วัฒนธรรมของการทุจริต | สังคมสุจริต ต่อต้านคอร์รัปชัน ตอน 9

 

การทุจริตในสังคม ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมทำหน้าที่เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์สำหรับการงอกงามและคงอยู่ของการปฏิบัติที่ผิดจริยธรรม การทำความเข้าใจเครือข่ายที่ซับซ้อนของปัจจัยทางวัฒนธรรมที่นำไปสู่การคอร์รัปชั่นถือเป็นสิ่งสำคัญในการคลี่คลายความซับซ้อนของปัญหาที่แพร่หลายเหล่านี้ เรามาลองศึกษา ในมุมมองของวัฒนธรรมของการทุจริต กันนะครับ...

การทำให้พฤติกรรมผิดจรรยาบรรณเป็นปกติ


ปัจจัยทางวัฒนธรรมที่สำคัญประการหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดการคอร์รัปชั่นคือการฟื้นฟูพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรมภายในสังคมให้เป็นปกติ เมื่อการกระทำทุจริตกลายเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างทางสังคมที่ได้รับการยอมรับ บุคคลอาจมีส่วนร่วมในการกระทำผิดโดยไม่รู้สึกผิดหรือละอายใจ การทำให้เป็นมาตรฐานนี้มักเกิดจากการยอมรับการคอร์รัปชั่นในอดีต หรือความเชื่อที่ว่าคนอื่นๆ กำลังทำเช่นนั้นได้เช่นกัน

การอุปถัมภ์และการเลือกที่รักมักที่ชัง


วัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ส่วนตัว ความผูกพันในครอบครัว และความภักดีอาจส่งเสริมการทุจริตโดยไม่ตั้งใจผ่านการอุปถัมภ์และการเลือกที่รักมักที่ชัง ภาระผูกพันในการจัดลำดับความสำคัญของครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานที่ใกล้ชิดเหนือระบบคุณธรรมสามารถนำไปสู่การแต่งตั้งบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจ ซึ่งก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ความสัมพันธ์มีคุณค่ามากกว่าความสามารถนั่นเองนะครับ

ขาดความไว้วางใจทางสังคม


ในวัฒนธรรมที่มีระดับความไว้วางใจทางสังคมต่ำ บุคคลอาจหันไปใช้แนวทางปฏิบัติที่ทุจริตเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนเอง เมื่อผู้คนไม่ไว้วางใจ เพื่อนร่วมพลเมือง สถาบันสาธารณะ หรือระบบกฎหมาย พวกเขาอาจจะมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชั่นเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนเองในสภาพแวดล้อมที่ถูกมองว่าไร้จริยธรรมและขาดความน่าเชื่อถือนั่นเอง

หลักนิติธรรมที่อ่อนแอ


วัฒนธรรมที่ในอดีตต้องต่อสู้กับหลักนิติธรรมที่อ่อนแออาจก่อให้เกิดการทุจริตโดยไม่ตั้งใจ หากกรอบกฎหมายและข้อบังคับไม่เข้มงวดและมีการบังคับใช้อย่างไม่สม่ำเสมอ ผู้คนอาจมองว่าการทุจริตเป็นความพยายามที่มีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนสูง การขาดศรัทธาในระบบยุติธรรมอาจเป็นบ่อนทำลายผลการยับยั้งของมาตรการต่อต้านการทุจริตได้ในที่สุด

การรับรู้ทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับอำนาจและการให้อำนาจ


ทัศนคติทางวัฒนธรรมต่ออำนาจ มีบทบาทสำคัญในการกำหนดรูปแบบการทุจริตที่แพร่หลาย สังคมที่ให้ความสำคัญกับผู้มีอำนาจอย่างไม่ต้องสงสัยอาจเสี่ยงต่อการใช้อำนาจในทางที่ผิดมากกว่า ความเชื่อที่ว่าผู้อยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษสามารถมีส่วนทำให้เกิดวัฒนธรรมที่การคอร์รัปชั่นถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ถูกต้อง

ความอดทนทางวัฒนธรรมของระบบราชการ


ในวัฒนธรรมที่ยอมรับและคาดหวังถึงความไร้ประสิทธิภาพของระบบราชการ ผู้คนอาจมีแนวโน้มที่จะหันไปใช้แนวทางปฏิบัติที่ทุจริตเพื่อนำทางกระบวนการบริหารที่ยุ่งยากมากขึ้น กลายเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานหรือการดำเนินธุรกิจที่ถูกกฎหมาย การคอร์รัปชั่นถือเป็นทางลัดในการเอาชนะอุปสรรคของระบบราชการที่มีความซับซ้อนและล่าช้า

ทัศนคติทางวัฒนธรรมต่อการติดสินบน


การยอมรับหรือการปฏิเสธการติดสินบนภายในวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อการทุจริตอย่างแพร่หลาย สังคมที่มองว่าการติดสินบนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติหรือจำเป็นในการเร่งรัดการบริการอาจส่งเสริมวัฒนธรรมที่ทำให้ธุรกรรมการทุจริตกลายเป็นมาตรฐานโดยไม่ได้ตั้งใจ การเปลี่ยนทัศนคติทางวัฒนธรรมเหล่านี้จำเป็นต้องมีความเชื่อที่ฝังแน่นที่ท้าทายเกี่ยวกับการยอมรับแนวทางปฏิบัติดังกล่าว

โดยสรุป : ในขณะที่เราสำรวจความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างวัฒนธรรมและการคอร์รัปชัน เห็นได้ชัดว่าการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายนั้นจำเป็นต้องมีความเข้าใจแบบองค์รวมเกี่ยวกับค่านิยมและบรรทัดฐานทางสังคม กลยุทธ์ในการต่อสู้กับการทุจริตจะต้องมีความอ่อนไหวทางวัฒนธรรม ยังรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติทางวัฒนธรรมที่มีต่อความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และความรับผิดชอบโดยรวม ความท้าทายอยู่ที่การคลี่คลายสายใยวัฒนธรรมที่ค้ำจุนการคอร์รัปชั่น โดยไม่เปลี่ยนวัฒนธรรมอันหลากหลายที่ทำให้แต่ละสังคมมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในการจัดการกับรากเหง้าทางวัฒนธรรมของการคอร์รัปชั่นจำเป็นต้องมีแนวทางที่เหมาะสมซึ่งไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปกฎหมายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานและค่านิยมทางสังคมด้วย โดยการส่งเสริมวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และพฤติกรรมที่มีจริยธรรม สังคมสามารถเริ่มหลุดพ้นจากการครอบงำของการทุจริต และปูทางไปสู่อนาคตที่ยุติธรรมและโปร่งใสมากขึ้นได้นั่นเองนะครับผม...

ครูพี่ลี ดลรวี ภัทรกุลพิมล
Bloger :     http://www.dolravee.com/
Facebook :   https://goo.gl/qNF1ak
Youtube :    https://goo.gl/F6d8A4

รายการออนไลน์เพื่อสื่อสารสังคมในภารกิจงานการสร้างสังคมสุจริต โดยการร่วมมือกัน ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนและเครือข่ายเด็กและเยาวชน คนรุ่นใหม่ ร่วมจัดรายการออนไลน์ "สื่อสร้างสรรค์ ชุมชนเข้มแข็ง"

เพจ & Youtube : สื่อสร้างสรรค์ ชุมชนเข้มแข็ง

ป.ล. หากบทความนี้มีประโยชน์ ฝากช่วยกันแชร์ บทความนี้ส่งต่อๆ ออกไปสู่กลุ่มผู้คนวงกว้างให้ได้รับคุณประโยชน์... แบ่งปันความรู้ดีๆ กันนะครับ หนึ่งความรู้ หนึ่งความคิดดีๆ อาจจะเปลี่ยน ช่วยเหลือ ผู้คน และสังคมได้นะครับ และที่สำคัญสิ่งเล็กๆ ที่ท่านทำในวันนี้สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้นได้ ขอขอบคุณทุกท่านจากหัวใจ ไว้ ณ โอกาสนี้นะครับ... แล้วกลับมาพบกันใหม่ในบทความต่อๆไปนะครับผม ^_^

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความยอดนิยมตลอดกาล