้นทางสำหรับการเคลื่อนย้ายที่สูงขึ้น ถือเป็นสิ่งสำคัญในการขจัดอุปสรรคที่ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันนั่นเองนะครับ...

การพังทลายของทุนทางสังคม

ชุมชนเจริญเติบโตได้ด้วยความเข้มแข็งของทุนทางสังคม ได้แก่ เครือข่าย ความสัมพันธ์ และค่านิยมที่มีร่วมกันซึ่งเอื้อต่อความร่วมมือและการทำงานร่วมกัน อย่างไรก็ตาม ความไม่เท่าเทียมกันทางรายได้ได้กัดกร่อนรากฐานนี้ ความไว้วางใจในสถาบันลดน้อยลงเนื่องจากความแตกต่างทางเศรษฐกิจกว้างขึ้น และความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกันก็ลดน้อยลง การกระจายตัวทางสังคมที่เกิดขึ้นส่งผลให้ชุมชนเสี่ยงต่อความท้าทายที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตั้งแต่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำไปจนถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

กระตุ้นการตัดสินใจ

การทำความเข้าใจผลกระทบอย่างลึกซึ้งของความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ที่มีต่อความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนเป็นก้าวแรกในการเยียวยาน้ำตาในโครงสร้างทางสังคมของเรา โดยเรียกร้องให้บุคคล ชุมชน และผู้กำหนดนโยบายลดช่องว่างและแก้ไขการเชื่อมต่อที่หลุดลุ่ย โครงการริเริ่มที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาที่เท่าเทียม การดูแลสุขภาพที่เข้าถึงได้ และนโยบายเศรษฐกิจที่ครอบคลุมสามารถทำหน้าที่เป็นเสมือนรอยต่อ ถักทอทางสังคมที่แข็งแกร่งและยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับ...

โดยสรุป : ความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ไม่ใช่ปัญหาเดี่ยวๆ เป็นพลังที่แทรกซึมเข้าไปในชีวิตชุมชนทุกด้านด้วยการทำความเข้าใจถึงผลที่ตามมาของความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ที่มีต่อสุขภาพเศรษฐกิจ และความสามัคคีทางสังคม ชุมชนสามารถพัฒนากลยุทธ์ที่กำหนดเป้าหมายเพื่อลดผลกระทบได้ เส้นทางสู่ชุมชนที่มีสุขภาพดีและเท่าเทียมกันมากขึ้นเกี่ยวข้องกับความมุ่งมั่นร่วมกันในการรื้อโครงสร้างที่สนับสนุนความไม่เท่าเทียมกันและบำรุงรักษาสภาพแวดล้อมที่ทุกคนมีโอกาสที่จะเจริญเติบโต

ในขณะที่เราจัดการกับความซับซ้อนของความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ ขอให้เราจำไว้ว่าสุขภาพและความเจริญรุ่งเรืองของชุมชนมีความเชื่อมโยงอย่างซับซ้อนกับความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิกแต่ละคน มีเพียงการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุของความแตกต่างทางเศรษฐกิจเท่านั้นที่เราหวังว่าจะซ่อมแซมส่วนที่ขาดหายไป และสร้างชุมชนที่ความเข้มแข็งของความสามัคคีมีชัยเหนือน้ำหนักของความไม่เท่าเทียมกันนะครับผม...

ครูพี่ลี ดลรวี ภัทรกุลพิมล
Bloger   :
    http://www.dolravee.com/
Facebook :    https://goo.gl/qNF1ak
Youtube  :    https://goo.gl/F6d8A4

 


คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน รายการที่จะนำคุณไปสัมผัสกับ อัตลักษณ์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย เศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดดีๆ จากบุคคลต้นแบบ ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อเป็นพลังสรรค์สร้าง คุณภาพชีวิตทีดี อย่างยั่งยืน

 • ออกอากาศทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง AM 1467 KHz ทุก วันพฤหัสบดี เวลา 18.00 น. - 19.00 น. และ
 • ออกอากาศทางช่องทาง Live Streaming ผ่าน Facebook Live "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ทุก วันพุธ เวลา 19.00 น. - 21.00 น. และ
 • สามารถมารับชมย้อนหลังผ่านทาง Youtube ช่อง "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ได้อีกช่องทางหนึ่ง...

เพจ & Youtube : รายการคุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน

เกี่ยวกับเรา : รายการ "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" พวกเราคือใคร?

ป.ล. หากบทความนี้มีประโยชน์ ฝากช่วยกันแชร์ บทความนี้ส่งต่อๆ ออกไปสู่กลุ่มผู้คนวงกว้างให้ได้รับคุณประโยชน์... แบ่งปันความรู้ดีๆ กันนะครับ หนึ่งความรู้ หนึ่งความคิดดีๆ อาจจะเปลี่ยน ช่วยเหลือ ผู้คน และสังคมได้นะครับ และที่สำคัญสิ่งเล็กๆ ที่ท่านทำในวันนี้สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้นได้ ขอขอบคุณทุกท่านจากหัวใจ ไว้ ณ โอกาสนี้นะครับ... แล้วกลับมาพบกันใหม่ในบทความต่อๆไปนะครับผม ^_^

The Economic Underworld การคอร์รัปชั่นทางเศรษฐกิจ | สังคมสุจริต ต่อต้านคอร์รัปชัน ตอน 7

 

การเดินทางของเราสู่โลกที่มืดมนของการคอร์รัปชั่น พาเราลึกเข้าไปในโลกใต้ดินของการคอร์รัปชั่นทางเศรษฐกิจ ที่ซึ่งเป็นเส้นแบ่งระหว่างความถูกต้องตามกฎหมายและอาชญากรรม ในบทความนี้เราจะมาเจาะลึกถึงเครือข่ายที่ซับซ้อนของการคอร์รัปชั่นทางเศรษฐกิจ โดยสำรวจแง่มุมต่างๆ ที่นำไปสู่การเติบโตและผลที่ตามมาในวงกว้างที่คอร์รัปชั่นจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อสังคม...

การคอร์รัปชั่นทางเศรษฐกิจมักเป็นความสัมพันธ์ทางชีวภาพระหว่างบุคคลกับสถาบันที่ไร้ซึ่งศีลธรรม โดยใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนภายในกรอบการกำกับดูแล เราจะเปิดดูชั้นต่างๆ เพื่อเผยให้เห็นสายสัมพันธ์อันซับซ้อนที่ค้ำจุนระบบเศรษฐกิจที่ครอบงำการคอร์รัปชั่นกันนะครับ...

การสมรู้ร่วมคิดขององค์กร : ในโครงสร้างองค์กรที่ซับซ้อน การสมรู้ร่วมคิดระหว่างธุรกิจกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของการทุจริต ไม่ว่าจะผ่านแผนการกำหนดราคา การเสนอราคา หรือกลยุทธ์การจัดสรรตลาด องค์กรต่างๆ ต่างก็สมคบคิดที่จะรักษาอำนาจไว้โดยแลกกับการแข่งขันที่ยุติธรรม สิ่งนี้ไม่เพียงแต่ขัดขวางนวัตกรรมเท่านั้น แต่ยังส่งผลให้ราคาสูงเกินจริงและลดทางเลือกของผู้บริโภคอีกด้วย...

เครือข่ายฟอกเงิน : ตรอกซอกซอยมืดมนและสวรรค์นอกชายฝั่งเป็นฉากหลังของเครือข่ายฟอกเงินที่อำนวยความสะดวกในการแปลงกำไรที่ผิดกฎหมายให้เป็นสินทรัพย์ที่ดูเหมือนถูกกฎหมาย อุตสาหกรรมใต้พิภพนี้ขับเคลื่อนโดยเครื่องมือทางการเงินที่ซับซ้อน และเจริญรุ่งเรืองจากการสมรู้ร่วมคิดของธนาคาร บริษัทกฎหมาย และตัวกลางอื่นๆ สกุลเงินดิจิตอลได้เพิ่มความซับซ้อนอีกชั้นหนึ่ง โดยเสนอเสื้อคลุมที่ไม่เปิดเผยตัวตนให้กับผู้ที่ต้องการฟอกผลกำไรที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้อง...

ระบบราชการที่ทุจริต : ภายในกลไกของระบบราชการของรัฐบาล การคอร์รัปชันแสดงออกมาในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่การติดสินบนไปจนถึงการยักยอก เจ้าหน้าที่ใช้ประโยชน์จากตำแหน่งที่มีอำนาจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว สิ่งนี้ไม่เพียงแต่ดูดกลืนเงินทุนสาธารณะออกไปจากบริการที่จำเป็นเท่านั้น แต่ยังกัดกร่อนความไว้วางใจของสาธารณะต่อสถาบันที่มีไว้เพื่อรับใช้และปกป้องประชานชนอีกด้วย...

ต้นทุนของการทุจริต จำนวนการคอร์รัปชั่นทางเศรษฐกิจไม่ได้วัดกันแค่ในรูปทางการเงินเท่านั้น มันยังขยายไปสู่โครงสร้างของสังคม ส่งผลกระทบต่อชีวิต และบิดเบือนรากฐานของความยุติธรรมและความเท่าเทียมกัน

ความยากจนของประเทศชาติ : แนวทางปฏิบัติที่ทุจริตจะเปลี่ยนทรัพยากรไปจากบริการที่จำเป็น เช่น การศึกษา การดูแลสุขภาพ และโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากเงินทุนที่มีไว้สำหรับสวัสดิการสาธารณะถูกดูดออกไป ประเทศต่างๆ พบว่าตนเองติดอยู่ในวงจรแห่งความยากจน ไม่สามารถหลุดพ้นจากอิสรภาพและสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับพลเมืองของตนได้...

การพังทลายของประชาธิปไตย : การทุจริตกัดกร่อนเสาหลักของประชาธิปไตย เมื่อผู้มีอำนาจบิดเบือนภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์ของตน กระบวนการประชาธิปไตยเองก็จะถูกทำลายลง การเลือกตั้งที่เสรีและยุติธรรมหมดความหมายเมื่ออิทธิพลทางการเงินบิดเบือนเจตจำนงของประชาชน...

ความอยุติธรรมทางสังคม : การคอร์รัปชั่นทางเศรษฐกิจทำให้ความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมรุนแรงขึ้น เมื่อชนชั้นสูงกลุ่มเล็กๆ สะสมความมั่งคั่งด้วยวิธีที่ผิดๆ ช่องว่างระหว่างผู้ที่มีและไม่มีก็กว้างขึ้น นำไปสู่ความไม่สงบในสังคมและการพังทลายของสัญญาทางสังคม...

การต่อต้านการทุจริต เมื่อเราเจาะลึกถึงจุดมืดมนของการคอร์รัปชั่นทางเศรษฐกิจ ก็จำเป็นที่จะต้องให้ความกระจ่างเกี่ยวกับความพยายามในการต่อสู้กับภัยคุกคามที่แพร่หลายนี้

ความร่วมมือระหว่างประเทศ : ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ การคอร์รัปชันทางเศรษฐกิจไม่มีขอบเขต ความร่วมมือระหว่างประเทศและการแบ่งปันข่าวกรองมีความสำคัญอย่างยิ่งในการติดตามและทำลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ องค์กรต่างๆ เช่น INTERPOL และโครงการริเริ่มความร่วมมือ เช่น อนุสัญญาต่อต้านการทุจริตแห่งสหประชาชาติ มุ่งมั่นที่จะสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตทางเศรษฐกิจอย่างจริงจัง...

การเสริมสร้างกรอบการกำกับดูแล : รัฐบาลและหน่วยงานกำกับดูแลจะต้องพัฒนากรอบการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวนำหน้ากลวิธีของอาชญากรทางเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา การกำกับดูแลที่เข้มงวดยิ่งขึ้น กลไกการรายงานที่โปร่งใส และบทลงโทษที่รุนแรงสำหรับผู้กระทำผิดเป็นองค์ประกอบสำคัญของการป้องปรามที่มีประสิทธิผล...

การเสริมพลังภาคประชาสังคม : ภาคประชาสังคมมีบทบาทสำคัญในการทำให้สถาบันต้องรับผิดชอบ กลุ่มผู้สนับสนุน นักข่าวสืบสวน และประชาชนที่เกี่ยวข้องมีส่วนในการเปิดโปงการทุจริตและเรียกร้องความยุติธรรม การเพิ่มขีดความสามารถให้กับเสียงเหล่านี้จะเสริมสร้างโครงสร้างทางสังคมและทำหน้าที่เป็นตัวตรวจสอบการใช้อำนาจในทางที่ผิดได้...

โดยสรุป : การต่อสู้กับการคอร์รัปชั่นทางเศรษฐกิจยังคงดำเนินต่อไป โดยการเปิดเผยแต่ละครั้งจะส่องแสงสว่างในมุมมืดที่ซึ่งคอร์รัปชั่นเจริญรุ่งเรือง สังคมหวังว่าจะหลุดพ้นจากห่วงโซ่แห่งการคอร์รัปชั่นทางเศรษฐกิจ และสร้างระบบขึ้นมาใหม่โดยยึดหลักความยุติธรรม ความโปร่งใส และความซื่อสัตย์ผ่านความพยายามร่วมกัน การทำงานร่วมกันระดับโลก และการแสวงหาความยุติธรรมอย่างไม่หยุดยั้งนะครับผม...

ครูพี่ลี ดลรวี ภัทรกุลพิมล
Bloger :     http://www.dolravee.com/
Facebook :   https://goo.gl/qNF1ak
Youtube :    https://goo.gl/F6d8A4

รายการออนไลน์เพื่อสื่อสารสังคมในภารกิจงานการสร้างสังคมสุจริต โดยการร่วมมือกัน ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนและเครือข่ายเด็กและเยาวชน คนรุ่นใหม่ ร่วมจัดรายการออนไลน์ "สื่อสร้างสรรค์ ชุมชนเข้มแข็ง"

เพจ & Youtube : สื่อสร้างสรรค์ ชุมชนเข้มแข็ง

ป.ล. หากบทความนี้มีประโยชน์ ฝากช่วยกันแชร์ บทความนี้ส่งต่อๆ ออกไปสู่กลุ่มผู้คนวงกว้างให้ได้รับคุณประโยชน์... แบ่งปันความรู้ดีๆ กันนะครับ หนึ่งความรู้ หนึ่งความคิดดีๆ อาจจะเปลี่ยน ช่วยเหลือ ผู้คน และสังคมได้นะครับ และที่สำคัญสิ่งเล็กๆ ที่ท่านทำในวันนี้สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้นได้ ขอขอบคุณทุกท่านจากหัวใจ ไว้ ณ โอกาสนี้นะครับ... แล้วกลับมาพบกันใหม่ในบทความต่อๆไปนะครับผม ^_^

การทุจริตทางการเมือง | สังคมสุจริต ต่อต้านคอร์รัปชัน ตอน 6

ในระบบการปกครองที่สลับซับซ้อน การคอร์รัปชันทางการเมืองเปรียบเสมือนเส้นด้ายสีดำที่ทอดยาวไปตามทางเดินแห่งอำนาจ ตั้งแต่อารยธรรมโบราณจนถึงระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม่ ลัทธิคอร์รัปชั่นได้หลอกหลอนระบบการเมือง ทำลายรากฐานของความไว้วางใจมาตลอดจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้การคอร์รัปชั่นทางการเมืองเป็นสัตว์ร้ายที่มีหลายแง่มุม โดยแทรกซึมเข้าไปในแก่นของระบอบการปกครอง เรามาเรียนรู้และเท่าทันการทุจริตรอบด้านทางการเมืองกันนะครับ...

กายวิภาคของการทุจริตทางการเมือง

การติดสินบนและเงินใต้โต๊ะ : รูปแบบหนึ่งของการทุจริตทางการเมืองที่ชัดเจนที่สุดคือการติดสินบน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของเงินสด ของขวัญ หรือความช่วยเหลือ การแลกเปลี่ยนสิ่งจูงใจที่ผิดกฎหมายจะเป็นบ่อนทำลายกระบวนการตัดสินใจ เงินใต้โต๊ะ เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนเส้นทางเงินทุนกลับไปยังเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมหนึ่งๆ การกระทำนี้จะกัดกร่อนความสมบูรณ์ของตำแหน่งราชการและบิดเบือนนโยบายเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว

การเลือกที่รักมักที่ชังและพวกพ้อง : การสนับสนุนเพื่อนและสมาชิกในครอบครัว หรือการเลื่อนตำแหน่ง ถือเป็นการคอร์รัปชั่นทางการเมืองที่ร้ายกาจอีกรูปแบบหนึ่ง การเลือกที่รักมักที่ชังและพวกพ้องกัดกร่อนระบบที่ยึดตามคุณธรรม ส่งผลให้มีการแต่งตั้งบุคคลโดยอาศัยความสัมพันธ์ส่วนบุคคลมากกว่าคุณสมบัติ ซึ่งมักนำไปสู่การไร้ความสามารถและความไร้ประสิทธิภาพในการกำกับดูแลระบบราชการ การเมือและการปกครอง

การยักยอกเงิน : การจัดสรรที่ไม่ถูกต้องหรือการยักยอกเงินสาธารณะจะเปลี่ยนทรัพยากรไปจากบริการสาธารณะที่จำเป็น เงินทุนสำหรับโครงการด้านการศึกษา การดูแลสุขภาพ และโครงสร้างพื้นฐานถูกนำไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว ส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์ที่พวกเขามีสิทธิ์ได้รับ และทำให้ความไม่เท่าเทียมทางสังคมรุนแรงขึ้น

ระบบอุปถัมภ์ : ผู้นำทางการเมืองอาจใช้ประโยชน์จากระบบอุปถัมภ์ โดยใช้อิทธิพลของตนเพื่อให้ได้มาซึ่งการสนับสนุนและความภักดีเพื่อแลกกับงานของรัฐบาล สัญญา หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ทำให้เกิดระบบการพึ่งพาและตอกย้ำวงจรการทุจริต เนื่องจากผู้ที่อยู่ในเครือข่ายอุปถัมภ์ไม่กล้าเปิดเผยการกระทำผิดเพราะกลัวสูญเสียสิทธิพิเศษนั่นๆไป

ผลกระทบระดับโลก

การคอร์รัปชั่นทางการเมืองไม่ได้จำกัดอยู่เพียงขอบเขตของประเทศเดียว มันแพร่กระจายเหมือนโรคระบาด บ่อนทำลายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ข้อตกลงทางการค้า และเสถียรภาพของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศกำลังพัฒนา มักจะต้องทนทุกข์ทรมานอย่างไม่สมส่วน เนื่องจากเงินทุนที่สามารถนำไปใช้ในการบรรเทาและพัฒนาความยากจนถูกโอนไปอยู่ในกระเป๋าของเจ้าหน้าที่ทุจริต

การต่อต้านการทุจริตทางการเมือง

ความโปร่งใสและความรับผิดชอบ : ในการต่อสู้กับการทุจริตทางการเมือง ความโปร่งใสและความรับผิดชอบเป็นอาวุธที่ทรงพลัง การดำเนินคดีของรัฐบาลที่เปิดกว้างและเข้าถึงได้ ประกอบกับกลไกการกำกับดูแลที่มีประสิทธิผล สามารถยับยั้งการทุจริตและรับผิดชอบต่อผู้กระทำผิดได้

สถาบันเสริมสร้างความเข้มแข็ง : การลงทุนเพื่อความเป็นอิสระและประสิทธิภาพของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตและระบบตุลาการถือเป็นสิ่งสำคัญ สถาบันที่มีอำนาจสอบสวนและดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ทุจริตจะต้องได้รับการเสริมกำลังเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องกลัวการแทรกแซง

การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส : การส่งเสริมและปกป้องผู้แจ้งเบาะแสถือเป็นสิ่งสำคัญในการเปิดเผยกรณีการทุจริต หากไม่มีการป้องกันสำหรับผู้ที่ออกมาแจ้งเบาะแส ผู้แจ้งเบาะแสอาจไม่เต็มใจที่จะเปิดเผยการกระทำผิดเนื่องจากกลัวว่าจะถูกตอบโต้ ข่มขู่ และ ถูกทำร้ายถึงชีวิตเป็นต้น...

ความร่วมมือระหว่างประเทศ : เนื่องจากธรรมชาติของกิจกรรมการคอร์รัปชั่นมากมายทั่วโลก ความร่วมมือระหว่างประเทศจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ประเทศต่างๆ จะต้องทำงานร่วมกันเพื่อส่งผู้ร้ายข้ามแดนและดำเนินคดีกับบุคคลที่ทุจริต ติดตามกระแสการเงินที่ผิดกฎหมาย และสร้างแนวร่วมต่อต้านการทุจริตในทุกระดับ

การซื้อเสียงและการฉ้อโกงการเลือกตั้ง : การเลือกตั้งซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของประชาธิปไตยก็ไม่รอดพ้นจากการคอร์รัปชั่น การซื้อเสียง การแลกเปลี่ยนเงินอย่างผิดกฎหมายหรือการสนับสนุนคะแนนเสียง บิดเบือนเจตจำนงของประชาชน การฉ้อโกงในการเลือกตั้ง ตั้งแต่การจัดการโดยเจ้าหน้าที่ไปจนถึงการโกงบัตรลงคะแนน สิ่งนี้ยังกัดกร่อนกระบวนการประชาธิปไตยอีกด้วย เมื่อผู้มีอำนาจบงการผลการเลือกตั้งได้ เสียงของประชาชนก็กลายเป็นเพียงเสียงกระซิบที่กลบด้วยเสียงโห่ร้องของการทุจริต

การใช้กองทุนสาธารณะในทางที่ผิด : กองทุนสาธารณะที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้สังคมดีขึ้น มักจะตกเป็นเหยื่อของความละโมบของเจ้าหน้าที่ที่ทุจริต การยักยอกเงินและการใช้กองทุนสาธารณะในทางที่ผิดทำให้ทรัพยากรหมดไปแบบเปล่าประโยชน์ ส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับการสนับสนุนที่พวกเขาสมควรได้รับ ร่องรอยของผู้ยักยอกมักจะซ่อนอยู่หลังเขาวงกตของระบบราชการ ทำให้การเปิดเผยเงินทุนที่ถูกทุจริตไปและนำผู้กระทำผิดมารับผิดชอบนั้นเป็นเรื่องที่ยากและท้าทาย

วัฒนธรรมแห่งความลับ : การคอร์รัปชั่นเกิดขึ้นได้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นความลับ การประชุมแบบปิด เอกสารลับ และข้อตกลงที่เป็นความลับกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของข้อตกลงที่ผิดกฎหมาย การขาดความโปร่งใสทำให้การคอร์รัปชั่นลุกลามอย่างไร้การตรวจสอบ ปกป้องผู้กระทำผิดจากการตรวจสอบข้อเท็จจริง

แม้ว่าการคอร์รัปชั่นอาจดูแพร่หลาย แต่ก็มีคนที่พยายามจะแก้ใขและฟื้นฟูความสมบูรณ์ให้กับภูมิทัศน์ทางการเมือง ผู้แจ้งเบาะแส นักข่าวสืบสวน และนักเคลื่อนไหวที่ทุ่มเทมีบทบาทสำคัญในการเปิดโปงการทุจริต องค์กรระหว่างประเทศและหน่วยงานต่อต้านการทุจริตทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อใช้กลไกที่รับผิดชอบต่อการทุจริต โดยส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความโปร่งใสและการกำกับดูแลที่มีจริยธรรม และคุณธรรม

โดยสรุป : การทุจริตทางการเมืองในรูปแบบที่หลากหลาย ก่อให้เกิดภัยคุกคามที่สำคัญต่อโครงสร้างของสังคมประชาธิปไตย ในฐานะพลเมือง ถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของเราในการเรียกร้องความโปร่งใส และมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการกำหนดรูปแบบระบบที่ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ มีเพียงความพยายามอย่างต่อเนื่องในการเปิดเผยและขจัดการทุจริตทางการเมืองเท่านั้นที่เราหวังว่าจะสร้างโลกที่ยุติธรรมได้มากขึ้น เพราะแท้ที่จริงแล้วในการต่อสู้กับการทุจริตทางการเมืองกันอย่างต่อเนื่อง การแสวงหาความรับผิดชอบและความยุติธรรมยังคงดำเนินต่อไปแบบไม่หยุดยั้ง และในขณะที่สังคมต่างต่อสู้เพื่ออนาคตที่เท่าเทียมและยุติธรรมมากขึ้น เงาที่ปกปิดการคอร์รัปชั่นก็ค่อยๆ ถูกขจัดออกไป ซึ่งเผยให้เห็นโฉมหน้าที่แท้จริงของการปกครองและความจำเป็นสำหรับการเปลี่ยนแปลงของประเทศที่โปรงใสนั่นเองนะครับผม...

ครูพี่ลี ดลรวี ภัทรกุลพิมล
Bloger :     http://www.dolravee.com/
Facebook :   https://goo.gl/qNF1ak
Youtube :    https://goo.gl/F6d8A4

รายการออนไลน์เพื่อสื่อสารสังคมในภารกิจงานการสร้างสังคมสุจริต โดยการร่วมมือ ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชน และเครือข่ายเด็กและเยาวชน คนรุ่นใหม่ ร่วมจัดรายการออนไลน์ "สื่อสร้างสรรค์ ชุมชนเข้มแข็ง"

เพจ & Youtube : สื่อสร้างสรรค์ ชุมชนเข้มแข็ง

ป.ล. หากบทความนี้มีประโยชน์ ฝากช่วยกันแชร์ บทความนี้ส่งต่อๆ ออกไปสู่กลุ่มผู้คนวงกว้างให้ได้รับคุณประโยชน์... แบ่งปันความรู้ดีๆ กันนะครับ หนึ่งความรู้ หนึ่งความคิดดีๆ อาจจะเปลี่ยน ช่วยเหลือ ผู้คน และสังคมได้นะครับ และที่สำคัญสิ่งเล็กๆ ที่ท่านทำในวันนี้สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้นได้ ขอขอบคุณทุกท่านจากหัวใจ ไว้ ณ โอกาสนี้นะครับ... แล้วกลับมาพบกันใหม่ในบทความต่อๆไปนะครับผม ^_^

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความยอดนิยมตลอดกาล