ผลกระทบของการท่องเที่ยวโดยชุมชน : การสร้างสมดุลระหว่างเชิงบวกและเชิงลบ | ท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) ตอน 9

 

การท่องเที่ยวโดยชุมชน Community-Based Tourism (CBT)  ได้รับการยกย่องว่าเป็นแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและมีส่วนร่วม ในบทความนี้ผมจะพาทุกท่านไปเจาะลึกถึงผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของ CBT ต่อชุมชนท้องถิ่น โดยเน้นถึงความจำเป็นในการใช้แนวทางที่สมดุลและครอบคลุมกันนะครับ...

ผลกระทบเชิงบวกของ Community-Based Tourism (CBT)

การเสริมอำนาจทางเศรษฐกิจ : ประโยชน์หลักประการหนึ่งของ CBT ก็คือศักยภาพในการเสริมพลังให้กับชุมชนท้องถิ่นในเชิงเศรษฐกิจ ด้วยการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนในกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น ไกด์นำเที่ยว การผลิตหัตถกรรม และบริการต้อนรับ อีกทั้ง CBT สร้างรายได้และโอกาสในการจ้างงาน ซึ่งมีส่วนช่วยลดความยากจนอีกด้วยนะครับ

การอนุรักษ์วัฒนธรรม : CBT มักจะให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และจัดแสดงมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น ด้วยการให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่แท้จริงและส่งเสริมการปฏิบัติแบบดั้งเดิม CBT สามารถมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เสริมสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจและเอกลักษณ์ในหมู่สมาชิกในชุมชน

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : เมื่อดำเนินการอย่างมีความรับผิดชอบ CBT จะสามารถส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืน ชุมชนมักจะกลายเป็นผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ดำเนินโครงการริเริ่มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และให้ความรู้แก่ผู้มาเยือนเกี่ยวกับความสำคัญของการอนุรักษ์ระบบนิเวศในท้องถิ่น

ความภาคภูมิใจของชุมชนและความสามัคคีทางสังคม : โครงการ CBT มีศักยภาพที่จะปลูกฝังความรู้สึกภาคภูมิใจและความสามัคคีภายในชุมชน การยอมรับในทรัพย์สินทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของผู้มาเยือนสามารถช่วยเพิ่มความภาคภูมิใจในตนเองของชุมชน ส่งเสริมจิตวิญญาณแห่งความร่วมมือและความสามัคคีในหมู่สมาชิกในชุมชน

ผลกระทบเชิงลบของ Community-Based Tourism (CBT)

การทำให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรม : ความท้าทายประการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ CBT คือความเสี่ยงของการกลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรม เมื่อไม่ได้รับการจัดการอย่างรอบคอบ การนำแนวทางปฏิบัติและสิ่งประดิษฐ์แบบดั้งเดิมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์สามารถนำไปสู่การบิดเบือนหรือทำให้มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนถูกบิดเบือน

ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม : กิจกรรมการท่องเที่ยวที่ไม่สามารถควบคุมได้ แม้จะอยู่ในบริบทของชุมชน ก็สามารถนำไปสู่ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมได้ การสัญจรไปมาที่เพิ่มขึ้น การสร้างของเสีย อาจเป็นภัยคุกคามต่อระบบนิเวศในท้องถิ่น หากไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม

ความแตกต่างทางเศรษฐกิจและสังคม : แม้ว่า CBT มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการไม่แบ่งแยก แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้ความแตกต่างทางเศรษฐกิจและสังคมภายในชุมชนรุนแรงขึ้น บุคคลหรือกลุ่มบางกลุ่มอาจได้รับประโยชน์มากกว่ากลุ่มอื่นๆ ซึ่งนำไปสู่ความตึงเครียดและความแตกแยกหากผลประโยชน์ไม่ได้รับการกระจายอย่างเท่าเทียมกัน

การสูญเสียเอกราช อิสรภาพ และ การปกครองตนเอง : การบูรณาการ CBT เข้ากับชุมชนอาจส่งผลให้สูญเสียอิสรภาพ เนื่องจากหน่วยงานภายนอก เช่น ผู้ดำเนินการทัวร์หรือหน่วยงานของรัฐ อาจใช้อิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจ สิ่งนี้สามารถท้าทายหลักการของการเป็นเจ้าของและการควบคุมของชุมชนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของ CBT ที่ประสบความสำเร็จ

บรรลุแนวทางที่สมดุล

เพื่อเพิ่มผลกระทบเชิงบวกและลดผลกระทบเชิงลบ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำแนวทางที่สมดุลมาสู่ การท่องเที่ยวโดยชุมชน Community-Based Tourism (CBT)

การมีส่วนร่วมและการเสริมอำนาจของชุมชน : การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผน การตัดสินใจ และการจัดการโครงการริเริ่ม CBT ถือเป็นสิ่งสำคัญ การเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่นช่วยให้แน่ใจว่าพวกเขามีสิทธิ์มีเสียงในการกำหนดทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของพวกเขา

แนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืน : การส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนถือเป็นสิ่งสำคัญในการลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงการจัดการขยะ การอนุรักษ์พลังงาน และการส่งเสริมพฤติกรรมของผู้มาเยือนอย่างมีความรับผิดชอบ

ความอ่อนไหวทางวัฒนธรรมและการศึกษา : การดูแลให้กิจกรรมการท่องเที่ยวเคารพและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นสิ่งสำคัญ โปรแกรมการศึกษาสำหรับนักท่องเที่ยวและสมาชิกในชุมชนสามารถส่งเสริมความเข้าใจและความซาบซึ้งถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งกันและกันได้

การกระจายผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน : ควรมีความพยายามเพื่อให้แน่ใจว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของ CBT จะได้รับการกระจายอย่างเท่าเทียมกันระหว่างสมาชิกในชุมชน ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการนำแนวทางปฏิบัติด้านค่าจ้างที่เป็นธรรม การสนับสนุนธุรกิจในท้องถิ่น และการให้โอกาสการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตและยกกระดับ
การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนนะครับผม...

โดยสรุป : ผลกระทบของ การท่องเที่ยวโดยชุมชน Community-Based Tourism (CBT) ต่อชุมชนท้องถิ่นนั้นมีความแตกต่างกันเล็กน้อย ทั้งในมิติเชิงบวกและเชิงลบ ด้วยการใช้แนวทางแบบองค์รวมและเป็นศูนย์กลางของชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะสามารถควบคุมศักยภาพของ CBT เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเคารพต่อบูรณภาพทางวัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นไปด้วยกันนะครับผม...

ครูพี่ลี ดลรวี ภัทรกุลพิมล
โปรดิวเซอร์ รายการ คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน

Bloger   :    http://www.dolravee.com/
Facebook :    https://goo.gl/qNF1ak
Youtube  :    https://goo.gl/F6d8A4

 

คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน รายการที่จะนำคุณไปสัมผัสกับ อัตลักษณ์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย เศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดดีๆ จากบุคคลต้นแบบ ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อเป็นพลังสรรค์สร้าง คุณภาพชีวิตทีดี อย่างยั่งยืน

  • ออกอากาศทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง AM 1467 KHz ทุก วันพฤหัสบดี เวลา 18.00 น. - 19.00 น. และ
  • ออกอากาศทางช่องทาง Live Streaming ผ่าน Facebook Live "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ทุก วันพุธ เวลา 19.00 น. - 21.00 น. และ
  • สามารถมารับชมย้อนหลังผ่านทาง Youtube ช่อง "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ได้อีกช่องทางหนึ่ง...

เพจ & Youtube : รายการคุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน

เกี่ยวกับเรา : รายการ "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" พวกเราคือใคร?

ป.ล. หากบทความนี้มีประโยชน์ ฝากช่วยกันแชร์ บทความนี้ส่งต่อๆ ออกไปสู่กลุ่มผู้คนวงกว้างให้ได้รับคุณประโยชน์... แบ่งปันความรู้ดีๆ กันนะครับ หนึ่งความรู้ หนึ่งความคิดดีๆ อาจจะเปลี่ยน ช่วยเหลือ ผู้คน และสังคมได้นะครับ และที่สำคัญสิ่งเล็กๆ ที่ท่านทำในวันนี้สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้นได้ ขอขอบคุณทุกท่านจากหัวใจ ไว้ ณ โอกาสนี้นะครับ... แล้วกลับมาพบกันใหม่ในบทความต่อๆไปนะครับผม ^_^

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความยอดนิยมตลอดกาล