องค์กรระหว่างประเทศ World Bank, IMF, WTO และบทบาทของพวกเขาในเศรษฐกิจโลก | เศรษฐศาสตร์การเมือง ตอน 11

 

ในบทความนี้เรามาเรียนรู้ พูดคุย กันนะครับว่า เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ International Political Economy (IPE) นั้นมีความามพันธ์กันอย่างไร กล่าวคือการสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองและเศรษฐกิจในระดับสากล ในเศรษฐกิจโลก องค์กรระหว่างประเทศ เช่น ธนาคารโลก (World Bank)  กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และองค์การการค้าโลก (WTO) มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจและส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ เราจะสำรวจบทบาทขององค์กรทั้งสามนี้และผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้เศรษฐกิจโลกเป็นเครือข่ายที่ซับซ้อนของการเชื่อมโยงระหว่างกัน องค์กรระหว่างประเทศมีบทบาทสำคัญในการอำนวยความสะดวกในความร่วมมือ ส่งเสริม การพัฒนาเศรษฐกิจ และส่งเสริมความมั่นคงในระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เราจะมุ่งเน้นไปที่องค์กรระหว่างประเทศที่โดดเด่นสามแห่งนี้ ได้แก่ World Bank, IMF, WTO เราจะตรวจสอบที่มา อำนาจ และคุณูปการที่สำคัญต่อเศรษฐกิจโลกกันนะครับ...

ธนาคารโลก (World Bank) ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ 

ธนาคารโลก หรือที่เรียกอย่างเป็นทางการว่าธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและพัฒนา (International Bank for Reconstruction and Development - IBRD) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2487 ในการประชุม Bretton Woods เดิมทีสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นเงินทุนในการสร้างยุโรปที่บอบช้ำจากสงครามขึ้นใหม่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อเวลาผ่านไป ธนาคารโลกได้ขยายขอบเขตและเริ่มสนับสนุนโครงการพัฒนาในประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลางทั่วโลก ธนาคารโลกเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ให้เงินกู้และเงินช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนาสำหรับโครงการพัฒนา องค์กรมีเป้าหมายหลักสองประการ เพื่อลดความยากจนและส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน ธนาคารโลกมีเครื่องมือมากมายพร้อมใช้ รวมถึงคำแนะนำด้านนโยบาย ความช่วยเหลือทางเทคนิค และการสนับสนุนทางการเงิน มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ และลดความยากจนในประเทศกำลังพัฒนา อย่างไรก็ตาม องค์กรยังเผชิญกับการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจมากกว่าความกังวลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 


อาณัติและวัตถุประสงค์ของ ธนาคารโลก (World Bank)
 

วัตถุประสงค์หลักของธนาคารโลกคือการลดความยากจนและส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในประเทศสมาชิก บรรลุเป้าหมายนี้ด้วยการให้เงินกู้ เงินช่วยเหลือ และความช่วยเหลือด้านเทคนิคสำหรับโครงการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา การดูแลสุขภาพ และธรรมาภิบาล สถาบันยังดำเนินการวิจัยและวิเคราะห์เพื่อสร้างความรู้และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับประเทศสมาชิก

บทบาทของ ธนาคารโลก (World Bank) ในเศรษฐกิจโลก 

ธนาคารโลกมีบทบาทสำคัญในการระดมทรัพยากรทางการเงินสำหรับโครงการพัฒนาที่อาจประสบปัญหาช่องว่างด้านเงินทุน ด้วยการใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญและความสามารถทางการเงิน ช่วยให้ประเทศต่าง ๆ จัดการกับความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับความยากจน ความไม่เท่าเทียมกัน และการขาดดุลของโครงสร้างพื้นฐาน นอกจากนี้ ธนาคารโลกยังทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน อำนวยความสะดวกในการเจรจาและความร่วมมือระหว่างรัฐบาล องค์กรภาคประชาสังคม และภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วโลก

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ International Monetary Fund (IMF) ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ 

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับธนาคารโลกในการประชุม Bretton Woods ในขั้นต้น เป้าหมายหลักคือการส่งเสริมเสถียรภาพทางการเงินโดยอำนวยความสะดวกในความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ก่อตั้งขึ้นในปี 2487 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางการเงินระหว่างประเทศและอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ องค์กรให้เงินกู้แก่ประเทศสมาชิกที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจโดยมีเงื่อนไขว่าประเทศจะต้องใช้นโยบายเศรษฐกิจบางอย่างเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นฐาน IMF มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิกฤตการณ์ที่มีชื่อเสียงมากมาย รวมถึงวิกฤตที่เกิดขึ้นใน กรีซ อาร์เจนตินา และเกาหลีใต้ องค์กรดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าใช้มาตรการรัดเข็มขัดที่รุนแรงซึ่งเป็นอันตรายต่อประชากรที่เปราะบางที่สุดในประเทศเหล่านี้ 


อาณัติและวัตถุประสงค์ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)
 

อาณัติของ IMF มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพื่อครอบคลุมประเด็นเศรษฐกิจมหภาคและการเงินที่กว้างขึ้น วัตถุประสงค์หลัก ได้แก่ การส่งเสริมความร่วมมือทางการเงินทั่วโลก การอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ การส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพ และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินชั่วคราวแก่ประเทศสมาชิกที่ประสบปัญหาด้านดุลการชำระเงิน


บทบาทในเศรษฐกิจโลกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)
 

กองทุนการเงินระหว่างประเทศมีบทบาทสำคัญในการรักษาเสถียรภาพทางการเงินของโลกโดยการติดตามพัฒนาการทางเศรษฐกิจ ให้คำแนะนำด้านนโยบาย และให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศที่เผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจ ผ่านกิจกรรมการเฝ้าระวัง IMF ช่วยระบุความเปราะบางและความเสี่ยงในเศรษฐกิจระดับชาติและระดับโลก ช่วยให้ผู้กำหนดนโยบายสามารถใช้มาตรการป้องกันได้ นอกจากนี้ โครงการความช่วยเหลือทางการเงินของ IMF หรือที่เรียกว่า "โครงการ IMF" ช่วยให้ประเทศต่างๆ มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ดำเนินการปฏิรูปที่จำเป็น และฟื้นความเชื่อมั่น

องค์การการค้าโลก World Trade Organization (WTO) ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ 

องค์การการค้าโลก (WTO) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2538 แทนที่ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (GATT) ที่ควบคุมการค้าระหว่างประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2490 การจัดตั้งองค์การการค้าโลกมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรอบที่ครอบคลุมสำหรับกฎการค้าระหว่างประเทศ และส่งเสริมการเปิดเสรี ความสามารถในการคาดการณ์ และความโปร่งใสในการค้าโลก องค์การการค้าโลก (WTO) เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมการค้าเสรีและขจัดอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศ องค์กรมีสมาชิก 164 ประเทศและมีบทบาทสำคัญในการลดอุปสรรคทางการค้าและส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ องค์การการค้าโลกยังมีส่วนร่วมในการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิกและบังคับใช้กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม องค์กรต้องเผชิญกับการวิจารณ์ในการส่งเสริมผลประโยชน์ของบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่เหนือความต้องการของประเทศกำลังพัฒนา และการจัดลำดับความสำคัญของการค้าเสรี เหนือข้อกังวลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 


อาณัติและวัตถุประสงค์ขององค์การการค้าโลก (WTO)
 

หน้าที่หลักของ WTO คือการอำนวยความสะดวกให้การค้าระหว่างประเทศสมาชิกราบรื่นโดยการเจรจาและบังคับใช้ข้อตกลงการค้า การแก้ไขข้อพิพาททางการค้า และจัดให้มีเวทีสำหรับการหารือเกี่ยวกับการค้า องค์กรพยายามส่งเสริมระบบการค้าระหว่างประเทศที่อิงกฎเกณฑ์ซึ่งส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ สนับสนุนการพัฒนา และรับประกันการปฏิบัติที่เป็นธรรมสำหรับผู้เข้าร่วมทุกคน

บทบาทในเศรษฐกิจโลกขององค์การการค้าโลก (WTO) 

WTO มีบทบาทสำคัญในการกำหนดกฎการค้าโลก ลดอุปสรรคทางการค้า และส่งเสริมสภาพแวดล้อมการค้าที่คาดการณ์ได้และโปร่งใส เป็นเวทีสำหรับการเจรจาในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้า ได้แก่การเข้าถึงตลาด สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา บริการ และการเกษตร กลไกการระงับข้อพิพาทของ WTO ช่วยให้สมาชิกสามารถแก้ไขข้อพิพาททางการค้าได้อย่างยุติธรรมและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ ช่วยป้องกันความขัดแย้งที่อาจขัดขวางกระแสการค้าโลก

โดยสรุป : องค์กรระหว่างประเทศ เช่น ธนาคารโลก (World Bank)  กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)  และองค์การการค้าโลก (WTO) มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจและส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจในระบบเศรษฐกิจโลก ในขณะที่องค์กรเหล่านี้ประสบความสำเร็จอย่างมาก พวกเขายังต้องเผชิญกับการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญการเติบโตทางเศรษฐกิจเหนือความกังวลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจที่รุนแรงต่อประเทศกำลังพัฒนา ในขณะที่เศรษฐกิจโลกมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง องค์กรเหล่านี้จำเป็นต้องสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับความกังวลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจโลกที่เท่าเทียมและยั่งยืนมากขึ้น ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันในระบบเศรษฐกิจโลก องค์กรระหว่างประเทศเหล่านี้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ ความมั่นคง และความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ ผ่านกิจกรรมและการแทรกแซงขององค์กร ในขณะที่ความท้าทายยังคงมีอยู่ ความพยายามร่วมกันของพวกเขายังคงกำหนดรูปแบบระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ แก้ไขปัญหาระดับโลกและส่งเสริมเศรษฐกิจโลกที่ครอบคลุมและยั่งยืนมากขึ้นนั่นเองนะครับผม...

ครูพี่ลี ดลรวี ภัทรกุลพิมล
โปรดิวเซอร์ รายการ คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน
Website  :    http://www.dolravee.com/
Facebook :    https://goo.gl/qNF1ak
Youtube  :    https://goo.gl/F6d8A4

 

คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน รายการที่จะนำคุณไปสัมผัสกับ อัตลักษณ์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย เศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดดีๆ จากบุคคลต้นแบบ ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อเป็นพลังสรรค์สร้าง คุณภาพชีวิตทีดี อย่างยั่งยืน

  • ออกอากาศทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง AM 1467 KHz ทุก วันพฤหัสบดี เวลา 18.00 น. - 19.00 น. และ
  • ออกอากาศทางช่องทาง Live Streaming ผ่าน Facebook Live "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ทุก วันพุธ เวลา 19.00 น. - 21.00 น. และ
  • สามารถมารับชมย้อนหลังผ่านทาง Youtube ช่อง "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ได้อีกช่องทางหนึ่ง...

เพจ & Youtube : รายการคุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน

เกี่ยวกับเรา : รายการ "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" พวกเราคือใคร?

ป.ล. หากบทความนี้มีประโยชน์ ฝากช่วยกันแชร์ บทความนี้ส่งต่อๆ ออกไปสู่กลุ่มผู้คนวงกว้างให้ได้รับคุณประโยชน์... แบ่งปันความรู้ดีๆ กันนะครับ หนึ่งความรู้ หนึ่งความคิดดีๆ อาจจะเปลี่ยน ช่วยเหลือ ผู้คน และสังคมได้นะครับ และที่สำคัญสิ่งเล็กๆ ที่ท่านทำในวันนี้สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้นได้ ขอขอบคุณทุกท่านจากหัวใจ ไว้ ณ โอกาสนี้นะครับ... แล้วกลับมาพบกันใหม่ในบทความต่อๆไปนะครับผม ^_^

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความยอดนิยมตลอดกาล