EP.44 | นักพัฒนาชุมชนลมใต้ปีกแดนใต้ สรรค์สร้าง เศรษฐกิจ เข้มแข็ง อย่างยั่งยืน

 

นักพัฒนาชุมชนลมใต้ปีกแดนใต้
สรรค์สร้าง เศรษฐกิจ เข้มแข็ง อย่างยั่งยืน

จากความรักถิ่นฐาน เมื่อมีโอกาสทำงานกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนร่วม 10 ขวบปี ว่าที่ร้อยตรี อรุณ หวังหมัด ได้ลบคำสบประมาทของผู้ที่ทำงานเป็นนักพัฒนาชุมชนลมใต้ปีกได้อย่างภาคภูมิ เนื่องจากทำงานอย่างจริงจังในทุกวันทุกมิติ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ค่ำมืดดึกดื่น พร้อมทั้งยังตั้งใจให้เกิดความงอกงามในภาคใต้ ไม่เฉพาะแค่จังหวัดสงขลาที่เป็นภูมิลำเนาเท่านั้น พร้อมขับเคลื่อนในทุกพื้นที่ที่มีสภาองค์กรชุมชนในภาคใต้  อีกทั้งขับเคลื่อนงานไปพร้อมกับขบวนการองค์กรชุมชน สมดังปณิธานของคุณไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ประธานกรรมการลำดับที่ 1 ที่กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า…….

"ตั้งใจให้พอช.เป็นเครื่องมือของประชาชน เป็นกลไกพัฒนาใหม่ที่ชาวบ้านกำหนดแนวทางการพัฒนาของตนเอง พอช.จะเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนงานไปพร้อมกับขบวนการขององค์กรชุมชนขนาดใหญ่ทั่วประเทศโดยจะมีการจัดองค์กรของพอช.พร้อมกับการพัฒนาความคิด ความรู้ ความสามารถของคนในขบวนองค์กรชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง คนพอช.มีตัวตนเล็กให้ความสำคัญกับการทำงานให้บรรลุเป้าหมายมากกว่าตัวตนขององค์กรและคนทำงานโดยระยะยาวมีเจตนารมณ์ให้องค์กรนี้เป็นของประชาชน"

แล้วเรามาทำความรู้จักกับึคนหนุ่มไแรงเป็นนักพัฒนาชุมชนลมใต้ปีกแดนใต้  ว่าที่ร้อยตรี อรุณ หวังหมัด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชนอาวุโส สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) สำนักงานภาคใต้  ว่าเขาคือใคร ทำหน้าที่อะไร ขับเคลื่อนงานชุมชน สรรค์สร้าง คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน ได้อย่างไร เรามาพูดคุยกันในเวทีเสวนาแห่งนี้.... ว่าที่ร้อยตรี อรุณ หวังหมัด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชนอาวุโส สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) สำนักงานภาคใต้

 

เรียบเรียง โดย
ดลรวี ภัทรกุลพิมล
โปรดิวเซอร์ รายการคุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน

Youtube : https://www.youtube.com/@BestForSociety
F
acebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100083644242691
F
acebook Group : https://www.facebook.com/groups/3312769188999413
Website : https://www.dolravee.com/

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความยอดนิยมตลอดกาล