นิยามการกำหนดเศรษฐกิจและทุนชุมชน | เศรษฐกิจและทุนชุมชน ตอน 5

 

ในโลกสมัยใหม่ ถ้าพูดดกันเกี่ยวกับเศรษฐกิจมักจะวนเวียนอยู่กับตลาดการเงิน การเติบโตของ GDP และอัตรากำไร แม้ว่าแง่มุมเหล่านี้มีความสำคัญอย่างไม่ต้องสงสัย แต่ก็ให้มุมมองที่แคบเกี่ยวกับสิ่งที่ประกอบกันเป็นเศรษฐกิจที่เจริญรุ่งเรือง ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจที่แท้จริงนั้นนอกเหนือไปจากตัวชี้วัดทางการเงินและครอบคลุมถึงความเป็นอยู่ที่ดีและความยืดหยุ่นของชุมชน ในบทความนี้จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อกำหนดแนวคิดของเศรษฐกิจใหม่โดยนำเสนอแนวคิดของทุนชุมชน และเน้นความสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน และสังคมที่มีส่วนร่วมนะครับ...

การขยายแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจ : ว่ากันไปตามเนื้อผ้า เศรษฐกิจถูกกำหนดโดยการทำธุรกรรมทางการเงินและกิจกรรมทางการตลาดเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ความเข้าใจอย่างแคบนี้ไม่สามารถจับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ ความเชื่อมโยงทางสังคม และความยั่งยืนของระบบนิเวศ เพื่อแก้ไขข้อจำกัดนี้ เราขอเสนอคำจำกัดความเพิ่มเติมของเศรษฐกิจที่ครอบคลุมมิติพื้นฐานทั้งสามมิตินะครับ...

  • ทุนทางการเงิน : มิตินี้รวมถึงลักษณะทั่วไปของเศรษฐกิจ เช่น เงิน การลงทุน และระบบการเงิน ในขณะที่มีความสำคัญต่อการทำงานทางเศรษฐกิจ ทุนทางการเงินเพียงอย่างเดียวไม่สามารถวัดความเป็นอยู่ของชุมชนได้อย่างครอบคลุม


  • ทุนมนุษย์ : ทุนมนุษย์หมายถึงความรู้ ทักษะ และสุขภาพของบุคคลในชุมชน ตระหนักดีว่าความเป็นอยู่ที่ดีและประสิทธิภาพการทำงานของผู้คนมีความสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางสังคม การลงทุนด้านการศึกษา การดูแลสุขภาพ และบริการทางสังคมมีส่วนช่วยในการพัฒนาทุนมนุษย์


  • ทุนทางธรรมชาติ : ทุนทางธรรมชาติยอมรับทรัพยากรทางนิเวศวิทยาและระบบนิเวศที่หล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ตระหนักดีว่าสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพเป็นรากฐานของความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจในระยะยาว การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืน และการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรักษาทุนทางธรรมชาติ


ทุนชุมชน : จากการขยายคำจำกัดความของเศรษฐกิจ แนวคิดของทุนชุมชนจึงกลายเป็นกรอบการทำงานที่ครอบคลุมซึ่งรวบรวมการทำงานร่วมกันระหว่างทุนทางการเงิน มนุษย์ และทุนทางธรรมชาติ ทุนชุมชนตระหนักดีว่าความเข้มแข็งและความยืดหยุ่นของชุมชนอยู่ที่ความสามารถในการบ่มเพาะและใช้ประโยชน์จากมิติที่เชื่อมโยงกันเหล่านี้

  • ทุนทางสังคม : ทุนทางสังคมหมายถึงความสัมพันธ์ เครือข่าย และความไว้วางใจภายในชุมชน สายสัมพันธ์และความร่วมมือทางสังคมที่แน่นแฟ้นช่วยเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โอกาสทางเศรษฐกิจ และความยืดหยุ่นของชุมชน การลงทุนในทุนทางสังคมเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาลที่ครอบคลุม การสนับสนุนองค์กรชุมชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพลเมือง


  • ทุนทางวัฒนธรรม : ทุนทางวัฒนธรรมครอบคลุมถึงค่านิยม ประเพณี ความรู้ และการแสดงออกทางศิลปะที่มีร่วมกันภายในชุมชน ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมรดกนำไปสู่เอกลักษณ์ของชุมชน ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม การรักษาทุนทางวัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับการให้คุณค่าและเฉลิมฉลองวัฒนธรรมที่หลากหลาย สนับสนุนความพยายามทางศิลปะ และอำนวยความสะดวกในการถ่ายโอนความรู้ระหว่างรุ่น


  • ทุนที่สร้างขึ้น : ทุนที่สร้างขึ้นครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและสินทรัพย์ที่อำนวยความสะดวกในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม ซึ่งรวมถึงที่อยู่อาศัย ระบบขนส่ง พื้นที่สาธารณะ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ การลงทุนในทุนที่สร้างขึ้นนั้นเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ปรับปรุงการเข้าถึง และสร้างหลักประกันการเข้าถึงบริการที่จำเป็นอย่างเท่าเทียมกัน


ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจและทุนชุมชน : ด้วยการน้อมรับแนวคิดของทุนชุมชน เราตระหนักดีว่าเศรษฐกิจที่เจริญรุ่งเรืองไม่สามารถบรรลุผลสำเร็จได้หากปราศจากการบ่มเพาะทุนในมิติที่หลากหลายภายในชุมชนไปพร้อมๆ กัน ความมั่งคั่งทางการเงินจะต้องดำเนินควบคู่ไปกับการลงทุนในการพัฒนามนุษย์ ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ความสามัคคีทางสังคม การอนุรักษ์วัฒนธรรม และโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ ยิ่งกว่านั้น ทุนชุมชนไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบทางเดียวแต่เป็นการปฏิสัมพันธ์ที่มีพลวัต เศรษฐกิจที่รุ่งเรืองสามารถกระตุ้นการเติบโตของทุนชุมชนได้ ในขณะที่ทุนชุมชนที่เข้มแข็งจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจและการมีส่วนร่วม ชุมชนสามารถส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างโอกาสที่เท่าเทียมกัน และเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อยู่อาศัยได้ด้วยการให้คุณค่าและบ่มเพาะทุนทั้งหมด

โดยสรุป : การออกแบบความเข้าใจของเราเกี่ยวกับเศรษฐกิจใหม่เพื่อรวมทุนชุมชนแสดงถึงการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ไปสู่แนวทางการพัฒนาแบบองค์รวมและครอบคลุมมากขึ้น ด้วยการตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหว่างกันของทุนทางการเงิน มนุษย์ ธรรมชาติ สังคม วัฒนธรรม และทุนที่สร้างขึ้น เราสามารถกำหนดรูปแบบเศรษฐกิจที่ให้ความสำคัญกับผู้คนและโลก กรอบการทำงานที่ขยายออกไปนี้กระตุ้นให้ผู้กำหนดนโยบาย ธุรกิจ และชุมชนดำเนินกลยุทธ์ที่ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ความสอดคล้องทางสังคม และความยืดหยุ่น ซึ่งจะนำไปสู่อนาคตที่เท่าเทียมและมั่งคั่งมากขึ้นสำหรับทุกคนนะครับผม... ^_^

ป.ล. หากบทความนี้มีประโยชน์ ฝากช่วยกันแชร์ บทความนี้ส่งต่อๆ ออกไปสู่กลุ่มผู้คนวงกว้างให้ได้รับคุณประโยชน์... แบ่งปันความรู้ดีๆ กันนะครับ หนึ่งความรู้ หนึ่งความคิดดีๆ อาจจะเปลี่ยน ช่วยเหลือ ผู้คน และสังคมได้นะครับ และที่สำคัญสิ่งเล็กๆ ที่ท่านทำในวันนี้มันสามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้นได้ ขอขอบคุณทุกท่านจากหัวใจ ไว้ ณ โอกาสนี้นะครับ... แล้วกลับมาพบกันใหม่ในบทความต่อๆไปนะครับผม ^_^ 

ครูพี่ลี ดลรวี ภัทรกุลพิมล
Bloger :     http://www.dolravee.com/
Facebook :   https://goo.gl/qNF1ak
Youtube :    https://goo.gl/F6d8A4

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความยอดนิยมตลอดกาล