หุ้นสามัญ... คืออะไร - Common Stock? | มือใหม่...ลงทุนในหุ้น - Stock Invesment


หุ้นสามัญ... คืออะไร

     หุ้นสามัญ  Common Stock  คือหุ้นที่นักลงทุนในตลาดซื้อขายกันอยู่ วัตถุประสงค์คือ เพื่อระดมเงินทุนจากประชาชน  เรามักจะเรียกกันว่าหุ้นทุน คือ ตราสารทุนที่บ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ บริษัท และมีจำนวน มากกว่า 80% ของหุ้นในตลาดทั้งหมด ...     ผู้ถือครองหุ้นสามัญมีสิทธิเข้าประชุมและออกคะแนนเสียงในที่ประชุม และร่วมพิจารณาตัดสินใจปัญหาสำคัญต่าง ๆ ทั้งนี้ยังได้มีสิทธิในการได้รับ เงินปันผล หรือประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ ตามที่ประชุมของผู้ถือหุ้นอนุมัติ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นสามัญจะเป็นผู้มีสิทธิ์ในลำดับสุดท้าย ในการได้รับส่วนที่เหลือจากการลงทุน นั้นหมายถึงเราจะได้รับแบ่ง ทรัพย์สินคืนตามสัดส่วนของหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นภายหลังจากที่ได้ชำระคืนให้แก่เจ้าหนี้รวมไปถึงผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจนครบถ้วนแล้ว  หุ้นสามัญไม่มีกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนคืน และจะสลายตัวไปเอง เมื่อบริษัทเลิกล้มกิจการ สิทธิผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นสามัญได้รับก็คือ ได้ส่วนต่างราคา ในกรณีมีการชื้อขายหุ้น กรณีที่มูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น  สิทธิประโยชน์อีกอย่างก็คือ เงินปันผล (Dividend) จากกำไรของบริษัทตามอัตราที่ประชุม ใหญ่ผู้ ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งจะได้รับหลังจากที่จ่ายปันผลให้แก่หุ้นบุริมสิทธิไปก่อนแล้ว อาจมีผลประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ จึงจัดได้ว่าผู้ถือหุ้นสามัญจะเป็นผู้มีสิทธิ์ในลำดับสุดท้ายของการได้รับส่วนที่เหลือจาก การลงทุน นั้นเอง....สรุปง่ายๆก็คือ


 

หุ้นสามัญ  Common Stock คือ

1- วัตถุประสงค์ เพื่อระดมเงินทุนจากประชาชน
2- ผู้ถือตราสารหุ้น มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการ
3- ผลตอบแทนจากการถือหุ้น
- ได้ส่วนต่างราคา
- ได้รับเงินปันผล
4- สิทธิในการลงคะแนนเสียง ออกเสียงตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ถืออยุ่ และร่วมตัดสินใจในที่ประชุม เช่น
- การเพิ่มทุนจดทะเบียน
- การจ่ายเงินปันผล
- กาารควบรวมกิจการ
     มาถึงตรงนี้เราอาจจะสงสัยกันว่า ตัวย่อหลังชื่อหุ้นนั้นหมายถึงอะไร ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หุ้นสามัญที่จดทะเบียนจะมีชื่อย่อ เช่น ABC แทนชื่อ บริษัทที่จดทะเบียนเป็นต้น หุ้นประเภทอื่นที่มีการ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมีเครื่องหมาย -(ขีด) ต่อจากชื่อย่อ แล้วตามด้วยประเภทของตราสารทุน เช่น
    -W คือใบสำคัญแสดงสิทธิ์ (วอแรนต์) บริษัทเป็นผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ์เอง
    -F คือหุ้นสามัญ สำหรับชาวต่างชาติ
    -P คือหุ้นบุริมสิทธิ์
    -Q คือหุ้นบุริมสิทธิ์ สำหรับชาวต่างชาติ
   -C คือใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นสามัญ ที่ออกโดยบุคคลที่สาม ที่ผ่านมาบุคคลที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ์ดังกล่าว คือกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินการจำแนก ประเภทของหุ้นสามัญแบ่งตามกลุ่มการลงทุน
- Blue-chip stock เป็นหุ้นที่ออกโดยบริษัทขนาดใหญ่ ไม่มีหนี้สินใหม่ โดยทั่วไปราคาของหุ้นบลูชิปจะมีราคาสูง ทำให้อัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับต่ำ ซึ่งก็สอดคล้องกับหลักการลงทุน high  risk, high return
- Income stock หุ้นที่จ่ายเงินปันผลสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด
- Growth stock หุ้นที่ออกโดยบริษัทที่มีแนวโน้มการเติบโตของกำไรสูงกว่าบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
- Cyclical stock หุ้นของบริษัทที่มีการขยายตัว หุ้นแบบวัฏจักร หดตัวตามวงจรของเศรษฐกิจ
- Defensive stock หุ้นที่มีการเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับตลาด
- Large-cap stock หุ้นที่ออกโดยบริษัทขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าตลาดสูงมากกว่า 4,400 ล้านบาท เช่น หุ้นในกลุ่ม SET50 index
-  Midcap stock หุ้นที่มีมูลค่าตลาดอยู่ระดับกลางระหว่าง 540 -4,400 ล้านบาท
-  Small-cap stock หุ้นที่มีมูลค่าตลาดต่ำกว่า 540 ล้านบาท

      หุ้นสามัญ จะเป็นหุ้นที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาไถ่ถอน จึงทำให้บริษัทมีความคล่องตัว ไม่ต้องจัดสรรเงินทุนจำนวนหนึ่งเพื่อไถ่ถอน อีกทั้งจำหน่ายซื้อขายง่าย เพราะมีอัตราตอบแทนสูงกว่าหุ้นบุริมสิทธิ และหุ้นกู้  และ เงินปันผล คงจะพอเข้าใจกันแล้วนะครับว่าแท้ที่จริงแล้วหุ้นสามัญ คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร สำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ แล้วมาพบกันใหม่ในบทความ ต่อๆไปนะครับ .... ^_^ …

Article by : ดลรวี ภัทรกุลพิมล
Bloger : http://www.dolravee.com/
Facebook : https://goo.gl/qNF1ak
Youtube : https://goo.gl/F6d8A4บทความที่ได้รับความนิยม

บทความยอดนิยมตลอดกาล