กองทุนสวัสดิการชุมชน กระบวนการขับเคลื่อน ภาพจริงจากอดีต สู่ปัจจุบันอันรุ่งโรจน์ | สวัสดิการชุมชน


คลิปนี้เรามาพบ พูดคุยกับ ท่านอาจารย์ ธนพล ศรีใส บุคคลต้นแบบมากด้วยความสามารถงานชุมชน มุ่งเป้าที่สร้างประโยชน์ต่อชุมชนสร้างการมีส่วนร่วมสร้างสวัสดิการในชุมชนเพื่อความยั่งยืน เข้าถึงผู้คนในชุมชน เข้าถึงแก่นของหัวใจคนในแต่ละชุมชน และทำให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้นในมุมของสวัสดิการชุมชน จาก เข้าใจ ใช้เป็น เห็นผล แนวเกษตรทฤษฎีใหม่ พัฒนาต่อยอด แบ่งปัน เป็นศูนย์เรียนรู้ตามวิถี ของท่านอาจารย์ ธนพล สู่งานด้านสวัสดิการชุมชน สรรค์สร้างชุมชน เข้มแข็ง จัดการตนเอง พัฒนาคน พัฒนางาน สู่การยกระดับกองทุนสวัสดิการชุมชน ด้วยนวัตกรรม การต่อยอด การพัฒนา ยกระดับกองทุนสวัสดิการชุมชน ด้วยเครื่องมือด้านเทคโนโลยี โดยใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ MIS : Management Information System (เมเนทเม้นต์ อินฟอเมชัน ซิสเต็มส์) ระบบที่รวบรวม และจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกอย่างมีหลักเกณฑ์ผนวกการเข้าใจ เข้าถึงแก่นของคนในชุมชนในทุกช่วงวัย ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างผสมผสานกันอย่างลงตัว มาเป็นผลงานอันเป็นประจักษ์เฉกเช่นในปัจจุบัน ....

เกี่ยวกับเรา : รายการ "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" เราคือเวทีเสวนาออนไลน์ พูดคุย ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ เป็นเวทีสาธารณะ และเป็นเวทีที่จัดตั้งขึ้นจากกลุ่มคนที่มีจิตอาสา กลุ่มคนที่มีจิตสาธารณะ เพราะเราอยากเห็นบ้านเมืองเรามีการพัฒนาที่ดีขึ้น... โดยเราจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในด้านและสาขาต่างๆ มาถ่ายทอด พูดคุย องค์ความรู้ เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้สนใจทั่วไป เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากเวทีนี้ไปประยุกต์ใช้จนเกิดผลสำเร็จ โดย รายการ คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน เวทีเสวนาแห่งนี้จะจัดขึ้นทุกๆ วันพุธ ในทุกสัปดาห์ โดยเสวนาผ่านระบบ Zoom Meetings และ รับชมถ่ายทอดสด Live Streaming ผ่าน Facebook "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ออกอากาศ เวลา 19.00 น. - 21.00 น. และยังสามารถมารับชมย้อนหลังผ่านทาง Youtube ช่อง "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ได้อีกช่องทางหนึ่ง..
 
ดลรวี ภัทรกุลพิมล
โปรดิวเซอร์ รายการคุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน
Youtube : https://www.youtube.com/@BestForSociety
Facebook : https://www.facebook.com/TheBestForSociety
Facebook Group : https://www.facebook.com/groups/TheBestForSociety/
Website : https://www.dolravee.com/


บทความที่ได้รับความนิยม