UPDATE!! ล่าสุด! เกษตรกร เฮลั้นทุ่ง! รับเงินเยียวยา 15,000 บาท 3 เดือน พฤภาคม - กรกฎาคม 2563 จ่ายเดือนละ 5,000 บาท | เราไม่ทิ้งกันสวัสดีครับ พบกันอีกเช่นเคยกับ ดลรวี ภัทรกุลพิมล นะครับ  ในคลิปและบทความนี้ผมจะมาแนะนำและเป็นกระบอกเสียงให้ความรู้ในเรื่องสุดฮิด และยอดฮิตของชาวเกษตรกรนะครับ ซึ่งในครั้งนี้นะครับจะเป็นคิวในเรื่องที่น่ายินดีของชาวเกษตรกร อีกเรื่องหนึ่ง สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 เป็นข่าวดีของชาวเกษตรกรหลังจากรอกันมานานแสนนานในการรับการเยียวยาของรัฐบาลนั้นเองนะครับ เพราะเกษตรกรทุกคนไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทจากโครงการ เราไม่ทิ้งกัน แต่จะมารับเงินเยี่ยวยาด้านอาชีพเกษตรกรแทน นั้่นก็คือเรื่องที่มีการพูดถึงกันอย่างมากในช่วงนี้เกี่ยวกับเกษตรกรรับเงินเยียวยา ครัวเรือนละ 15,000 บาท 9 ล้านครัวเรือน จ่าย 3 เดือน เดือนละ 5,000 บาท..

กรมส่งเสริมการเกษตรเผย รายละเอียดความคืบหน้า การตรวจสอบสถานะเกษตรกร  เนื่องจากกระทรวงการคลัง เสนอที่ประชุม ครม. อนุมัติจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร แก้ปัญหาวิกฤต โควิด-19 และภัยแล้ง รายละ 15,000 บาท จำนวน 9 ล้านครัวเรือน โดยจะยึดโยงข้อมูลที่เกษตรกรขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนหน้านี้ และตรวจสอบกับฐานข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ ธ.ก.ส.นั้นเองนะครับ ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะเกษตรกรเพื่อความถูกต้อง ก่อนจะประสานกระทรวงการคลังกรณีมีการมอบเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรนะในครั้งนี้ครับ ในช่วงปี 2562 ที่ผ่านมามีผู้มาขึ้นทะเบียนเกษตรกรประมาณ 7.5 ล้านครัวเรือน โดยสถานภาพในทะเบียนเกษตรกรจะมีอายุ 3 ปี นะครับ ดังนั้น หากเกษตรกรที่ไม่ได้ปรับปรุงทะเบียนการเพาะปลูกปีที่แล้ว ก็จะย้อนหลังถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เท่านั้น นะครับ 

ความถูกต้องของข้อมูลเกษตรกรต้องทำให้ตรงกับ ข้อมูลบุคคลของกรมการปกครอง ตรวจสอบข้อมูลเอกสารสิทธิ์ที่ดินให้ตรงกับกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย และตรงกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) สำหรับท่านที่เป็นเกษตรกรและยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน สามารถขึ้นทะเบียนเกษตกรได้ที่  สำนักงานเกษตรอำเภอ ใกล้บ้านท่าน และท่านใดที่ไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลในการทำเกษตรของท่านเกิน 3 ปี ท่านสามารถปรับปรุงข้อมูลการทำเกษตรของท่านได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอ ใกล้บ้านท่าน หรือ สำหรับเกษตรกรที่มีข้อมูลอยู่ในระบบแล้ว และต้องการปรับปรุงข้อมูล บน แอปพลิเคชัน  Farmbook ซึ่งแอปฯนี้ ถ้าว่ากันง่ายๆ ก็เปรียบเหมือน สมุดทะเบียนเกษตรกรออนไลน์ ที่สามารถเข้าไปดูข้อมูล หรือเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักงานเกษตรให้เสียเวลา  แต่แอปฯนี้จะได้เฉพาะผู้ที่เป็นเกษตรกรรายเดิม แปลงเดิมเท่านั้น ไม่สามารถใช้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรใหม่ได้ ณ. เวลานี้ นะครับ และสำหรับท่านที่ไม่ได้เป็นเกษตรกรแล้ว ท่านเปลี่ยนอาชีพไปแล้วก็สามารถเข้าไปยกเลิกการเป็นเกษตรกรในแอปนี้ได้เช่นกันนะครับ...

สำหรับเกษตรที่ต้องการทราบว่าตัวเองยังเป็นเกษตรกรอยู่หรือไม่ มีการอับเดรตปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อใด  เกษตรกรสมารถตรวจสอบสถานะเกษตรกรของตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์ www.farmer.doae.go.th เพียงกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักแล้วกดค้นหา จะมีรายละเอียดทึ้งหมดของท่านขึ้นมานะครับ..


ทั้งนี้การขึ้นทะเบีบนเกษตกรหรือปรับปรุงข้อมูลการทำเกษตร ซึ่งมีเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ต้องมี 3 ข้อ ดังนี้
1- ครัวเรือนเกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียน จะต้องเป็นผู้ประกอบการเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพรองก็ได้
2- ครัวเรือนเกษตรกร 1 ครัวเรือน จะมีตัวแทนมาขอขึ้นทะเบียนได้เพียง 1 คนเท่านั้น
3- เกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องบรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย กรณีที่เป็นนิติบุคคลจะต้องมีการมอบหมายผู้แทนมาขึ้นทะเบียน


ที่นี้แล้วใครบ้างละ คือ "เกษตรกร" ?  เกษตรกร คือใคร?

เรื่องนี้กรมส่งเสริการเกษตรมีคำตอบ โดยนิยามคำว่า “เกษตรกร” ไว้ว่า เป็นบุคคลที่ประกอบการเกษตร หรือนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบการเกษตร และได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนตามระเบียบฯ


ขณะที่คำว่า “ครัวเรือน” หมายถึงบุคคลเดียว หรือหลายคนที่อาศัยอยู่ในบ้านหรือสถานที่อยู่เดียวกัน และจัดหาหรือใช้สิ่งอุปโภคบริโภคอันจำเป็นแก่การครองชีพร่วมกันทั้งนี้นะครับที่ผ่านมา “ฐานทะเบียนเกษตรกร” ของกรมส่งเสริมการเกษตร ถูกนำไปใช้เพื่อให้ความช่วยเหลือตามมาตรการภาครัฐต่างๆ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ซึ่งกำหนดให้ 1 ทะเบียนบ้าน เท่ากับ 1 ครัวเรือน

ดังนั้นคำว่า “ครัวเรือนเกษตร” หมายถึง บุคคลในครัวเรือนคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคนที่ประกอบการเกษตร โดยการประกอบการเกษตรนั้น หมายความว่า การปลูกพืช การเลี้ยงปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การทำนา การปลูกหม่อน การเลี้ยงไหม การเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ และเกษตรอื่นๆ เป็นต้นนะครับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภคหรือจำหน่ายหรือใช้งานในฟาร์ม อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกันก็ได้นะครับ


สุดท้ายนี้ขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับเกษตรกรทุกๆท่านะครับ ที่ได้รับเงินเยียวยาในครั้งนี้ ที่สำคัญ ต้องไม่ลืมนะครับว่า การจ่ายเงินให้กลุ่มเกษตรกร เพื่อเยียวยาผลกระทบจาก โควิด-19  จะเป็นการจ่าย 15,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน  พฤษภาคม - กรกฎาคม 2563 จ่ายเดือนละ 5,000 บาท นะครับ ทั้งหมดทั้งมวลในเรื่องนี้ คงจะเข้าใจกันแล้วนะครับ... อย่างไรขอให้เกษตรกรทุกๆท่านติดตามข่าวสารอย่าไกล้ชิดนะครับ ธนาคาร ธ.ก.ส. จะเริ่มโอนเงินรอบแรกให้กับเกษตกร ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไปนะครับ...  สำหรับในคลิปและบทความนี้นี้ผมขอตัวลาไปก่อน แล้วกลับมาพบกันใหม่กับสาระดีๆในคลิปแและบทความต่อๆไปของผมนะครับ หากคลิปแและบทความนี้ท่านเห็นว่ามีประโยขน์ฝากกดไล กดแชร์ กดติดตาม กันด้วยนะครับ สวัสดีครับ...

บทความ : ดลรวี ภัทรกุลพิมล
Youtube : https://goo.gl/F6d8A4
FaceBook : https://www.facebook.com/CoachDolravee/
Blogger : https://www.Dolravee.com/
Blockdit : https://www.blockdit.com/coachdolravee/
Twitter : https://twitter.com/CoachDolravee
Instagram : https://www.instagram.com/CoachDolravee/

#ตรวจสถานะความเป็นเกษตรกร# 👇👇👇👇


หน่วยงานราชการได้เผยแพร่เวบไซต์ที่อำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้ตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรของตนเอง

#กรมปศุสัตว์

#กรมส่งเสริมการเกษตร

#การยางแห่งประเทศไทย


บทความที่ได้รับความนิยม

บทความยอดนิยมตลอดกาล