การเสริมพลังในการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ Low Carbon Tourism | ท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) ตอน 8

 

หัวใจสำคัญของการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำคือความมุ่งมั่นที่ไม่มุ่งต่อความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความเป็นอยู่ที่ดีและการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นอีกด้วย ในบทความนี้เราจะมาสำรวจบทบาทสำคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางชีวภาพระหว่างการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้หลักการของการไม่แบ่งแยก การอนุรักษ์วัฒนธรรม และการเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ Low Carbon Tourism ที่สามารถกลายเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในจุดหมายปลายทางต่างๆ ทั่วโลกกันนะครับ...

ความสำคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชน


การอนุรักษ์วัฒนธรรม : การท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำพยายามลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด ในขณะเดียวกันก็เคารพและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนของเจ้าบ้าน การมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นทำให้มั่นใจได้ว่าการพัฒนาการท่องเที่ยวสอดคล้องกับคุณค่าทางวัฒนธรรม ประเพณี และแนวปฏิบัติ ส่งเสริมประสบการณ์ที่แท้จริงและมีคุณค่ามากขึ้นสำหรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน

การเสริมพลังผ่านการศึกษา : โครงการริเริ่มด้านการศึกษาภายในชุมชนของเจ้าบ้านสามารถเสริมศักยภาพให้ผู้อยู่อาศัยมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันและได้รับประโยชน์จากแนวปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน การประชุมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรมการฝึกอบรม และแคมเปญสร้างความตระหนักรู้สามารถเสริมสร้างความเข้าใจในท้องถิ่นเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน

กระบวนการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม : การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นสิ่งสำคัญ สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าความต้องการและข้อกังวลของผู้อยู่อาศัยจะได้รับการพิจารณา ส่งเสริมความรู้สึกเป็นเจ้าของและความภาคภูมิใจในโครงการริเริ่มด้านการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

ความหลากหลายทางเศรษฐกิจและการเป็นผู้ประกอบการ : การท่องเที่ยวที่มีคาร์บอนต่ำควรมีส่วนช่วยให้ความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจของชุมชนเจ้าบ้าน โครงการริเริ่มที่สนับสนุนผู้ประกอบการในท้องถิ่น เช่น องค์กรการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตลาด้านงานฝีมือ และตัวเลือกที่พักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถกระตุ้นความหลากหลายทางเศรษฐกิจ และลดการพึ่งพาแนวทางปฏิบัติที่ไม่ยั่งยืนได้ครับ...

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ : การมีส่วนร่วมของชุมชนขยายไปสู่การใช้และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างรับผิดชอบ ความพยายามในการทำงานร่วมกันสามารถนำไปสู่การดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืน เช่น การลดของเสีย การอนุรักษ์น้ำ และการใช้พลังงานอย่างรับผิดชอบ เพื่อรักษาสมดุลทางนิเวศวิทยา

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการมีส่วนร่วมกับชุมชน


ความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่น : ร่วมมือกับองค์กรไม่แสวงผลกำไรในท้องถิ่น องค์กรชุมชน และสถาบันทางวัฒนธรรมเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการริเริ่มด้านการท่องเที่ยวสอดคล้องกับค่านิยมของชุมชนและมีส่วนสนับสนุนเชิงบวกต่อการพัฒนาท้องถิ่น

โปรแกรมการเสริมสร้างขีดความสามารถ : ดำเนินโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถที่ส่งเสริมทักษะของผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่น ทำให้พวกเขามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันและได้รับประโยชน์จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งอาจรวมถึงการฝึกอบรมด้านการต้อนรับ การชี้แนะ และการจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืนนะครับ

การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและโฮมสเตย์ : อำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างนักท่องเที่ยวและผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่นผ่านโปรแกรมโฮมสเตย์และประสบการณ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน สิ่งนี้ไม่เพียงแต่มอบประสบการณ์ที่แท้จริงให้กับนักเดินทางเท่านั้น แต่ยังสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยตรงให้กับชุมชนเจ้าบ้านอีกด้วยครับ

แนวทางปฏิบัติทางการค้าที่เป็นธรรม : ส่งเสริมแนวทางปฏิบัติทางการค้าที่เป็นธรรมในห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยว เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ผลิตและช่างฝีมือในท้องถิ่นได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรมสำหรับสินค้าและบริการของตน ซึ่งจะช่วยสร้างการกระจายผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น

ในส่วนนี้เราจะมาพูดถึงการคมนาคมขนส่งซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของภาคการท่องเที่ยวมีความเกี่ยวข้องมายาวนานกับการปล่อยก๊าซคาร์บอนในระดับสูง มลพิษทางอากาศ และการหยุดชะงักของระบบนิเวศ ตั้งแต่เที่ยวบินและการเดินทางบนถนนไปจนถึงการล่องเรือ รูปแบบการเดินทางแบบดั้งเดิมมีส่วนสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ความจำเป็นเร่งด่วนในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ไปสู่การท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำนั้นชัดเจน โดยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตระหนักถึงบทบาทของตนในการส่งเสริมอนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้นครับ...

การส่งเสริมทางเลือกที่ยั่งยืน


โครงการริเริ่มการขนส่งสาธารณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : รัฐบาลท้องถิ่นและคณะกรรมการการท่องเที่ยวสามารถร่วมมือกันปรับปรุงและส่งเสริมทางเลือกการขนส่งสาธารณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น รถโดยสารไฟฟ้า จักรยาน และโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรต่อคนเดินเท้า ระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงแต่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เท่านั้น แต่ยังปรับปรุงประสบการณ์โดยรวมของผู้มาเยือนอีกด้วย

ยานพาหนะไฟฟ้าและไฮบริด : การสนับสนุนการใช้ยานพาหนะไฟฟ้าหรือไฮบริดสำหรับบริการขนส่งนักท่องเที่ยว และรถเช่าสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้อย่างมาก รัฐบาลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการท่องเที่ยวสามารถให้สิ่งจูงใจสำหรับการนำยานพาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ และลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จเพื่อสนับสนุนความคิดริเริ่มเหล่านี้ครับ

การส่งเสริมการเดินทางด้วยรถไฟ : การเดินทางด้วยรถไฟนั้นมีความยั่งยืนมากกว่าการเดินทางทางอากาศหรือทางถนนโดยธรรมชาติ ควรพยายามส่งเสริมและลงทุนในการเชื่อมต่อทางรถไฟระหว่างสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม เพื่อเป็นทางเลือกที่สะดวกสบายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับนักท่องเที่ยว

บริการแบ่งปันรถและบริการเรียกรถ : การส่งเสริมโครงการแบ่งปันรถและบริการเรียกรถสามารถเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรการขนส่ง ลดจำนวนยานพาหนะบนท้องถนน และส่งเสริมรูปแบบการเดินทางที่ยั่งยืนมากขึ้นนะครับ ถึงจะดูแปลกๆสำหรับเมือไทยเรา แต่จะเป้นการลดจำนวนยายพาหนะบนถนนลงได้ครับ

นวัตกรรมของเรือสำราญ : อุตสาหกรรมเรือสำราญซึ่งมักถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป้นอย่างมาก สามารถสำรวจทางเลือกที่มีคาร์บอนต่ำ เช่น ระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริด แหล่งจ่ายไฟบนบก และแนวทางปฏิบัติในการจัดการขยะที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อลดผลกระทบทางนิเวศน์

เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อน


แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการวางแผนการเดินทางอย่างยั่งยืน : พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ซึ่งช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนการเดินทางคาร์บอนต่ำได้ แพลตฟอร์มเหล่านี้สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกการขนส่งที่ยั่งยืน ที่พักที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนะครับผม

ระบบจัดการจราจรอัจฉริยะ : ใช้ระบบจัดการจราจรอัจฉริยะที่ปรับการไหลของการจราจรให้เหมาะสม ลดความแออัด และลดการใช้เชื้อเพลิง เทคโนโลยีเหล่านี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายการคมนาคมขนส่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมได้

บล็อกเชนเพื่อการชดเชยคาร์บอนที่โปร่งใส : สำรวจเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อสร้างกลไกการชดเชยคาร์บอนที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ สิ่งนี้สามารถช่วยให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อมและชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางอย่างมีความรับผิดชอบ

โดยสรุป : ในการแสวงหาการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ การมีส่วนร่วมของชุมชนถือเป็นรากฐานสำคัญในการบรรลุความยั่งยืน ด้วยการให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการวางแผน การพัฒนา และการจัดการกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง จุดหมายปลายทางสามารถรับประกันได้ว่าประโยชน์ของการท่องเที่ยวจะได้รับการแบ่งปันอย่างเท่าเทียมกัน มรดกทางวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์ ด้วยความร่วมมือและการเสริมพลัง ของการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ Low Carbon Tourism สามารถกลายเป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก โดยส่งเสริมความสัมพันธ์ที่กลมกลืนระหว่างนักเดินทางและชุมชนที่พวกเขาไปเยือน และในการขนส่งที่ยั่งยืนเป็นรากฐานสำคัญของการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ซึ่งนำเสนอวิธีที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรม รัฐบาล คณะกรรมการการท่องเที่ยว และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมจะต้องร่วมมือกันเพื่อใช้โซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมที่ให้ความสำคัญกับรูปแบบการเดินทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำแนวทางปฏิบัติด้านการขนส่งที่ยั่งยืนมาใช้ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ความงามทางธรรมชาติของโลกสำหรับคนรุ่นใหม่ในอนาคต ขณะเดียวกันก็มอบประสบการณ์ที่มีคุณค่าแก่นักเดินทางในปัจจุบันอีกด้วยนะครับผม...

ครูพี่ลี ดลรวี ภัทรกุลพิมล
โปรดิวเซอร์ รายการ คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน

Bloger   :    http://www.dolravee.com/
Facebook :    https://goo.gl/qNF1ak
Youtube  :    https://goo.gl/F6d8A4

 

คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน รายการที่จะนำคุณไปสัมผัสกับ อัตลักษณ์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย เศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดดีๆ จากบุคคลต้นแบบ ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อเป็นพลังสรรค์สร้าง คุณภาพชีวิตทีดี อย่างยั่งยืน

  • ออกอากาศทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง AM 1467 KHz ทุก วันพฤหัสบดี เวลา 18.00 น. - 19.00 น. และ
  • ออกอากาศทางช่องทาง Live Streaming ผ่าน Facebook Live "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ทุก วันพุธ เวลา 19.00 น. - 21.00 น. และ
  • สามารถมารับชมย้อนหลังผ่านทาง Youtube ช่อง "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ได้อีกช่องทางหนึ่ง...

เพจ & Youtube : รายการคุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน

เกี่ยวกับเรา : รายการ "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" พวกเราคือใคร?

ป.ล. หากบทความนี้มีประโยชน์ ฝากช่วยกันแชร์ บทความนี้ส่งต่อๆ ออกไปสู่กลุ่มผู้คนวงกว้างให้ได้รับคุณประโยชน์... แบ่งปันความรู้ดีๆ กันนะครับ หนึ่งความรู้ หนึ่งความคิดดีๆ อาจจะเปลี่ยน ช่วยเหลือ ผู้คน และสังคมได้นะครับ และที่สำคัญสิ่งเล็กๆ ที่ท่านทำในวันนี้สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้นได้ ขอขอบคุณทุกท่านจากหัวใจ ไว้ ณ โอกาสนี้นะครับ... แล้วกลับมาพบกันใหม่ในบทความต่อๆไปนะครับผม ^_^

บทความที่ได้รับความนิยม