ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหุ้น และ หุ้น คืออะไร - Stock market and share | มือใหม่...ลงทุนในหุ้น - Stock Invesment


ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหุ้น และ หุ้น คืออะไร

     หุ้น.....คืออะไร หลายคนอาจจะเพียงได้ยินผ่านๆ หรือบางคนอาจมีความสนใจที่จะเข้าลงทุนในหุ้น แต่การลงทุนในหุ้นแท้จริงแล้ว มันไม่ไช่ การเสี่ยงดวง.... เพราะฉะนั้น มีความจำเป็นอย่างมากที่เราจะต้องศึกษาหาความรู้ตลลอดเวลา ปัจจุบัน เมื่อพูดถึงหุ้น คงจะไม่มีใครที่ไม่รุ้จัก...  หุ้นเป็นสินค้าตัวหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ ที่เรียกโดยรวมว่า ตราสารประเภทหุ้นทุน ซึ่งหุ้นก็คือ ส่วนที่ลงทุนเท่ากันในการค้าขาย...


     ตราสารหุ้นที่นัลงทุนส่วนใหญ่ซื้อขายกันอยู่ จะออกโดยบริษัทมหาชนจำกัดที่ต้องการระดมทุนจากประชาชน เพื่อให้เราได้เข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของในธุรกิจนั้นๆ และมีการซื้อขายกันผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือที่เราเรียกกันว่า ตลาดหุ้นนั้นเอง...


     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ สถานที่ที่เราเอาเอกสารสิทธิ์ความเป็นเจ้าของมาซื้อขายกัน...ความเป็นเจ้าของกิจการก็คือ...เมื่อเราซื้อหุ้นมาแล้วเท่ากับว่าเราคือเจ้าของกิจการคนหนึ่ง สิ่งที่เราจะได้รับจากการเป็นเจ้าของกิจการคือ

1- เงินปันผล (Dividend)  คือกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทที่ปันผลกำไรประจำปีนั้นๆ ซึ่งจะจ่าย ตามเงื่อนไขของบริษัทจดทะเบียนนั้นๆ

2- กำไรจากส่วนต่างของราคา (Capital Gain)  คือการซื้อหุ้นถูกแล้วนำมาขายแพง จะได้ส่วนต่างกำไรหรือที่นักลงทุนมักเรียกกันว่า...เล่นหุ้นนั้นเอง

3- สิทธิในการจองซื้อหุ้นออกใหม่ (Subscription Right)
ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นเพิ่มทุน บริษัทจะให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิมในการซื้อขายหุ้นที่ออกใหม่ได้ก่อนบุคลลทั่วไปในราคาที่กำหนด เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิม ไม่ให้ความเป็นเจ้าของและอำนาจควบคุมกิจการลดลงเมื่อมีหุ้นออกมาซื้อขายกันและมีจำนวนหุ้นที่มากขึ้นนั้นเอง...

4-สิทธิความเป็นเจ้าของกิจการ (Ringts) คือสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิการออกเสียง และซักถามข้อสงสัย ต่างๆ ในสถานะที่เราคือเจ้าของกิจการคนหนึ่ง ตามสัดส่วนความเป็นเจ้าของหรือจำนวนหุ้นที่เราถือครองอยู่... อาทิเช่น การเพิ่มทุน  การจ่ายเงินปันผล   การควบรวมกิจการ เป็นต้น...


     

     ตลาดหุ้นแท้ที่จริงแล้ว...ก็คือตลาดทุนนั้นเอง... ซึ่งตลาดทุนจะเป็นส่วนหนึ่งของตลาดทางการเงิน (Financial Market) ซึ่งเราสามาถแยก ตลาดทางการเงินและหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญ ออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ


1- ตลาดเงิน (Money Market) หน่วยงานที่มีบทบาทในการทำธุรกรรมในตลาดเงินมากที่สุดคือ สถาบันการเงิน วัตถุประสงค์หลักของตลาดเงิน คือ เป็นการหมุนเวียนเงินทุนระยะสั้น เช่น รักษาสภาพคล่องของธุรกิจ  เป็นต้น...

2- ตลาดทุน (Capital Market) หน่วยงานที่มีบทบาทในการทำธุรกรรมในตลาดทุนมากที่สุดคือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วัตถุประสงค์หลักของตลาดทุน คือ เป็นแหล่งระดมเงินทุนระยะยาวใช้ในการลงทุนระยะยาว เช่น การลงทุนในซื้อพันธบัตรรัฐบาล การซื้อหุ้นกู้ หุ้นบุริมสิทธิ หน่วยลงทุนกองทุนรวม ใบสำคัญแสดงสิทธิ และ ซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน  เป็นต้น...

     

ทั้งนี้ตลาดทุน (Capital Market)
ยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกเป็น 2 ประเภท คือ


1- ตลาดแรก คือ ตลาดสำหรับหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ โดยผู้ที่ต้องการเงินทุนจะระดมทุนจากผู้ลงทุนโดยตรงด้วยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์อาจเป็นในรูปของตราสารหนี้ เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ หรือตราสารทุน เช่น หุ้นสามัญ เป็นต้น

2- ตลาดรอง คือ ตลาดสำหรับการซื้อขายแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่ได้ผ่านการเสนอขายในตลาดแรกมาแล้วนั้นเอง... ตลาดรองในประเทศไทยที่เรารู้จักกันดี ก็คือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่นักลงทุนจะต้องซื้อขายตราสารหลักทรัพย์ โดยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แห่งนี้.... ปัจจุบันมีตลาดรองอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย คือ ตลาด Market for Alternative Investment หรือที่เรียกกันสั่นๆว่าตลาด MAI นักลงทุนมักจะเรียกในวงการตลาดหุ้นว่าตลาดใหม่ ... ตลาด MAI นี้เป็นตลาดที่เปิดขึ้นมาให้กับบริษัทขนดเล็กเข้ามาจดทะเบียนเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ โดย มีเงื่อนไขที่เข้าจดทะเบียนที่ง่ายกว่า และทุนจดทะเบียนที่น้อยกว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นเอง...


   องค์ประกอบและหน้าที่สำคัญของตลาดหลักทรัพย์ที่ต้องมีและขาดไม่ได้เลยคือ

1- การวิเคราะห์ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ หรือที่เราเรียกกันสั่นๆ ว่า SET INDEX นั่นเอง
2- โบรกเกอร์ หรือที่เราเรียกว่า นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ในแต่ละวันจะมีบทวิเคราะห์และมีเจ้าหน้าที่การตลาดคอยดูแลให้คำปรึกษาเราตลอดทุกครั้งที่เราต้องการ เราสามารถเลือกเปิดบัญชีกับโบรกไหนก็ได้ตามความพึงพอใจของเรา
3- ต้องมีตัวสินค้า นั้นคือ หลักทรัพย์จดทะเบียน
4- ที่ขาดไม่ได้เลย ก็คือผู้ลงทุน Invester ซึ่งแบ่งออกได้เป็น

  • นักลงทุนสถาบันในประเทศ

  • นักลงทุนต่างประเทศ

  • นักลงทุนทั่วไป หรือนักลงทุนรายย่อย นั้นเอง...


     เราคงจะมองเห็นภาพกันแล้วนะครับว่า หลักการของตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหุ้น และ หุ้น  ทำไมเราจะต้องซื้อขายกัน และหุ้นมีบทบาทลำดับขั้นตอนความเป็นมาของหุ้นที่เราซี้อขายกันอย่างไร แท้จริงแล้วการลงทุน ในโลกของทุนนิยมแบบนี้...ถึงแม้จะมีความเสี่ยง...แต่การลงทุนก็ยังเป็นคำตอบเดียวในปัจจุบันที่จะทำให้เรามั่งคั่งเพิ่มขึ้น...ยังทำให้ระบบเศรฐกิจมีการขับเคลื่อนไปข้างหน้า...เป็นตัวชีวัดระบบเศรฐกิจระดับประเทศ และ เศรฐกิจโลกในระดับมหภาคได้เป็นอย่างดี แต่ถึงอย่างไรการลงทุนก็มีความเสี่ยง "High Risk High Expected Return" ถ้าเราต้องการผลตอบแทนและความมั่งคั่งที่สูง... เราต้องยอมรับความเสี่ยงที่สูงขึ้นเช่นเดียวกัน และนี่คือธรรมชาติของการลงทุนที่เราอาจหลีกหนีไม่พ้น นั้นเอง ... สุดท้ายนี้ขอให้ประสบความสำเร็จกับการก้าวสู่โลกแห่งนักลงทุนกันนะครับ...^_^

ครูพี่ลี ดลรวี ภัทรกุลพิมล
Bloger   :
    http://www.dolravee.com/
Facebook :    https://goo.gl/qNF1ak
Youtube  :    https://goo.gl/F6d8A4

คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน รายการที่จะนำคุณไปสัมผัสกับ อัตลักษณ์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย เศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดดีๆ จากบุคคลต้นแบบ ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อเป็นพลังสรรค์สร้าง คุณภาพชีวิตทีดี อย่างยั่งยืน

  • ออกอากาศทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง AM 1467 KHz ทุก วันพฤหัสบดี เวลา 18.00 น. - 19.00 น. และ

  • ออกอากาศทางช่องทาง Live Streaming ผ่าน Facebook Live "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ทุก วันพุธ เวลา 19.00 น. - 21.00 น. และ

  • สามารถมารับชมย้อนหลังผ่านทาง Youtube ช่อง "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ได้อีกช่องทางหนึ่ง...

เพจ & Youtube : รายการคุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน

เกี่ยวกับเรา : รายการ "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" พวกเราคือใคร?

ป.ล. หากบทความนี้มีประโยชน์ ฝากช่วยกันแชร์ บทความนี้ส่งต่อๆ ออกไปสู่กลุ่มผู้คนวงกว้างให้ได้รับคุณประโยชน์... แบ่งปันความรู้ดีๆ กันนะครับ หนึ่งความรู้ หนึ่งความคิดดีๆ อาจจะเปลี่ยน ช่วยเหลือ ผู้คน และสังคมได้นะครับ และที่สำคัญสิ่งเล็กๆ ที่ท่านทำในวันนี้สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้นได้ ขอขอบคุณทุกท่านจากหัวใจ ไว้ ณ โอกาสนี้นะครับ... แล้วกลับมาพบกันใหม่ในบทความต่อๆไปนะครับผม ^_^

บทความที่ได้รับความนิยม