รากลึกของการทุจริต คอร์รัปชัน | สังคมสุจริต ต่อต้านคอร์รัปชัน ตอน 3

 


การทุจริตเป็นพลังที่แพร่หลายและร้ายกาจซึ่งก่อกวนสังคมตลอดประวัติศาสตร์ ซึ่งสามารถแทรกซึมเข้าไปในทุกแง่มุมของสังคม ใยของมันขยายออกไปไกลและกว้าง ดักจับบุคคล สถาบัน และประเทศชาติไว้ในสายใยอันซับซ้อนนี้ซึ่งจะแทรกซึมเข้าสู่โครงสร้างของประเทศต่างๆ กัดกร่อนรากฐาน และขัดขวางความก้าวหน้าในหลายๆด้าน ในบทความนี้ เราจะมาเจาะลึกธรรมชาติของการคอร์รัปชันที่แพร่หลายกันนะครับ มาสำรวจรากเหง้าที่หยั่งรากลึกภายในสังคม และวิธีการมากมายที่มันแสดงออกมา การทำความเข้าใจเครือข่ายที่ซับซ้อนของการคอร์รัปชั่นถือเป็นสิ่งสำคัญหากเราต้องการต่อสู้กับมันอย่างมีประสิทธิภาพ


การคอร์รัปชันไม่ใช่สิ่งที่ใหญ่โต แต่มีอยู่ทุกด้าน ตั้งแต่การติดสินบนเล็กๆ น้อยๆ ไปจนถึงการฉ้อฉลในวงกว้าง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจประเด็นนี้ เพราะจะเน้นย้ำถึงธรรมชาติของการคอร์รัปชั่นที่มีหลายแง่มุม และความสามารถในการแทรกซึมเข้าไปในชนชั้นต่างๆ ของสังคม

ในระดับล่างสุด เราพบว่ามีการคอร์รัปชั่นเล็กๆ น้อยๆ ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับประชาชนทั่วไปที่จ่ายสินบนเพื่อจัดการกับอุปสรรคของระบบราชการหรือรับบริการขั้นพื้นฐาน เป็นเรื่องง่ายที่จะมองข้ามธุรกรรมเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้ว่าไม่มีนัยสำคัญ แต่กลับสร้างวัฒนธรรมแห่งการทุจริตที่ซึ่งความไม่ซื่อสัตย์กลายเป็นบรรทัดฐานไปเสียแล้ว...

เราต้องเผชิญกับการทุจริตทางการเมืองที่นักการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจในทางที่ผิดเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว สิ่งนี้อาจอยู่ในรูปแบบของการยักยอก เงินใต้โต๊ะ หรือการเลือกที่รักมักที่ชัง และกัดกร่อนความไว้วางใจในสถาบันประชาธิปไตยในวงกว้าง...

ในระดับสูงสุด เรามักพบการทุจริตครั้งใหญ่ซึ่งเกี่ยวข้องกับเงินจำนวนมหาศาล และโดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ระดับสูง ผู้บริหารองค์กร หรือบุคคลที่มีอิทธิพล การคอร์รัปชั่นครั้งใหญ่อาจส่งผลกระทบในวงกว้าง ทำลายเศรษฐกิจทั้งระบบ และทำให้ประชาชนทั่วไปต้องรับผลกระทบที่รุนแรง...
 

การทุจริตไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รากของมันแผ่ขยายไปไกลในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ อารยธรรมโบราณ เช่น จักรวรรดิโรมันและราชวงศ์หมิง ประสบกับการคอร์รัปชันซึ่งนำไปสู่การล่มสลายในที่สุด ปัจจุบัน การคอร์รัปชันแสดงออกแตกต่างออกไปแต่ยังคงเป็นปัญหาที่ยั่งยืน เพื่อทำความเข้าใจลักษณะที่แพร่หลายกับสิ่งเหล่านี้ เราต้องตรวจสอบรากฐานทางประวัติศาสตร์ดังนี้ครับ...

บรรทัดฐานทางวัฒนธรรม : บางสังคมยอมรับการทุจริตเป็นบรรทัดฐานทางวัฒนธรรม โดยที่การติดสินบนและการเลือกที่รักมักที่ชังถือเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกิจ การยอมรับทางวัฒนธรรมนี้ทำให้เกิดพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์สำหรับการคอร์รัปชั่นให้เจริญรุ่งเรือง

ความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ : ความเหลื่อมล้ำด้านความมั่งคั่งและการคอร์รัปชันด้านพลังงาน เมื่อชนชั้นนำกลุ่มเล็กๆ ควบคุมทรัพยากร พวกเขาอาจใช้ประโยชน์จากตำแหน่งของตนเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว ปล่อยให้คนส่วนใหญ่ถูกละเลยและไร้อำนาจ

สถาบันที่อ่อนแอ : การทุจริตจะเจริญรุ่งเรืองในกรณีที่สถาบันและหน่วยงานต่างๆ ขาดความรับผิดชอบและขาดความโปร่งใส การขาดการตรวจสอบและถ่วงดุลทำให้การคอร์รัปชั่นซึมซาบเข้าไปในทุกแง่มุมของสังคม ตั้งแต่ภาครัฐไปจนถึงภาคธุรกิจ

การอุปถัมภ์ทางการเมือง : นักการเมืองและผู้นำมักใช้เครือข่ายอุปถัมภ์เพื่อรักษาอำนาจ เครือข่ายเหล่านี้อาศัยความภักดีและการตอบแทนซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นการตอกย้ำการคอร์รัปชั่นในระบบการเมือง ซึ่งเราสามารถพบเห็นกันได้ในปัจจุบัน

ในโลกร่วมสมัย การคอร์รัปชั่นได้พัฒนาไป โดยปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆ และเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาอีกต่อไป มันแทรกซึมแม้กระทั่งสังคมที่พัฒนาแล้วมากที่สุด เรามาสำรวจวิธีที่ การคอร์รัปชั่นแพร่กระจายไปในโลกสมัยใหม่ของเรากันครับ...

แผนการทางการเงิน : การฟอกเงิน การหลีกเลี่ยงภาษี และบัญชีในต่างประเทศ กลายเป็นเครื่องมือสำหรับคนร่ำรวยและมีอำนาจในการซ่อนกำไรที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้อง แผนการทางการเงินเหล่านี้บ่อนทำลายเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และทำให้รัฐบาลขาดรายได้ที่จำเป็นอย่างมาก

การทุจริตทางไซเบอร์ : ยุคดิจิทัลก่อให้เกิดอาชญากรรมทางไซเบอร์และการคอร์รัปชั่นทางดิจิทัล ตั้งแต่การแทรกแซงการเลือกตั้งไปจนถึงการแฮ็กเพื่อผลประโยชน์ทางการเงิน ในโลกออนไลน์มีช่องทางใหม่ๆสำหรับการคอร์รัปชั่นเกิดขึ้นใหม่เสมอ

การคอร์รัปชั่นในองค์กร : บางครั้งบริษัทข้ามชาติก็มีส่วนร่วมในการคอร์รัปชั่นเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน การติดสินบนเจ้าหน้าที่ การหลีกเลี่ยงกฎระเบียบ และการแสวงหาผลประโยชน์จากแรงงานราคาถูก

การคอร์รัปชันไม่ได้ปรากฏให้เห็นเพียงในธุรกรรมทางการเงินเท่านั้น มีหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบก็สร้างความเสียหายต่อโครงสร้างของสังคมพอๆ กัน อาทิเช่น...

การทุจริตทางเศรษฐกิจ : ซึ่งรวมถึงการยักยอกเงิน การฟอกเงิน และการฉ้อโกงในองค์กร เมื่อภาคธุรกิจและรัฐบาลมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชั่นทางเศรษฐกิจ ทรัพยากรจะหันเหไปจากบริการที่จำเป็น โครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดความยากจนและความไม่เท่าเทียมกันในสังคม

การทุจริตทางการเมือง :
นักการเมืองที่ทุจริตจะเป็นบ่อนทำลายกระบวนการประชาธิปไตย เนื่องจากพวกเขาให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าความต้องการของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สิ่งนี้มักนำไปสู่การขาดความรับผิดชอบ การกำกับดูแลที่ไม่มีประสิทธิภาพ และความท้อแท้ในหมู่ประชาชน นักการเมืองในหลายประเทศยังคงมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชั่น ซึ่งรวมถึงการยักยอกเงิน การวิจารณ์พรรคพวก และการซื้อเสียง การกระทำเหล่านี้กัดกร่อนความไว้วางใจของสาธารณชนและขัดขวางกระบวนการประชาธิปไตยเป็นอย่างมากนะครับ...

การคอร์รัปชั่นด้านตุลาการ : เมื่อระบบตุลาการแปดเปื้อนด้วยการคอร์รัปชั่น มันจะกัดกร่อนรากฐานของความยุติธรรม ผู้พิพากษา ทนายความ หรือเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายที่ติดสินบนสามารถนำไปสู่การอยุติธรรม ปล่อยให้อาชญากรได้รับการปล่อยตัวและผู้บริสุทธิ์ต้องทนทุกข์ทรมานเป็นต้น...

การคอร์รัปชันทางสังคม : สิ่งนี้ครอบคลุมถึงพฤติกรรมที่ผิดจรรยาบรรณในรูปแบบต่างๆ เช่น การเลือกที่รักมักที่ชัง การเล่นพรรคเล่นพวก และการเลือกปฏิบัติ การทุจริตในสังคมส่งเสริมวัฒนธรรมที่ระบบคุณธรรมถูกแทนที่ด้วยการเชื่อมโยงของอิทธิพลมืด...

การทุจริตต่อสิ่งแวดล้อม : การทุจริตในภาคสิ่งแวดล้อมอาจส่งผลร้ายแรงต่อโลกของเรา การตัดไม้อย่างผิดกฎหมาย การลักลอบล่าสัตว์ และการบังคับใช้กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างหละหลวม นำไปสู่การตัดไม้ทำลายป่า การทำลายถิ่นที่อยู่อาศัย และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพนะครับผม...

จากประสบการณ์จะเห็นได้ว่า วงจรแห่งการทุจริต ทำงานในวงจรถาวรที่ยากจะทำลาย วงจรนี้ประกอบด้วยสี่ขั้นตอนสำคัญดังนี้ครับ...

  • การทำให้การคอร์รัปชั่นเป็นมาตรฐาน : การคอร์รัปชั่นในระดับเล็กๆ มักจะถูกทำให้เป็นมาตรฐาน นำไปสู่สังคมที่การยอมรับความไม่ซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่เป็นอยู่ซึ่งเรามักพบเห็นกันในปัจจุบันกันอยู่บ่อยๆครั้ง
  • การเปิดทางให้เกิดการคอร์รัปชั่น : สถาบันที่อ่อนแอ การกำกับดูแลที่ไม่เพียงพอ และการขาดความโปร่งใส ทำให้เกิดพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์สำหรับการคอร์รัปชันที่จะเจริญรุ่งเรือง
  • การเสริมสร้างการคอร์รัปชั่น : เมื่อการคอร์รัปชั่นเข้าครอบงำ มันก็มักจะดำรงอยู่ต่อไป ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการทุจริตมีส่วนได้เสียในการรักษาสภาพที่เป็นอยู่ ทำให้การคอร์รัปชันเจริญรุ่งเรือง และเติบโต จนกลายเป็นเรื่องปกติของชีวิตและสังคม
  • การคอร์รัปชั่นที่ขยายตัว : การคอร์รัปชั่นมีแนวโน้มที่จะแพร่กระจาย แพร่ระบาดไปยังภาคส่วนใหม่ๆ และเกี่ยวข้องกับบุคคลและองค์กรมากขึ้น จนเป็นเนื้อราย และเชื่อไวรัส ที่เติบโต ทำลายโครงสร้างของประเทศ และทั่วโลกในที่สุด จนเกิดการล่มสลาย หากเราไม่ตื่นรู้และยังปล่อยปะละเลยในเรื่องนี้นะครับผม...


การทำลายวงจรคอร์รัปชั่นนี้ต้องใช้แนวทางที่มีหลายแง่มุม ซึ่งรวมถึงการสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบัน หน่วยงาน การส่งเสริมความโปร่งใส การบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการทุจริต และการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์นะครับ...

โดยสรุป : ลักษณะที่แพร่หลายของการทุจริตถือเป็นความท้าทายที่น่าเกรงขามที่สังคมทั่วโลกต้องเผชิญ การตระหนักถึงรูปแบบที่หลากหลายและเครือข่ายที่ซับซ้อนของการสมรู้ร่วมคิดที่สร้างขึ้นเป็นก้าวแรกสู่การสร้างโลกที่โปร่งใส รับผิดชอบ และยุติธรรมมากขึ้น  การคอร์รัปชั่นมีการพัฒนาไปตามกาลเวลา โดยฝังลึกเข้าไปในสังคม วัฒนธรรม และสถาบันหน่วยงานของพวกเรา การรับรู้ถึงรากเหง้าทางประวัติศาสตร์และการสำแดงการทุจริตในปัจจุบันเป็นก้าวแรกในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนนี้ เราต้องมาสำรวจผลที่ตามมาจากการคอร์รัปชั่นและกลยุทธ์ในการต่อสู้กับมันอย่างจริงจัง โดยมีเป้าหมายเพื่อปูทางไปสู่โลกที่ยุติธรรม ปลอดคอร์รัปชั่น และมีความเท่าเทียมกันมากขึ้นนั่นเองนะครับผม...

ครูพี่ลี ดลรวี ภัทรกุลพิมล
Bloger :     http://www.dolravee.com/
Facebook :   https://goo.gl/qNF1ak
Youtube :    https://goo.gl/F6d8A4

รายการออนไลน์เพื่อสื่อสารสังคมในภารกิจงานการสร้างสังคมสุจริต โดยการร่วมมือกัน ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนและเครือข่ายเด็กและเยาวชน คนรุ่นใหม่ ร่วมจัดรายการออนไลน์ "สื่อสร้างสรรค์ ชุมชนเข้มแข็ง"

เพจ & Youtube : สื่อสร้างสรรค์ ชุมชนเข้มแข็ง

ป.ล. หากบทความนี้มีประโยชน์ ฝากช่วยกันแชร์ บทความนี้ส่งต่อๆ ออกไปสู่กลุ่มผู้คนวงกว้างให้ได้รับคุณประโยชน์... แบ่งปันความรู้ดีๆ กันนะครับ หนึ่งความรู้ หนึ่งความคิดดีๆ อาจจะเปลี่ยน ช่วยเหลือ ผู้คน และสังคมได้นะครับ และที่สำคัญสิ่งเล็กๆ ที่ท่านทำในวันนี้สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้นได้ ขอขอบคุณทุกท่านจากหัวใจ ไว้ ณ โอกาสนี้นะครับ... แล้วกลับมาพบกันใหม่ในบทความต่อๆไปนะครับผม ^_^

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความยอดนิยมตลอดกาล