การทุจริตทางการเมือง | สังคมสุจริต ต่อต้านคอร์รัปชัน ตอน 6

ในระบบการปกครองที่สลับซับซ้อน การคอร์รัปชันทางการเมืองเปรียบเสมือนเส้นด้ายสีดำที่ทอดยาวไปตามทางเดินแห่งอำนาจ ตั้งแต่อารยธรรมโบราณจนถึงระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม่ ลัทธิคอร์รัปชั่นได้หลอกหลอนระบบการเมือง ทำลายรากฐานของความไว้วางใจมาตลอดจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้การคอร์รัปชั่นทางการเมืองเป็นสัตว์ร้ายที่มีหลายแง่มุม โดยแทรกซึมเข้าไปในแก่นของระบอบการปกครอง เรามาเรียนรู้และเท่าทันการทุจริตรอบด้านทางการเมืองกันนะครับ...

กายวิภาคของการทุจริตทางการเมือง

การติดสินบนและเงินใต้โต๊ะ : รูปแบบหนึ่งของการทุจริตทางการเมืองที่ชัดเจนที่สุดคือการติดสินบน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของเงินสด ของขวัญ หรือความช่วยเหลือ การแลกเปลี่ยนสิ่งจูงใจที่ผิดกฎหมายจะเป็นบ่อนทำลายกระบวนการตัดสินใจ เงินใต้โต๊ะ เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนเส้นทางเงินทุนกลับไปยังเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมหนึ่งๆ การกระทำนี้จะกัดกร่อนความสมบูรณ์ของตำแหน่งราชการและบิดเบือนนโยบายเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว

การเลือกที่รักมักที่ชังและพวกพ้อง : การสนับสนุนเพื่อนและสมาชิกในครอบครัว หรือการเลื่อนตำแหน่ง ถือเป็นการคอร์รัปชั่นทางการเมืองที่ร้ายกาจอีกรูปแบบหนึ่ง การเลือกที่รักมักที่ชังและพวกพ้องกัดกร่อนระบบที่ยึดตามคุณธรรม ส่งผลให้มีการแต่งตั้งบุคคลโดยอาศัยความสัมพันธ์ส่วนบุคคลมากกว่าคุณสมบัติ ซึ่งมักนำไปสู่การไร้ความสามารถและความไร้ประสิทธิภาพในการกำกับดูแลระบบราชการ การเมือและการปกครอง

การยักยอกเงิน : การจัดสรรที่ไม่ถูกต้องหรือการยักยอกเงินสาธารณะจะเปลี่ยนทรัพยากรไปจากบริการสาธารณะที่จำเป็น เงินทุนสำหรับโครงการด้านการศึกษา การดูแลสุขภาพ และโครงสร้างพื้นฐานถูกนำไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว ส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์ที่พวกเขามีสิทธิ์ได้รับ และทำให้ความไม่เท่าเทียมทางสังคมรุนแรงขึ้น

ระบบอุปถัมภ์ : ผู้นำทางการเมืองอาจใช้ประโยชน์จากระบบอุปถัมภ์ โดยใช้อิทธิพลของตนเพื่อให้ได้มาซึ่งการสนับสนุนและความภักดีเพื่อแลกกับงานของรัฐบาล สัญญา หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ทำให้เกิดระบบการพึ่งพาและตอกย้ำวงจรการทุจริต เนื่องจากผู้ที่อยู่ในเครือข่ายอุปถัมภ์ไม่กล้าเปิดเผยการกระทำผิดเพราะกลัวสูญเสียสิทธิพิเศษนั่นๆไป

ผลกระทบระดับโลก

การคอร์รัปชั่นทางการเมืองไม่ได้จำกัดอยู่เพียงขอบเขตของประเทศเดียว มันแพร่กระจายเหมือนโรคระบาด บ่อนทำลายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ข้อตกลงทางการค้า และเสถียรภาพของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศกำลังพัฒนา มักจะต้องทนทุกข์ทรมานอย่างไม่สมส่วน เนื่องจากเงินทุนที่สามารถนำไปใช้ในการบรรเทาและพัฒนาความยากจนถูกโอนไปอยู่ในกระเป๋าของเจ้าหน้าที่ทุจริต

การต่อต้านการทุจริตทางการเมือง

ความโปร่งใสและความรับผิดชอบ : ในการต่อสู้กับการทุจริตทางการเมือง ความโปร่งใสและความรับผิดชอบเป็นอาวุธที่ทรงพลัง การดำเนินคดีของรัฐบาลที่เปิดกว้างและเข้าถึงได้ ประกอบกับกลไกการกำกับดูแลที่มีประสิทธิผล สามารถยับยั้งการทุจริตและรับผิดชอบต่อผู้กระทำผิดได้

สถาบันเสริมสร้างความเข้มแข็ง : การลงทุนเพื่อความเป็นอิสระและประสิทธิภาพของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตและระบบตุลาการถือเป็นสิ่งสำคัญ สถาบันที่มีอำนาจสอบสวนและดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ทุจริตจะต้องได้รับการเสริมกำลังเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องกลัวการแทรกแซง

การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส : การส่งเสริมและปกป้องผู้แจ้งเบาะแสถือเป็นสิ่งสำคัญในการเปิดเผยกรณีการทุจริต หากไม่มีการป้องกันสำหรับผู้ที่ออกมาแจ้งเบาะแส ผู้แจ้งเบาะแสอาจไม่เต็มใจที่จะเปิดเผยการกระทำผิดเนื่องจากกลัวว่าจะถูกตอบโต้ ข่มขู่ และ ถูกทำร้ายถึงชีวิตเป็นต้น...

ความร่วมมือระหว่างประเทศ : เนื่องจากธรรมชาติของกิจกรรมการคอร์รัปชั่นมากมายทั่วโลก ความร่วมมือระหว่างประเทศจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ประเทศต่างๆ จะต้องทำงานร่วมกันเพื่อส่งผู้ร้ายข้ามแดนและดำเนินคดีกับบุคคลที่ทุจริต ติดตามกระแสการเงินที่ผิดกฎหมาย และสร้างแนวร่วมต่อต้านการทุจริตในทุกระดับ

การซื้อเสียงและการฉ้อโกงการเลือกตั้ง : การเลือกตั้งซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของประชาธิปไตยก็ไม่รอดพ้นจากการคอร์รัปชั่น การซื้อเสียง การแลกเปลี่ยนเงินอย่างผิดกฎหมายหรือการสนับสนุนคะแนนเสียง บิดเบือนเจตจำนงของประชาชน การฉ้อโกงในการเลือกตั้ง ตั้งแต่การจัดการโดยเจ้าหน้าที่ไปจนถึงการโกงบัตรลงคะแนน สิ่งนี้ยังกัดกร่อนกระบวนการประชาธิปไตยอีกด้วย เมื่อผู้มีอำนาจบงการผลการเลือกตั้งได้ เสียงของประชาชนก็กลายเป็นเพียงเสียงกระซิบที่กลบด้วยเสียงโห่ร้องของการทุจริต

การใช้กองทุนสาธารณะในทางที่ผิด : กองทุนสาธารณะที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้สังคมดีขึ้น มักจะตกเป็นเหยื่อของความละโมบของเจ้าหน้าที่ที่ทุจริต การยักยอกเงินและการใช้กองทุนสาธารณะในทางที่ผิดทำให้ทรัพยากรหมดไปแบบเปล่าประโยชน์ ส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับการสนับสนุนที่พวกเขาสมควรได้รับ ร่องรอยของผู้ยักยอกมักจะซ่อนอยู่หลังเขาวงกตของระบบราชการ ทำให้การเปิดเผยเงินทุนที่ถูกทุจริตไปและนำผู้กระทำผิดมารับผิดชอบนั้นเป็นเรื่องที่ยากและท้าทาย

วัฒนธรรมแห่งความลับ : การคอร์รัปชั่นเกิดขึ้นได้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นความลับ การประชุมแบบปิด เอกสารลับ และข้อตกลงที่เป็นความลับกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของข้อตกลงที่ผิดกฎหมาย การขาดความโปร่งใสทำให้การคอร์รัปชั่นลุกลามอย่างไร้การตรวจสอบ ปกป้องผู้กระทำผิดจากการตรวจสอบข้อเท็จจริง

แม้ว่าการคอร์รัปชั่นอาจดูแพร่หลาย แต่ก็มีคนที่พยายามจะแก้ใขและฟื้นฟูความสมบูรณ์ให้กับภูมิทัศน์ทางการเมือง ผู้แจ้งเบาะแส นักข่าวสืบสวน และนักเคลื่อนไหวที่ทุ่มเทมีบทบาทสำคัญในการเปิดโปงการทุจริต องค์กรระหว่างประเทศและหน่วยงานต่อต้านการทุจริตทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อใช้กลไกที่รับผิดชอบต่อการทุจริต โดยส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความโปร่งใสและการกำกับดูแลที่มีจริยธรรม และคุณธรรม

โดยสรุป : การทุจริตทางการเมืองในรูปแบบที่หลากหลาย ก่อให้เกิดภัยคุกคามที่สำคัญต่อโครงสร้างของสังคมประชาธิปไตย ในฐานะพลเมือง ถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของเราในการเรียกร้องความโปร่งใส และมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการกำหนดรูปแบบระบบที่ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ มีเพียงความพยายามอย่างต่อเนื่องในการเปิดเผยและขจัดการทุจริตทางการเมืองเท่านั้นที่เราหวังว่าจะสร้างโลกที่ยุติธรรมได้มากขึ้น เพราะแท้ที่จริงแล้วในการต่อสู้กับการทุจริตทางการเมืองกันอย่างต่อเนื่อง การแสวงหาความรับผิดชอบและความยุติธรรมยังคงดำเนินต่อไปแบบไม่หยุดยั้ง และในขณะที่สังคมต่างต่อสู้เพื่ออนาคตที่เท่าเทียมและยุติธรรมมากขึ้น เงาที่ปกปิดการคอร์รัปชั่นก็ค่อยๆ ถูกขจัดออกไป ซึ่งเผยให้เห็นโฉมหน้าที่แท้จริงของการปกครองและความจำเป็นสำหรับการเปลี่ยนแปลงของประเทศที่โปรงใสนั่นเองนะครับผม...

ครูพี่ลี ดลรวี ภัทรกุลพิมล
Bloger :     http://www.dolravee.com/
Facebook :   https://goo.gl/qNF1ak
Youtube :    https://goo.gl/F6d8A4

รายการออนไลน์เพื่อสื่อสารสังคมในภารกิจงานการสร้างสังคมสุจริต โดยการร่วมมือ ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชน และเครือข่ายเด็กและเยาวชน คนรุ่นใหม่ ร่วมจัดรายการออนไลน์ "สื่อสร้างสรรค์ ชุมชนเข้มแข็ง"

เพจ & Youtube : สื่อสร้างสรรค์ ชุมชนเข้มแข็ง

ป.ล. หากบทความนี้มีประโยชน์ ฝากช่วยกันแชร์ บทความนี้ส่งต่อๆ ออกไปสู่กลุ่มผู้คนวงกว้างให้ได้รับคุณประโยชน์... แบ่งปันความรู้ดีๆ กันนะครับ หนึ่งความรู้ หนึ่งความคิดดีๆ อาจจะเปลี่ยน ช่วยเหลือ ผู้คน และสังคมได้นะครับ และที่สำคัญสิ่งเล็กๆ ที่ท่านทำในวันนี้สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้นได้ ขอขอบคุณทุกท่านจากหัวใจ ไว้ ณ โอกาสนี้นะครับ... แล้วกลับมาพบกันใหม่ในบทความต่อๆไปนะครับผม ^_^

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความยอดนิยมตลอดกาล