กรณีศึกษา : การต่อต้านการทุจริตที่แข็งแกร่งของเดนมาร์ก | สังคมสุจริต ต้านคอร์รัปชัน ตอน 20

 

ประเทศเดนมาร์ก ถือได้ว่าเป็นสัญญาณแห่งความโปร่งใสและความซื่อสัตย์ในเวทีโลก ในการจัดอันดับ CPI  (Corruption Perceptions Index 2023) โดยได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีการทุจริตน้อยที่สุดตามดัชนีมื่อเทียบกับประเทศต่างๆ 180 ประเทศทั่วโลก ในบทความนี้ผมจะพาทุกท่านมาเจาะลึกถึงปัจจัยสำคัญที่มีส่วนช่วยให้เดนมาร์กประสบความสำเร็จในการต่อสู้กับการทุจริต ตรวจสอบกรอบทางกฎหมาย ค่านิยมทางสังคม และแนวทางเชิงนวัตกรรมของประเทศกันนะครับ...

ที่มา : https://www.transparency.org/en/cpi/2023/

กรอบกฎหมาย

ความพยายามในการต่อต้านการทุจริตของเดนมาร์กมีรากฐานอยู่ในกรอบทางกฎหมายที่ครอบคลุม ประเทศเดนมาร์กได้ตรากฎหมายที่เข้มงวดเพื่อเอาผิดกับการทุจริต การติดสินบน และความผิดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น ประมวลกฎหมายอาญาของเดนมาร์กมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทั้งภายในภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะ ขอบเขตทางกฎหมายที่ชัดเจน ประกอบกับบทลงโทษที่รุนแรง ก่อให้เกิดการป้องปรามการกระทำทุจริตอย่างรุนแรง

นอกจากนี้ ประเทศเดนมาร์ก ยังมีสถาบันอิสระและมีประสิทธิภาพที่รับผิดชอบในการต่อต้านการทุจริต อัยการแห่งรัฐสำหรับอาชญากรรมร้ายแรงทางเศรษฐกิจและระหว่างประเทศ มีบทบาทสำคัญในการสืบสวนและดำเนินคดีในคดีทุจริต ความเป็นอิสระของฝ่ายตุลาการทำให้การดำเนินคดีเป็นไปอย่างยุติธรรมและเป็นกลาง เป็นการตอกย้ำหลักนิติธรรมในการต่อสู้กับการทุจริตเป็นอย่างดีนะครับ

ความโปร่งใสและการเปิดกว้าง

ประเทศเดนมาร์กให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและการเปิดกว้างเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นเสาหลักพื้นฐานในการป้องกันการทุจริต รัฐบาลส่งเสริมความโปร่งใสอย่างแข็งขันผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การริเริ่มข้อมูลแบบเปิด การเข้าถึงกฎหมายข้อมูล และระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลที่แข็งแกร่ง เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องรับผิดชอบผ่านกลไกต่างๆ เช่น ข้อกำหนดการเปิดเผยทรัพย์สิน ซึ่งเพิ่มความโปร่งใสในกิจการทางการเงินเป็นต้นนะครับ

นอกจากนี้ ความมุ่งมั่นของประเทศเดนมาร์กในด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลยังมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มความโปร่งใส การใช้เทคโนโลยีในการบริหารรัฐกิจช่วยลดโอกาสในการคอร์รัปชันและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของรัฐ ส่งผลให้ภาครัฐมีความรับผิดชอบมากขึ้น

ภาคประชาสังคมที่เข้มแข็ง และการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

ประเทศเดนมาร์กได้รับประโยชน์จากภาคประชาสังคมที่ตื่นตัว ซึ่งมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการติดตามและต่อสู้กับการทุจริต องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) และกลุ่มผู้สนับสนุนมีบทบาทสำคัญในการทำให้รัฐบาลมีความรับผิดชอบและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาการทุจริต ความร่วมมือระหว่างภาคประชาสังคมและหน่วยงานภาครัฐส่งเสริมความมุ่งมั่นร่วมกันในการรักษามาตรฐานทางจริยธรรมในระดับสูง

ชุมชนธุรกิจของ ประเทศเดนมาร์ก เป็นอีกหนึ่งหลักสำคัญในการต่อสู้กับการทุจริต บริษัทในเดนมาร์กปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมที่เข้มงวด และหลายแห่งได้ดำเนินโครงการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตที่เข้มงวด รัฐบาลสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบอย่างจริงจัง โดยตระหนักถึงความสำคัญของความซื่อสัตย์สุจริตขององค์กรในการรักษาชื่อเสียงระดับโลกของประเทศ

กลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

ประเทศเดนมาร์ก ตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องผู้แจ้งเบาะแสซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของกลยุทธ์ต่อต้านการทุจริต ประเทศเดนมาร์กได้จัดทำกรอบกฎหมายที่ครอบคลุมซึ่งปกป้องบุคคลที่รายงานการทุจริต นอกจากนี้ กลไกการรายงานที่มีประสิทธิภาพของเดนมาร์ก เช่น สายด่วนและแพลตฟอร์มออนไลน์ ยังอำนวยความสะดวกในการรายงานคดีทุจริตอีกด้วย ช่องทางเหล่านี้ไม่เพียงแต่ปกป้องตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสเท่านั้น แต่ยังมีการตรวจสอบอย่างเร่งด่วนเพื่อตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้น ซึ่งตอกย้ำความมุ่งมั่นของประเทศในการรักษาสภาพแวดล้อมที่ปราศจากการทุจริตได้เป็นอย่างดีนะครับผม...

โดยสรุป : ความสำเร็จของประเทศเดนมาร์ก ในการต่อสู้กับการทุจริตอาจเนื่องมาจากปัจจัยหลายประการ รวมถึงกรอบทางกฎหมายและสถาบันองค์กรที่แข็งแกร่ง วัฒนธรรมแห่งความโปร่งใส การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมที่เข้มแข็ง และการดำเนินธุรกิจที่มีจริยธรรม ในขณะที่ประเทศอื่นๆ มุ่งมั่นที่จะเพิ่มความพยายามในการต่อต้านการทุจริตเพียงมิติเดียว...

ทั้งนี้กรณีศึกษาของประเทศเดนมาร์ก ในการต่อต้านทุจริต ยังทำหน้าที่เป็นแหล่งศึกษา เรียนรู้ ถอดบทเรียนอันมีคุณค่า สร้างแรงบันดาลใจ และคำแนะนำในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานในการต่อต้านการทุจริตที่ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพให้แก่นานาประเทศได้เป็นอย่างดีนะครับผม... ^_^

ครูพี่ลี ดลรวี ภัทรกุลพิมล
Website :    http://www.dolravee.com/
Facebook :   https://goo.gl/qNF1ak
Youtube :    https://goo.gl/F6d8A4

รายการออนไลน์เพื่อสื่อสารสังคมในภารกิจงานการสร้างสังคมสุจริต โดยการร่วมมือกัน ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนและเครือข่ายเด็กและเยาวชน คนรุ่นใหม่ ร่วมจัดรายการออนไลน์ "สื่อสร้างสรรค์ ชุมชนเข้มแข็ง"

เพจ & Youtube : สื่อสร้างสรรค์ ชุมชนเข้มแข็ง

ป.ล. หากบทความนี้มีประโยชน์ ฝากช่วยกันแชร์ บทความนี้ส่งต่อๆ ออกไปสู่กลุ่มผู้คนวงกว้างให้ได้รับคุณประโยชน์... แบ่งปันความรู้ดีๆ กันนะครับ หนึ่งความรู้ หนึ่งความคิดดีๆ อาจจะเปลี่ยน ช่วยเหลือ ผู้คน และสังคมได้นะครับ และที่สำคัญสิ่งเล็กๆ ที่ท่านทำในวันนี้สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้นได้ ขอขอบคุณทุกท่านจากหัวใจ ไว้ ณ โอกาสนี้นะครับ... แล้วกลับมาพบกันใหม่ในบทความต่อๆไปนะครับผม ^_^

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความยอดนิยมตลอดกาล