UPDATE!! ล่าสุด! เกษตรกร เฮลั้นทุ่ง! รับเงินเยียวยา 15,000 บาท 3 เดือน พฤภาคม - กรกฎาคม 2563 จ่ายเดือนละ 5,000 บาท | เราไม่ทิ้งกันสวัสดีครับ พบกันอีกเช่นเคยกับ ดลรวี ภัทรกุลพิมล นะครับ  ในคลิปและบทความนี้ผมจะมาแนะนำและเป็นกระบอกเสียงให้ความรู้ในเรื่องสุดฮิด และยอดฮิตของชาวเกษตรกรนะครับ ซึ่งในครั้งนี้นะครับจะเป็นคิวในเรื่องที่น่ายินดีของชาวเกษตรกร อีกเรื่องหนึ่ง สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 เป็นข่าวดีของชาวเกษตรกรหลังจากรอกันมานานแสนนานในการรับการเยียวยาของรัฐบาลนั้นเองนะครับ เพราะเกษตรกรทุกคนไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทจากโครงการ เราไม่ทิ้งกัน แต่จะมารับเงินเยี่ยวยาด้านอาชีพเกษตรกรแทน นั้่นก็คือเรื่องที่มีการพูดถึงกันอย่างมากในช่วงนี้เกี่ยวกับเกษตรกรรับเงินเยียวยา ครัวเรือนละ 15,000 บาท 9 ล้านครัวเรือน จ่าย 3 เดือน เดือนละ 5,000 บาท..

กรมส่งเสริมการเกษตรเผย รายละเอียดความคืบหน้า การตรวจสอบสถานะเกษตรกร  เนื่องจากกระทรวงการคลัง เสนอที่ประชุม ครม. อนุมัติจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร แก้ปัญหาวิกฤต โควิด-19 และภัยแล้ง รายละ 15,000 บาท จำนวน 9 ล้านครัวเรือน โดยจะยึดโยงข้อมูลที่เกษตรกรขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนหน้านี้ และตรวจสอบกับฐานข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ ธ.ก.ส.นั้นเองนะครับ ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะเกษตรกรเพื่อความถูกต้อง ก่อนจะประสานกระทรวงการคลังกรณีมีการมอบเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรนะในครั้งนี้ครับ ในช่วงปี 2562 ที่ผ่านมามีผู้มาขึ้นทะเบียนเกษตรกรประมาณ 7.5 ล้านครัวเรือน โดยสถานภาพในทะเบียนเกษตรกรจะมีอายุ 3 ปี นะครับ ดังนั้น หากเกษตรกรที่ไม่ได้ปรับปรุงทะเบียนการเพาะปลูกปีที่แล้ว ก็จะย้อนหลังถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เท่านั้น นะครับ 

ความถูกต้องของข้อมูลเกษตรกรต้องทำให้ตรงกับ ข้อมูลบุคคลของกรมการปกครอง ตรวจสอบข้อมูลเอกสารสิทธิ์ที่ดินให้ตรงกับกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย และตรงกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) สำหรับท่านที่เป็นเกษตรกรและยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน สามารถขึ้นทะเบียนเกษตกรได้ที่  สำนักงานเกษตรอำเภอ ใกล้บ้านท่าน และท่านใดที่ไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลในการทำเกษตรของท่านเกิน 3 ปี ท่านสามารถปรับปรุงข้อมูลการทำเกษตรของท่านได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอ ใกล้บ้านท่าน หรือ สำหรับเกษตรกรที่มีข้อมูลอยู่ในระบบแล้ว และต้องการปรับปรุงข้อมูล บน แอปพลิเคชัน  Farmbook ซึ่งแอปฯนี้ ถ้าว่ากันง่ายๆ ก็เปรียบเหมือน สมุดทะเบียนเกษตรกรออนไลน์ ที่สามารถเข้าไปดูข้อมูล หรือเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักงานเกษตรให้เสียเวลา  แต่แอปฯนี้จะได้เฉพาะผู้ที่เป็นเกษตรกรรายเดิม แปลงเดิมเท่านั้น ไม่สามารถใช้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรใหม่ได้ ณ. เวลานี้ นะครับ และสำหรับท่านที่ไม่ได้เป็นเกษตรกรแล้ว ท่านเปลี่ยนอาชีพไปแล้วก็สามารถเข้าไปยกเลิกการเป็นเกษตรกรในแอปนี้ได้เช่นกันนะครับ...

สำหรับเกษตรที่ต้องการทราบว่าตัวเองยังเป็นเกษตรกรอยู่หรือไม่ มีการอับเดรตปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อใด  เกษตรกรสมารถตรวจสอบสถานะเกษตรกรของตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์ www.farmer.doae.go.th เพียงกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักแล้วกดค้นหา จะมีรายละเอียดทึ้งหมดของท่านขึ้นมานะครับ..


ทั้งนี้การขึ้นทะเบีบนเกษตกรหรือปรับปรุงข้อมูลการทำเกษตร ซึ่งมีเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ต้องมี 3 ข้อ ดังนี้
1- ครัวเรือนเกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียน จะต้องเป็นผู้ประกอบการเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพรองก็ได้
2- ครัวเรือนเกษตรกร 1 ครัวเรือน จะมีตัวแทนมาขอขึ้นทะเบียนได้เพียง 1 คนเท่านั้น
3- เกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องบรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย กรณีที่เป็นนิติบุคคลจะต้องมีการมอบหมายผู้แทนมาขึ้นทะเบียน


ที่นี้แล้วใครบ้างละ คือ "เกษตรกร" ?  เกษตรกร คือใคร?

เรื่องนี้กรมส่งเสริการเกษตรมีคำตอบ โดยนิยามคำว่า “เกษตรกร” ไว้ว่า เป็นบุคคลที่ประกอบการเกษตร หรือนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบการเกษตร และได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนตามระเบียบฯ


ขณะที่คำว่า “ครัวเรือน” หมายถึงบุคคลเดียว หรือหลายคนที่อาศัยอยู่ในบ้านหรือสถานที่อยู่เดียวกัน และจัดหาหรือใช้สิ่งอุปโภคบริโภคอันจำเป็นแก่การครองชีพร่วมกันทั้งนี้นะครับที่ผ่านมา “ฐานทะเบียนเกษตรกร” ของกรมส่งเสริมการเกษตร ถูกนำไปใช้เพื่อให้ความช่วยเหลือตามมาตรการภาครัฐต่างๆ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ซึ่งกำหนดให้ 1 ทะเบียนบ้าน เท่ากับ 1 ครัวเรือน

ดังนั้นคำว่า “ครัวเรือนเกษตร” หมายถึง บุคคลในครัวเรือนคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคนที่ประกอบการเกษตร โดยการประกอบการเกษตรนั้น หมายความว่า การปลูกพืช การเลี้ยงปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การทำนา การปลูกหม่อน การเลี้ยงไหม การเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ และเกษตรอื่นๆ เป็นต้นนะครับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภคหรือจำหน่ายหรือใช้งานในฟาร์ม อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกันก็ได้นะครับ


สุดท้ายนี้ขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับเกษตรกรทุกๆท่านะครับ ที่ได้รับเงินเยียวยาในครั้งนี้ ที่สำคัญ ต้องไม่ลืมนะครับว่า การจ่ายเงินให้กลุ่มเกษตรกร เพื่อเยียวยาผลกระทบจาก โควิด-19  จะเป็นการจ่าย 15,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน  พฤษภาคม - กรกฎาคม 2563 จ่ายเดือนละ 5,000 บาท นะครับ ทั้งหมดทั้งมวลในเรื่องนี้ คงจะเข้าใจกันแล้วนะครับ... อย่างไรขอให้เกษตรกรทุกๆท่านติดตามข่าวสารอย่าไกล้ชิดนะครับ ธนาคาร ธ.ก.ส. จะเริ่มโอนเงินรอบแรกให้กับเกษตกร ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไปนะครับ...  สำหรับในคลิปและบทความนี้นี้ผมขอตัวลาไปก่อน แล้วกลับมาพบกันใหม่กับสาระดีๆในคลิปแและบทความต่อๆไปของผมนะครับ หากคลิปแและบทความนี้ท่านเห็นว่ามีประโยขน์ฝากกดไล กดแชร์ กดติดตาม กันด้วยนะครับ สวัสดีครับ...

บทความ : ดลรวี ภัทรกุลพิมล
Youtube : https://goo.gl/F6d8A4
FaceBook : https://www.facebook.com/CoachDolravee/
Blogger : https://www.Dolravee.com/
Blockdit : https://www.blockdit.com/coachdolravee/
Twitter : https://twitter.com/CoachDolravee
Instagram : https://www.instagram.com/CoachDolravee/

#ตรวจสถานะความเป็นเกษตรกร# 👇👇👇👇


หน่วยงานราชการได้เผยแพร่เวบไซต์ที่อำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้ตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรของตนเอง

#กรมปศุสัตว์

#กรมส่งเสริมการเกษตร

#การยางแห่งประเทศไทย


ยื่น อุทธรณ์ ลงทะเบียนขอทบทวนสิทธิ์ รับเงินเยียวยา 5,000 บาท กรอกข้อมูล รอเจ้าหน้าที่ไปยืนยัน รู้ผลทันที | เราไม่ทิ้งกัน


สวัสดีครับ พบกันอีกเช่นเคยกับ ดลรวี ภัทรกุลพิมล นะครับ  ในคลิปและบทความนี้ผมจะมาแนะนำเและเป็นกระบอกเสียงให้ความรู้ในเรื่องสุดฮิด ยอดฮิต นะครับ ก็คือเรื่องตรวจสอบลงทะเบียนขอทบทวนสิทธิ์ รับเงินเยียวยา 5,000 บาท จากโครงการเราไม่ทิ้งกัน สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินและถูกตัดสิทธิ์ในการรับเงินเยียวยา  บุคคลที่ไม่ผ่าเกณฑ์  ผู้ที่ไม่เห็นด้วยในการตรวจสอบและคัดกรอง ผู้ที่ได้กดยกเลิกโดยเกิดจากความเข้าใจผิด และ ไม่สามารถมาลงทะเบียนใหม่ได้อีก ท่านสมารถมาลงทะเบียนขอทบทวนสิทธิ์ รับเงินเยียวยา 5,000 ได้ นะครับ รายละเอียดตามภาพเลยนะครับ..

ในเรื่องการตรวจสอบลงทะเบียนเงินเยียวยา 5,000 ทางโฆษกกระทรวงการคลัง  ได้บอกถึงขั้นตอนการลงทะเบียนขอทบทวนสิทธิ์ รับเงิน 5,000 บาท ลงทะเบียนได้ในวันที่ 20 เม.ย. 2563 เวลา 6.00 น.  นี้นะครับ  โดยการกรอกข้อมูลผ่านเว็บไชด์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com นะครับ ช่องทางเดียวนะครับ และรอ จะมีเจ้าหน้าที่ไปยืนยันข้อมูลว่าได้รับผลกระทบหรือไม่ รู้ผลทันที รวมทุกขั้นตอนและจะรู้ผลภายใน 3 วันนะครับ...

การขอเข้ากระบวนการทบทวนสิทธิ์นั้น จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียน  ตรวจสอบขอทบทวนสิทธิ์รับเงินเยียวยา 5,000 ผ่านระบบ www.เราไม่ทิ้งกัน.com นะครับ ในวันที่ 20 เม.ย.2563 นี้ นะครับซึ่งขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะครับ แค่ตอบคำถามว่า หากไม่ได้ทำอาชีพเกษตรกร ไม่ได้เป็นนักเรียน นักศึกษา แล้วทำอาชีพอะไร อยู่ที่ไหน พร้อมระบุเบอร์โทร เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อได้ในขั้นตอนต่อไป ซึ่งไม่ยุ่งยากในการลงทะเบียนในครั้งนี้นะครับ...

หลังจากขั้นตอนการที่ลงทะเบียนตรวจสอบขอทบทวนสิทธิ์เงินเยียวยา 5,000 มาแล้วนะครับ จากนั้นก็จะมีหน้าที่ของกระทรวงการคลัง ที่จะส่งทีมลงไปยืนยันข้อมูล โดยเจ้าหน้าที่จะขอถ่ายรูปผู้ลงทะเบียน ร้านที่ทำการค้าหรือสถานที่ทำงาน พูดง่ายก็คือสถานที่ที่ท่านประกอบอาชีพกันนะหละครับ และถ่ายภาพบัตรประชาชน จากนั้นก็จะส่ง 3 ภาพนี้ เข้าระบบมาที่ส่วนกลาง เพื่อประมวลผล จากนั้นก็จะรู้ผลได้ทันทีว่า จะได้เงินเยียวยา 5,000 บาท หรือไม่...


โดยวันที่ 20 เม.ย.63 กระทรวงการคลังจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียน ขอทบทวนสิทธิ์,  วันที่ 21 เม.ย.63 เจ้าหน้าที่จะเริ่มติดต่อไปยังผู้ที่ลงทะเบียนขอทบทวนสิทธิ์ไว้ และ  วันที่ 22 เม.ย.63 เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ทันที และสามารถทราบผลได้ หลังจากเจ้าหน้าที่ถ่ายภาพส่งกลับมาที่ส่วนกลางแล้ว

มีคำถาม เมื่อถามว่า หากสถานที่ทำงานถูกปิดไปก่อนหน้านี้ จะยืนยันอย่างไร :  ตรงนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะไปขอหลักฐานอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายกับร้านค้า ภาพถ่ายกับสถานที่ทำงาน หรือสัญญาเช่าร้าน เช่าแผง แต่หากพบว่าไม่ได้ทำงานจริง อย่างเช่น บอกว่าขับขี่วิน จยย. อยู่บริเวณนี้ แต่คนรอบข้างไม่สามารถยืนยันได้ว่า ทำงานอยู่ที่นี่จริง ก็ถือว่าไม่เข้าเกณฑ์ นะครับ

ซึ่งในส่วนของการตรวจสอบสิทธิ์นั้น เป็นการประเมินคร่าวๆ ว่า อาจจะเป็นล้านคน ตรงนี้กระทรวงการคลังได้มีการประสานกับกระทรวงมหาดไทยไว้แล้ว ในการอำนวยความสะดวกนะครับ  ซึ่งก่อนที่จะลงพื้นที่ เจ้าหน้าที่จะมีการโทรนัดหมาย ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านให้ไว้ก่อนหน้า นะครับ

ส่วนคนที่ลงทะเบียนผิดพลาด และกดยกเลิกโดยเกิดจากความเข้าใจผิด แล้วไม่สามารถลงทะเบียนได้อีก ก็สามารถขอทบทวนสิทธิ์ได้เช่นกัน โดยข้อมูลที่เคยลงทะเบียนไว้ จะเด้งกลับมาให้ลงทะเบียนใหม่ แต่คนกลุ่มนี้จะอยู่ในรอบต่อไป

จากที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับ จะเห็นได้ว่าเป็นมาตการช่วยเหลือจากรัฐบาลเพื่อเยียวยาจาก ภัยไวรัสโควิด-19 นะครับ โดยการลงทะเบียนขอทบทวนสิทธิ์ รับเงินเยียวยา 5,000 บาทไม่มีความยุ่งยากและซับซ้อนนอะไรนะครับ สำหรับท่านที่ประสบปัญหาตามที่ผมกล่าวมาข้างต้น ท่านสามารถ ขอทบทวนสิทธิ์ รับเงินเยียวยา 5,000 บาทได้นะครับ ไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้นะครับ ขอให้ทุกๆท่าน ได้รับจากโครงการเราไม่ทิ้งกัน ผ่านการพิจารณากันทุกๆท่านะครับ สำหรับคลิบและบทความนี้ผมขอตัวลาไปก่อน แล้วกลับมาพบกันใหม่กับสาระดีในคลิปและบทความต่อๆไปของผมนะครับ หากคลิบและบทความนี้ท่านเห็นว่ามีประโยชน์ฝากกดไล กดแชร์ กดติดตาม กันด้วยนะครับ สวัสดีครับ...


ด่วนมาก! กู้ฉุกเฉิน ออมสิน 10,000-50,000 บาท ลงทะเบียนออนไลน์ เพียง 5 ขั้นตอนง่ายๆ แล้วรอรับเงิน...


สวัสดีครับ พบกันอีกเช่นเคยกับ ดลรวี ภัทรกุลพิมล นะครับ  ในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำเป็นกระบอกเสียงให้ความรู้ในเรื่องสุดฮิด และยอดฮิตอีกเรื่องหนึ่งนะครับ สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 นะครับ นั้่นก็คือเรื่องที่มีการพูดถึงกันอย่างมากในช่วงนี้เกี่ยวกับสินเชื่อฉุกเฉิน เงินกู้ฉุกเฉิน และสินเชื่อพิเศษของ  ธ.ออมสิน นะครับ โดยทาง ธ.ออมสิน ได้มีโครงการสินเชื่อฉุกเฉินอยู่ 2 โครงการด้วยกันนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องนี้  นั้นก็คือสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ วงเงินกู้ 10,000 บาท ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.1% ต่อเดือน ไม่ต้องมีหลักประกัน  และ สินเชื่ออีกตัวหนึ่ง คือสินเชื่อพิเศษ สำหรับผู้มีรายได้ประจำ 50,000 บาท  ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.35% ต่อเดือน แต่ต้องมีหลักประกัน หรือมีบุคคลรับประกันนะครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับปากท้องที่สำคัญมาก..สำหรับวิกฤตการที่เกิดขึ้นในครั้งนี้สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 นะครับ และทั้ง 2 โครงการนี้ จะเปิดลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป  สิ้นสุดโครงการ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 นะครับ...


เรามาดูรายละเอียดในโครงการแรกกันเลยดีกว่านะครับ
โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ

สำหรับ โครงการสินเชื่อฉุกเฉินนี้ นะครับ ตามมติคณะรัฐมนตรีนั้นให้ ธ.ออมสิน สนับสนุนสินเชื่อวงเงิน รวม 20,000 ล้านบาทเพื่อให้บริการเป็น สินเชื่อเพื่อค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 โดยให้เงินกู้สูงสุด 10,000 บาทต่อราย อัตราดอกเบี้ย 0.10%ต่อเดือนหรือ 10 บาทต่อเดือนนั้นอง ผ่อนชำระ 2ปี โดยไม่ต้องชำระเงินกู้ 6 เดือนแรก ก็คือพักชำระหนี้ 6 เดือนแรกนั้นเองนะครับ และไปชำระงวดแรกในเดือนที่ 7 และที่สำคัญไม่ต้องมีหลักประกันใดๆนะครับ  คุณสมบัติก็ไม่มีอะไรมากนะครับ เพียงมีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้ ประกอบอาชีพอิสระ มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 30,000 บาท ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 เช่น พ่อค้า แม่ค้า คนขับรถแท็กซี่-สามล้อ มัคคุเทศน์ เป็นต้น..

เรามาดูราละเอียดเงื่อนไขโครงการสินเชื่อฉุกเฉิน
สำหรับอาชีพอิสระ 10,000 บาท ตามรูปภาพ กันนะครับ

 (คลิกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้นได้ครับ)


 คลิกเพื่อลงทะเบียนผู้มีอาชีพอิสระ

https://ln15.gsb.or.th/WEB-LN15/Confirm1 เรามาดูรายละเอียดในโครงการที่สองกันเลยดีกว่านะครับ 
โครงการสินเชื่อพิเศษ สำหรับผู้มีรายได้ประจำ 

สำหรับ โครงการสินเชื่อพิเศษสำหรับผู้มีรายได้ประจำ ตามมติคณะรัฐมนตรีนั้นให้ ธ.ออมสิน สนับสนุนสินเชื่อวงเงิน รวม 20000 ล้านบาทเพื่อให้บริการเป็น สินเชื่อเพื่อค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่มี รายได้ประจำ เพื่อเสริมสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิต วงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 50000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน ผ่อนชำระคืนนานถึง 3 ปี โดยใช้บุคคลค้ำประกันหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ได้ คุณสมบัติ อายุ 20 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย มีถิ่นที่อยู่อาศัยที่แน่นอน สามารถติดต่อได้ เป็นผู้ที่มีรายได้ประจำแต่รายได้ลดลงหรือขาดรายได่ต่อเนื่องจากการได้รับผลกระทบจาก COVID-19 นะครับ 

เรามาดูราละเอียดเงื่อนไขโครงการสินเชื่อพิเศษ
สำหรับผู้มีรายได้ประจำของธนาคารออมสิน 50,000 บาท ตามรูปภาพ กันนะครับ 
(คลิกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้นได้ครับ)

คลิกเพื่อลงทะเบียนผู้มีรายได้ประจำ

https://ln15.gsb.or.th/WEB-LN15/Confirm5


จากที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับ จะเห็นได้ว่าเป็นมาตการช่วยเหลือจากรัฐบาลเพื่อเยียวยาจาก พิษภัยจากไวรัส โควิด-19 นะครับ โดยการลงทะเบียนไม่มีความยุ่งยากและซับซ้อนนอะไรนะครับ ลงทะเบียนผ่านทาง www.gsb.or.th ทั้งสองโครงการนะครับ และลงทะเบียนผ่านทางเว็บไชด์เท่านั้น สำหรับท่านที่ไม่สามารถลงเองได้ ท่านสามมารถให้ลูกหลานลงให้ท่านได้นะครับ ไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้รนะครับ สำหรับสองโครงการนี้จะเริ่มตั้งแต่ 15 เมษายน 2563 และ  สิ้นสุดโครงการ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 นะครับขอให้ทุกๆได้รับเงินกู้จากโครงการ ผ่านการพิจารณากันทุกๆท่านะครับ สำหรับในคลิบและบทความนี้ผมขอตัวลาไปก่อน แล้วกลับมาพบกันใหม่กับสาระดีในคลิปและบทความต่อๆไปของผมนะครับ หากคลิบและบทความนี้ท่านเห็นว่ามีประโยขน์ฝากกดไล กดแชร์ กดติดตาม กันด้วยนะครับ สวัสดีครับ บ้ายบาย...เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉิน 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายวงเงิน 10,000 บาท และ 50,000 บาท
ลูกค้าสามารถลงทะเบียนได้ที่ : 

https://ln15.gsb.or.th/WEB-LN15/

ด่วน! กู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส. 10,000 บาท ดอกเบี้ย 10 บาทต่อเดือน ไม่ต้องใช้หลักประกัน แค่ลงทะเบียนผ่านไลน์


สวัสดีครับ พบกันอีกเช่นเคยกับ ดลรวี ภัทรกุลพิมล นะครับ  ในคลิปและบทความนี้ผมจะมาแนะนำเป็นกระบอกเสียงให้ความรู้ในเรื่องสุดฮิด  ยอดฮิตในเรื่องที่มีการพูดถึงกันอย่างมากในช่วงนี้เกี่ยวกับสินเชื่อฉุกเฉิน เงินกู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส. 10,000 บาท ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.1 ต่อเดือน  หรือ ดอกเบี้ย 10 บาทต่อเดือนนั้นเอง ไม่ต้องใช้หลักประกัน  ในช่วงโรคระบาด โควิด-19 และเศรษฐกิจแบบนี้นะครับ เพราะช่วงนี้คงไม่มีใครไม่พูดถึงเรื่องนี้นะครับ เพราะเป็นเรื่องปากท้องที่สำคัญมาก..สำหรับวิกฤตการที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับ...
ทั้งนี้ที่มาของเรื่องนี้นะครับหลังจากที่รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือให้ประชาชนที่เดือดร้อนไปลงทะเบียนใน www.เราไม่ทิ้งกัน.com เป็นการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค โควิด-19 โดยรัฐบาลจะมอบเงิน 5,000 บาท ซึ่งตอนนี้มีประชาชนลงทะเบียนไปแล้วกว่า 27 ล้านคน แต่ว่าภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ย่อมมีคนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ รวมถึงคนที่ไม่เข้าข่ายที่จะลงทะเบียนได้ตั้งแต่ต้น ก็ไม่ต้องน้อยอกน้อยใจไปนะครับ เพราะทางรัฐบาลยังมีการจัดเงินช่วยเหลือผู้ที่มีผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีกทางหนึ่งนั้นก็คือ ให้  ธ.ก.ส. ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ได้รับผลกระทบ ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.1 ต่อเดือน รายละไม่เกิน 10,000 บาท ชำระคืนไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน และที่สำคัญไม่ต้องใช้หลักประกัน ปลอดชำระคืน ต้นเงินและดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรก นะครับ..

 ชมวิธีแนะนำการลงทะเบียนขอสินเชื่อฉุกเฉิน
จากทาง ธ.ก.ส. กันนะครับ..

 เรามาดูรายละเอียดและคุณสมบัติสินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ก.ส. ว่ามีอะไรบ้าง
 1. เป็นเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
 2. วงเงินกู้สินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ก.ส.    สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อราย
 3. หลักประกันสินเชื่อฉุกเฉิน  ธ.ก.ส.     ไม่ต้องใช้หลักประกัน
 4. อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ก.ส.     คงที่ 0.1% ต่อเดือน หรือ 10 บาทต่อเดือน
และสามารถแบ่งงวดชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืน เช่น กรณี
 • *รายเดือน งวดละ 429.17 บาท 
 • *ราย 3 เดือนงวดละ 1,287.50 บาท และ
 • *ราย 6 เดือนงวดละ 2,575.00 บาท
โดยปลอดชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรก นับจากวันกู้ เริ่มเปิดให้บริการขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 นัดทำสัญญาตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม เป็นต้นไป จนถึง 30 ธันวาคม 2563 นะครับ


ทั้งนี้ ธนาคารเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านช่องทาง LINE BAAC Family โดยสามารถเพิ่มเพื่อนด้วยการสแกน QR Code หรือค้นหาเพื่อนด้วย ID : @baacfamily ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และเริ่มลงทะเบียน พร้อมกันในวันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป และเมื่อเข้าสู่การลงทะเบียนตามช่องทางข้างต้นแล้ว กดเลือกเมนู “COVID-19” และกรอกรายละเอียดตามเมนูที่กำหนด โดยรอรับนัดหมายจากธนาคารทาง SMS พร้อมเตรียมหลักฐาน บัตรประชาชน สำเนา บัตรประชาชน กรณีที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. มาก่อน ต้องกรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือของตนเองและข้อมูลบุคคลอื่นที่ติดต่อแทนได้ เมื่อนัดหมายทำสัญญา และผ่านขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อแล้ว ธนาคารจะส่ง SMS แจ้งผล กรณีอนุมัติจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากโดยตรงภายใน 1 วัน และท่านสามารถถอนเงินสดผ่านตู้ ATM โดยใช้บัตร ATM บัตรเดบิต หรือบริการ กดเงินไม่ใช้บัตรผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ได้นะครับ

ทั้งนี้นะครับ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการและร่วมปฏิบัติตามหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการไม่ต้องเดินทางมาที่สาขา แต่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ทาง LINE BAAC Family โดยในช่วงระหว่างรอเปิดลงทะเบียน ท่านสามารถเพิ่มเพื่อนทางช่องทาง LINE ไว้ก่อนได้ กรณีไม่มีสมาร์ทโฟนของตนเอง สามารถใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนของบุคคลใกล้ชิด อาทิ บุตรธิดา พี่น้อง หรือญาติสนิท แทนได้

ในกรณีที่มีคำถามว่า ติดเครดิตบูโร จะกู้ ธ.ก.ส. 1 หมื่น ได้หรือไม่?
สำหรับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะเน้นไปที่ลูกค้าเงินกู้เดิมของธนาคาร  ที่เป็นเกษตรกรและบุคคลในครอบครัวเกษตรกร ฉะนั้นจะไม่มีมาตรตรวจสอบเครดิตบูโรของผู้กู้แต่อย่างใด นะครับ สำหรับลูกค้าเดิมของธนาคารนะครับ ส่วนลูกค้าใหม่ หรือยังไม่เคยเป็นลูกค้าทางธนาคารมาก่อน จะต้องตรวจสอบ เครดิตบูโร ทุกราย นะครับ...

และทั้งนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยจัดโครงการสินเชื่อฉุกเฉิน ในวงเงินถึง 20,000 ล้านบาท เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในครัวเรือนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคในครั้งนี้นะครับ  เรามาดูรายละเอียดและเงื่อนไขกันเลยดีกว่านะครับ ว่ามีอะไรบ้าง...


เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินจาก ธ.ก.ส. ได้อย่างไร?
 • ลงทะเบียนผ่าน Line ID: @baacfamily หรือสแกน QR Code เพิ่มเพื่อน การแอดไลน์นะครับจำเป็นต้องใส่ @ นำหน้าด้วยนะครับ ส่วนใหญ่จะลืมใส่กันนะครับ หรือ สแกน QR Code ตามภาพที่ปรากฎได้เลยนะครับ

 • ลงทะเบียนผ่าน Line BAAC Family เท่านั้น เลือกเมนู "Covid-19 ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือผ่าน ธ.ก.ส." กรอกรายละเอียดตามเมนูที่กำหนด เริ่มวันพุธ 15 เม.ย. 63 เป็นต้นไป

 • รอนัดหมายจากธนาคารทาง SMS และเตรียมหลักฐานรอการทำสัญญา ดังนี้
        บัตรประชาชนตัวจริง        หมายเลขโทรศัพท์        สำเนาบัตรประชาชน
 
(กรณียังไม่เป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. หรือยังไม่มีบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส.) หมายความว่าถ้าเป็นลูกค้าของ ธกส อยู่แล้ว ทางธนาคารจะมีข้อมูลในส่วนนี้อยู่ หากท่านไม่เคยเป็นลูกค้าธนาคารเลยท่านจะต้องเตรียมเอกสารเหล่านี้ไป ลืมไม่ได้นะครับ

 • จัดทำสัญญากู้เงิน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องตามวัน เวลา และสถานที่ที่นัดหมาย เริ่มนัดหมายทำสัญญาตั้งแต่ 7 พ.ค. 63 เป็นต้นไป

 • ธนาคารจะแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากผ่านทางข้อความ SMS

 • ถอนเงินสดผ่านตู้ ATM โดย ธ.ก.ส. A-Mobile บัตรเดบิต หรือบัตร ATM


จากที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับ จะเห็นได้ว่าเป็นมาตการช่วยเหลือจากรัฐบาลเพื่อเยียวยาจาก ภัยไวรัสโควิด-19 นะครับ โดยการลงทะเบียนไม่มีความยุ่งยากและซับซ้อนนอะไรนะครับ สำหรับท่านที่ไม่สามารถลงเองได้ ท่านสามมารถให้ลูกหลานลงให้ท่านได้นะครับ ไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้นะครับ ขอให้ทุกๆได้รับเงินกู้จากโครงการ ผ่านการพิจารณากันทุกๆท่านะครับ สำหรับคลิบนี้และบทความนี้ผมขอตัวลาไปก่อน แล้วกลับมาพบกันใหม่กับสาระดีในคลิปและบทความต่อๆไปของผมนะครับ หากคลิบนี้และบทความนี้ท่านเห็นว่ามีประโยขน์ฝากกดไล กดแชร์ กดติดตาม กันด้วยนะครับ สวัสดีครับ...


หมายเหตุ : Q&A คำถามที่พบบ่อยจากทาง ธ.ก.ส. เกี่ยวกับโครงการสินเชื่อนี้นะครับ
คลิกที่นี่ครับ  : https://www.baac.or.th/covid19/faq.html

บรรยาย : ดลรวี ภัทรกุลพิมล
Youtube : https://goo.gl/F6d8A4
FaceBook : https://www.facebook.com/CoachDolravee/
Blogger : https://www.Dolravee.com/
Blockdit : https://www.blockdit.com/coachdolravee/
Twitter : https://twitter.com/CoachDolravee
Instagram : https://www.instagram.com/CoachDolravee/

#เราไม่ทิ้งกัน #เงินกู้ฉุกเฉิน #ธกส

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความยอดนิยมตลอดกาล