เศรษฐศาสตร์การเมืองแบบนีโอคลาสสิก | เศรษฐศาสตร์การเมือง ตอน 5

 

เศรษฐศาสตร์การเมืองแบบนีโอคลาสสิก เป็นแนวทางทฤษฎีเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเมืองที่เน้นความสำคัญของการตัดสินใจของแต่ละบุคคล และกลไกตลาดในการทำความเข้าใจผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ แนวทางนี้ตั้งอยู่บนหลักการของเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิก ซึ่งเน้นบทบาทของอุปสงค์และอุปทานในการกำหนดราคาและประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากร

สมมติฐานหลักประการหนึ่งของเศรษฐศาสตร์การเมืองแบบนีโอคลาสสิก คือ ปัจเจกบุคคลมีเหตุผลและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ซึ่งหมายความว่าแต่ละคนพยายามที่จะเพิ่มอรรถประโยชน์หรือความพึงพอใจของตนเองให้สูงสุด และพวกเขาตัดสินใจโดยอิงจากการวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์ นักเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิกให้เหตุผลว่าพฤติกรรมเชิงเหตุผลนี้ขยายไปถึงตลาดโดยรวม และตลาดเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรเพราะขึ้นอยู่กับการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยสมัครใจ

แนวคิดหลักอีกประการหนึ่งในเศรษฐศาสตร์การเมืองแบบนีโอคลาสสิกคือแนวคิดเกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทาน นักเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิกกล่าวว่าราคาของสินค้าหรือบริการถูกกำหนดโดยปฏิสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์และอุปทาน เมื่ออุปสงค์สำหรับสินค้าหรือบริการมีมากกว่าอุปทานที่มีอยู่ ราคาจะเพิ่มขึ้น และเมื่ออุปทานมีมากกว่าอุปสงค์ ราคาก็จะลดลง นักเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิกโต้แย้งว่าระบบสัญญาณราคานี้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการจัดสรรทรัพยากร เพราะช่วยให้บุคคลตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานและมูลค่าของสินค้าและบริการ 
 
จะเห็นได้ว่าตามแนวทางเศรษฐศาสตร์การเมืองแบบนีโอคลาสสิกนี้ถือว่าบุคคลมีเหตุผลและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และตลาดนั้นมีประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากร ลักษณะตามแนวทางนี้ ตัวแทนทางเศรษฐกิจจะตัดสินใจตามผลประโยชน์ของตนเอง และการแข่งขันในตลาดทำให้มั่นใจได้ว่าทรัพยากรได้รับการจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อสันนิษฐานที่สำคัญข้อหนึ่งของเศรษฐศาสตร์การเมืองแบบนีโอคลาสสิกคือแนวคิดของการแข่งขันที่สมบูรณ์แบบ การแข่งขันที่สมบูรณ์แบบถือว่ามีผู้ซื้อและผู้ขายจำนวนมากในตลาด และไม่มีผู้ซื้อหรือผู้ขายรายใดรายหนึ่งที่มีอำนาจในตลาดมากพอที่จะมีอิทธิพลต่อราคา ในตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์ ราคาถูกกำหนดโดยอุปสงค์และอุปทานเท่านั้น และตัวแทนทางเศรษฐกิจทั้งหมดสามารถเข้าถึงข้อมูลเดียวกันได้

เศรษฐศาสตร์การเมืองแบบนีโอคลาสสิกยังเน้นถึงความสำคัญของสิทธิในทรัพย์สินและหลักนิติธรรม นักเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิกกล่าวว่า สิทธิในทรัพย์สินเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำงานที่มีประสิทธิภาพของตลาด เนื่องจากทำให้บุคคลทั่วไปสามารถเป็นเจ้าของและซื้อขายทรัพย์สินของตนได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกเวนคืนหรือถูกโจรกรรม หลักนิติธรรมยังถูกมองว่ามีความสำคัญเนื่องจากทำให้มั่นใจได้ว่ามีการบังคับใช้สัญญาและบุคคลสามารถไว้วางใจว่าผู้อื่นจะปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาของตน

เศรษฐศาสตร์การเมืองแบบนีโอคลาสสิกยังถือได้อีกว่าตลาดมีประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากร ซึ่งหมายความว่ามีการจัดสรรทรัพยากรในลักษณะที่ให้ประโยชน์สูงสุดจากการใช้ทรัพยากรเหล่านั้น ตามแนวทางนี้ การแทรกแซงของรัฐบาลในตลาดมักจะนำไปสู่ความไร้ประสิทธิภาพ เนื่องจากการดำเนินการของรัฐบาลอาจบิดเบือนสัญญาณของตลาดและทำให้ตลาดไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สมมติฐานที่สำคัญอีกประการหนึ่งของเศรษฐศาสตร์การเมืองแบบนีโอคลาสสิกคือแนวคิดของความคาดหวังที่มีเหตุผล ความคาดหวังอย่างมีเหตุผลถือว่าตัวแทนทางเศรษฐกิจมีข้อมูลที่สมบูรณ์เกี่ยวกับอนาคต และพวกเขาตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลนี้ สมมติฐานนี้บอกเป็นนัยว่าตลาดสามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจในอนาคตได้ด้วยความแม่นยำระดับสูง และผลกระทบที่ไม่คาดคิดต่อเศรษฐกิจจะถูกรวมเข้ากับราคาตลาดอย่างรวดเร็ว
 
นักวิจารณ์เศรษฐกิจการเมืองแบบนีโอคลาสสิก ยังโต้แย้งว่าระบบนี้มองข้ามปัจจัยทางสังคมและการเมืองที่สำคัญที่กำหนดผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ ตัวอย่างเช่น นักเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิกอาจสันนิษฐานว่าบุคคลทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลและทรัพยากรอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งที่ความจริงแล้วอาจมีความไม่เท่าเทียมกันอย่างมากในด้านเหล่านี้ นอกจากนี้ เศรษฐกิจการเมืองแบบนีโอคลาสสิกอาจล้มเหลวในการอธิบายวิธีการที่อำนาจและสถาบันกำหนดผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ เช่น บทบาทของบริษัทและนโยบายของรัฐบาลในการกำหนดผลลัพธ์ของตลาด เป็นต้นนะครับ

แม้จะมีการวิพากษ์วิจารณ์เหล่านี้ เศรษฐศาสตร์การเมืองแบบนีโอคลาสสิกยังคงเป็นแนวทางเชิงทฤษฎีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในเศรษฐศาสตร์การเมือง การเน้นที่พฤติกรรมที่มีเหตุผล การให้ความสำคัญกับการตัดสินใจของแต่ละบุคคลและกลไกตลาดยังคงกำหนดนโยบายเศรษฐกิจและการวิจัยในหลายๆ ประเทศทั่วโลกนะครับผม...

ครูพี่ลี ดลรวี ภัทรกุลพิมล
โปรดิวเซอร์ รายการ คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน
Website  :    http://www.dolravee.com/
Facebook :    https://goo.gl/qNF1ak
Youtube  :    https://goo.gl/F6d8A4

 

คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน รายการที่จะนำคุณไปสัมผัสกับ อัตลักษณ์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย เศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดดีๆ จากบุคคลต้นแบบ ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อเป็นพลังสรรค์สร้าง คุณภาพชีวิตทีดี อย่างยั่งยืน

  • ออกอากาศทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง AM 1467 KHz ทุก วันพฤหัสบดี เวลา 18.00 น. - 19.00 น. และ
  • ออกอากาศทางช่องทาง Live Streaming ผ่าน Facebook Live "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ทุก วันพุธ เวลา 19.00 น. - 21.00 น. และ
  • สามารถมารับชมย้อนหลังผ่านทาง Youtube ช่อง "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ได้อีกช่องทางหนึ่ง...

เพจ & Youtube : รายการคุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน

เกี่ยวกับเรา : รายการ "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" พวกเราคือใคร?

ป.ล. หากบทความนี้มีประโยชน์ ฝากช่วยกันแชร์ บทความนี้ส่งต่อๆ ออกไปสู่กลุ่มผู้คนวงกว้างให้ได้รับคุณประโยชน์... แบ่งปันความรู้ดีๆ กันนะครับ หนึ่งความรู้ หนึ่งความคิดดีๆ อาจจะเปลี่ยน ช่วยเหลือ ผู้คน และสังคมได้นะครับ และที่สำคัญสิ่งเล็กๆ ที่ท่านทำในวันนี้สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้นได้ ขอขอบคุณทุกท่านจากหัวใจ ไว้ ณ โอกาสนี้นะครับ... แล้วกลับมาพบกันใหม่ในบทความต่อๆไปนะครับผม ^_^

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความยอดนิยมตลอดกาล