รูปแบบต่างๆ ของการแทรกแซงของรัฐบาล (กฎระเบียบ ภาษี การจัดหาสินค้าสาธารณะ ฯลฯ) | เศรษฐศาสตร์การเมือง ตอน 7

 

บทบาทของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันมากมายเกี่ยวกับวิธีที่มีประสิทธิภาพในการแทรกแซง... รัฐบาลสามารถมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจได้หลายวิธี เช่น ผ่านการควบคุม การเก็บภาษี การจัดหาสินค้าสาธารณะ และการแทรกแซงรูปแบบอื่นๆ อีกมากมาย ในบทความนี้ผมจะพาท่านมาสำรวจรูปแบบต่างๆ ของการแทรกแซงของรัฐบาลและบทบาทของพวกเขาในระบบเศรษฐกิจกันนะครับ...
 

ระเบียบข้อบังคับ

กฎระเบียบเป็นรูปแบบหนึ่งของการแทรกแซงของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจที่พบได้บ่อยที่สุด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกำหนดกฎและมาตรฐานที่ธุรกิจและบุคคลต้องปฏิบัติตาม ในรูปแบบหลักของการแทรกแซงทางเศรษฐกิจของรัฐบาล กฎระเบียบคือกฎและมาตรฐานที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องผู้บริโภค แรงงาน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อให้มั่นใจว่ามีการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาด ตัวอย่างของหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ สำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม สำนักงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และคณะกรรมการการค้า กฎระเบียบสามารถมีได้หลายรูปแบบ รวมถึงมาตรฐานความปลอดภัย ข้อกำหนดในการติดฉลากผลิตภัณฑ์ และกฎหมายต่อต้านการผูกขาด เป็นต้น


เรามาดูตัวอย่างกฎระเบียบที่สามารถมีได้หลายรูปแบบในหน่วยงานระดับประเทศที่เห็นเด่นชัด อาทิ เช่น ระดับรัฐบาลกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เป็นแบบอย่างให้กับหลายๆ ประเทศทั่วโลกนำไปใช้เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น ข้อบังคับด้านสุขภาพและความปลอดภัย ข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม ข้อบังคับ ด้านแรงงาน และข้อบังคับทางการเงิน ตัวอย่างเช่น Occupational Safety and Health Administration (OSHA) กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในสถานที่ทำงานที่ธุรกิจต้องปฏิบัติตามเพื่อปกป้องพนักงานของตน ในทำนองเดียวกัน Environmental Protection Agency (EPA) ได้กำหนดข้อบังคับเพื่อลดมลพิษและปกป้องสิ่งแวดล้อมเป็นต้น ถึงแม้ว่ากฎระเบียบจะเป็นประโยชน์ แต่กฎระเบียบที่มากเกินไปอาจเป็นภาระสำหรับธุรกิจและขัดขวางนวัตกรรม รัฐบาลต้องสร้างความสมดุลระหว่างการคุ้มครองผู้บริโภคและการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกัน
 

การจัดเก็บภาษี

การเก็บภาษีเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการแทรกแซงทางเศรษฐกิจของรัฐบาล รัฐบาลใช้การเก็บภาษีเพื่อเพิ่มรายได้เพื่อเป็นทุนสนับสนุนบริการสาธารณะและโครงการต่างๆ ภาษีสามารถเรียกเก็บจากรายได้ การขาย ทรัพย์สิน และกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทอื่นๆ... รัฐบาลจัดเก็บภาษีจากบุคคลและธุรกิจเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับสินค้าและบริการสาธารณะ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา และการป้องกันประเทศ เป็นต้น


ภาษีสามารถใช้เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมทางเศรษฐกิจบางอย่าง เช่น จูงใจบุคคลและธุรกิจให้ลงทุนในพลังงานหมุนเวียนหรือซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ภาษียังสามารถใช้เพื่อกีดกันพฤติกรรมเชิงลบ เช่น ภาษียาสูบเพื่อลดการสูบบุหรี่ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ภาษีที่สูงสามารถกีดกันกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทุน ซึ่งอาจนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ช้าลง รัฐบาลต้องสร้างความสมดุลระหว่างความต้องการรายได้กับความต้องการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กันไป...
 

การจัดหาสินค้าสาธารณะ

อีกรูปแบบหนึ่งของการแทรกแซงของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจคือการจัดหาสินค้าสาธารณะ สินค้าสาธารณะคือสินค้าและบริการที่ไม่สามารถยกเว้นได้และไม่สามารถแข่งขันได้ หมายความว่าทุกคนสามารถหาซื้อได้ และการใช้สินค้าโดยบุคคลคนเดียวไม่ได้ทำให้สินค้าที่มีจำหน่ายสำหรับผู้อื่นลดลง ตัวอย่างของสินค้าสาธารณะ ได้แก่ ถนน สวนสาธารณะ และการป้องกันประเทศ

ทั้งนี้รัฐบาลยังจัดหาสินค้าและบริการสาธารณะโดยตรง เช่น โครงการด้านสุขภาพ การศึกษา และสวัสดิการสังคม โดยทั่วไปแล้วสินค้าและบริการเหล่านี้จะได้รับเงินทุนจากการเก็บภาษี และมอบให้กับประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือมีค่าใช้จ่ายที่น้อยลง สินค้าสาธารณะคือสินค้าที่ไม่สามารถยกเว้นได้และไม่สามารถแข่งขันได้ หมายความว่าสินค้าเหล่านี้ไม่สามารถถูกกีดกันจากปัจเจกบุคคลได้ และการบริโภคสินค้าของคนๆ หนึ่งไม่ได้ทำให้ปริมาณสินค้าที่มีอยู่สำหรับคนอื่นๆ ลดลง เหตุที่สินค้าสาธารณะมักถูกปล่อยให้เป็นของรัฐบาลเพราะไม่ได้จัดหาให้อย่างเพียงพอจากตลาด บริษัทเอกชนอาจไม่มีแรงจูงใจในการจัดหาสินค้าสาธารณะเนื่องจากไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากบุคคลทั่วไปสำหรับการใช้งานได้ อย่างไรก็ตาม การจัดหาสินค้าสาธารณะอาจมีราคาแพง และรัฐบาลต้องสร้างสมดุลระหว่างความต้องการสินค้าสาธารณะกับความต้องการความรับผิดชอบทางการคลังด้วย


นอกจากการแทรกแซงของรัฐบาลทั้งสามรูปแบบนี้แล้ว ยังมีนโยบายเศรษฐกิจรูปแบบอื่นๆ ที่รัฐบาลสามารถใช้เพื่อส่งเสริมการเติบโตและสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงนโยบายการเงินที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดอัตราดอกเบี้ยและควบคุมปริมาณทางการเงิน และนโยบายการค้าซึ่งเกี่ยวข้องกับการควบคุมการนำเข้าและส่งออกเป็นต้นนะครับ
 
โดยสรุป : บทบาทของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจนั้นซับซ้อนและมีหลายแง่มุม รูปแบบต่างๆ ของการแทรกแซงของรัฐบาล เช่น กฎระเบียบ การเก็บภาษี และการจัดหาสินค้าสาธารณะ ล้วนมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและปกป้องผู้บริโภค คนใช้แรงงาน คนทำงาน และแรงงาน รัฐบาลต้องเร่งสร้างสมดุลระหว่างผลประโยชน์ที่แข่งขันกันเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าเศรษฐกิจจะแข็งแรง มั่งคั่ง ความเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน เท่าเทียม และรับผิดชอบต่อสังคมนะครับผม.. ^_^
 

ครูพี่ลี ดลรวี ภัทรกุลพิมล
โปรดิวเซอร์ รายการ คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน
Website  :    http://www.dolravee.com/
Facebook :    https://goo.gl/qNF1ak
Youtube  :    https://goo.gl/F6d8A4

 

คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน รายการที่จะนำคุณไปสัมผัสกับ อัตลักษณ์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย เศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดดีๆ จากบุคคลต้นแบบ ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อเป็นพลังสรรค์สร้าง คุณภาพชีวิตทีดี อย่างยั่งยืน

  • ออกอากาศทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง AM 1467 KHz ทุก วันพฤหัสบดี เวลา 18.00 น. - 19.00 น. และ
  • ออกอากาศทางช่องทาง Live Streaming ผ่าน Facebook Live "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ทุก วันพุธ เวลา 19.00 น. - 21.00 น. และ
  • สามารถมารับชมย้อนหลังผ่านทาง Youtube ช่อง "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ได้อีกช่องทางหนึ่ง...

เพจ & Youtube : รายการคุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน

เกี่ยวกับเรา : รายการ "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" พวกเราคือใคร?

ป.ล. หากบทความนี้มีประโยชน์ ฝากช่วยกันแชร์ บทความนี้ส่งต่อๆ ออกไปสู่กลุ่มผู้คนวงกว้างให้ได้รับคุณประโยชน์... แบ่งปันความรู้ดีๆ กันนะครับ หนึ่งความรู้ หนึ่งความคิดดีๆ อาจจะเปลี่ยน ช่วยเหลือ ผู้คน และสังคมได้นะครับ และที่สำคัญสิ่งเล็กๆ ที่ท่านทำในวันนี้สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้นได้ ขอขอบคุณทุกท่านจากหัวใจ ไว้ ณ โอกาสนี้นะครับ... แล้วกลับมาพบกันใหม่ในบทความต่อๆไปนะครับผม ^_^

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความยอดนิยมตลอดกาล