กลยุทธ์ต่อต้านการทุจริตที่โดดเด่นของนอร์เวย์ | สังคมสุจริต ต้านคอร์รัปชัน ตอน 24

 

นอร์เวย์จัดได้ว่าเป็นปนะเทศที่โดดเด่นในฐานะผู้นำระดับโลกในการต่อสู้กับการทุจริต โดยได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีการทุจริตน้อยที่สุดอย่างต่อเนื่อง ในบทความนี้ผมจะพาท่านมาสำรวจองค์ประกอบสำคัญที่มีส่วนช่วยให้ประเทศนอร์เวย์ประสบความสำเร็จ โดยวิเคราะห์กรอบกฎหมายที่แข็งแกร่ง แนวปฏิบัติของสถาบัน องค์กร การเน้นเรื่องความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมทางสังคมในการต่อสู้กับการทุจริตกันนะครับ..


กรอบกฎหมายที่เข้มงวด

ความพยายามในการต่อต้านการทุจริตของนอร์เวย์มีพื้นฐานที่มั่นคงในกรอบทางกฎหมายที่ครอบคลุมและเข้มงวด ประมวลกฎหมายอาญาของนอร์เวย์ประกอบด้วยบทบัญญัติเฉพาะเกี่ยวกับการทุจริต การติดสินบน และความผิดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระบบกฎหมายของประเทศนอร์เวย์ช่วยให้แน่ใจว่าผู้กระทำผิดจะต้องถูกลงโทษด้วยการลงโทษอันหนักหน่วง ซึ่งส่งผลให้เกิดการป้องปรามอย่างรุนแรง และเด็ดขาดนะครับ..

นอกจากนี้ ประเทศนอร์เวย์ยังมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อต้านการทุจริต โดยปรับกรอบกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับโลก ประเทศนอร์เวย์นี้เป็นผู้ลงนามในอนุสัญญาต่อต้านการทุจริตแห่งสหประชาชาติ (UNCAC) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อสู้กับการทุจริตอย่างจริงจังนะครับ..

ความโปร่งใสและการเปิดกว้าง

ความโปร่งใสเป็นจุดเด่นของรูปแบบการปกครองของประเทศนอร์เวย์ รัฐบาลส่งเสริมการเปิดกว้างโดยผ่านมาตรการต่างๆ เช่น พระราชบัญญัติเสรีภาพในการให้ข้อมูล เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของรัฐบาลได้ง่าย ความมุ่งมั่นของประเทศนอร์เวย์ต่อการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลในการบริหารราชการช่วยเพิ่มความโปร่งใส ทำให้เข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น และลดโอกาสในการทุจริตได้เป็นอย่างดี

ภาครัฐในประเทศนอร์เวย์รักษามาตรฐานทางจริยธรรมในระดับสูง และเจ้าหน้าที่อยู่ภายใต้แนวทางและหลักปฏิบัติที่เข้มงวด การเปิดเผยข้อมูลเชิงรุกของรัฐบาล รวมถึงการเปิดเผยทางการเงินโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่งเสริมความไว้วางใจของสาธารณชน และลดความเสี่ยงของการทุจริตได้เป็นอย่างดีนะครับ

การกำกับดูแลและการบังคับใช้ที่เป็นอิสระ

ประเทศนอร์เวย์ได้จัดตั้งสถาบันกำกับดูแลอิสระที่มีบทบาทสำคัญในการป้องกันและจัดการกับการทุจริต หน่วยงานแห่งชาตินอร์เวย์เพื่อการสอบสวนและการดำเนินคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม  เป็นเครื่องมือในการสืบสวนและดำเนินคดีการทุจริต ความเป็นอิสระของสถาบันดังกล่าวทำให้มั่นใจได้ถึงความเป็นกลาง เสริมสร้างหลักนิติธรรม และทำหน้าที่เป็นเครื่องป้องปรามพฤติกรรมการทุจริตได้เป็นอย่างดีนะครับ..

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินของประเทศนอร์เวย์ดำเนินการตรวจสอบเป็นประจำเพื่อให้มั่นใจว่าการใช้กองทุนสาธารณะมีประสิทธิผล ซึ่งทำให้เกิดความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการใช้จ่ายของรัฐบาล การเน้นย้ำถึงการกำกับดูแลที่เป็นอิสระช่วยเพิ่มความมั่นใจของสาธารณชนต่อความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการต่อสู้กับการทุจริตนะครับ..

ความร่วมมือกับภาคประชาสังคม

ประเทศนอร์เวย์ให้ความสำคัญกับความร่วมมือกับภาคประชาสังคมในการต่อสู้กับการทุจริตเป็นอย่างมาก องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) และกลุ่มผู้สนับสนุนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการติดตามและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาการทุจริต รัฐบาลนอร์เวย์ให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของภาคประชาสังคมในการพัฒนาและการดำเนินนโยบาย โดยส่งเสริมแนวทางความร่วมมือในการต่อสู้กับการทุจริต

การให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของพลเมืองของนอร์เวย์นั้นเห็นได้ชัดเจนในโครงการริเริ่มที่เป็นนวัตกรรม เช่น แพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับการรายงานการทุจริตโดยไม่เปิดเผยตัวตน กลไกเหล่านี้ช่วยให้ประชาชนมีบทบาทอย่างแข็งขันในการต่อสู้กับการทุจริต โดยส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความรับผิดชอบนั่นเองครับ...

โดยสรุป : ความสำเร็จของนอร์เวย์ในการต่อสู้กับการทุจริตเป็นผลมาจากแนวทางที่ครอบคลุมซึ่งผสมผสานกรอบกฎหมายที่เข้มงวด แนวทางปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลที่โปร่งใส สถาบันกำกับดูแลที่เป็นอิสระ และความร่วมมือกับภาคประชาสังคม กรณีศึกษาของนอร์เวย์ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่อต้านการทุจริตที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ โดยมีพื้นฐานมาจากความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลด้านจริยธรรมที่มีผลลัพธ์ที่วัดผลได้อย่างชัดเจนนะครับผม... ^_^

ครูพี่ลี ดลรวี ภัทรกุลพิมล
Website :    http://www.dolravee.com/
Facebook :   https://goo.gl/qNF1ak
Youtube :    https://goo.gl/F6d8A4

รายการออนไลน์เพื่อสื่อสารสังคมในภารกิจงานการสร้างสังคมสุจริต โดยการร่วมมือกัน ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนและเครือข่ายเด็กและเยาวชน คนรุ่นใหม่ ร่วมจัดรายการออนไลน์ "สื่อสร้างสรรค์ ชุมชนเข้มแข็ง"

เพจ & Youtube : สื่อสร้างสรรค์ ชุมชนเข้มแข็ง

ป.ล. หากบทความนี้มีประโยชน์ ฝากช่วยกันแชร์ บทความนี้ส่งต่อๆ ออกไปสู่กลุ่มผู้คนวงกว้างให้ได้รับคุณประโยชน์... แบ่งปันความรู้ดีๆ กันนะครับ หนึ่งความรู้ หนึ่งความคิดดีๆ อาจจะเปลี่ยน ช่วยเหลือ ผู้คน และสังคมได้นะครับ และที่สำคัญสิ่งเล็กๆ ที่ท่านทำในวันนี้สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้นได้ ขอขอบคุณทุกท่านจากหัวใจ ไว้ ณ โอกาสนี้นะครับ... แล้วกลับมาพบกันใหม่ในบทความต่อๆไปนะครับผม ^_^

บทความที่ได้รับความนิยม