เศรษฐศาสตร์การเมืองแบบมาร์กซิสต์ | เศรษฐศาสตร์การเมือง ตอน 4

 

เศรษฐศาสตร์การเมืองแบบมาร์กซ์ เป็นแนวทางทฤษฎีที่พยายามทำความเข้าใจระบบเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางเศรษฐกิจ อำนาจ และความสัมพันธ์ทางสังคม จากผลงานของ ของ คาร์ล มาร์กซ์ และผู้ร่วมงานของเขา ฟรีดริช เองเงิลส์ แนวทางนี้โต้แย้งว่าโครงสร้างทางเศรษฐกิจเป็นรากฐานของความสัมพันธ์ทางสังคม และการต่อสู้ทางชนชั้นเป็นแรงผลักดันของการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์
 
แนวคิดหลักประการหนึ่งในเศรษฐศาสตร์การเมืองของมาร์กซิสต์คือทฤษฎีคุณค่าของแรงงาน ทฤษฎีนี้ถือว่ามูลค่าของสินค้าถูกกำหนดโดยจำนวนแรงงานที่ใช้ในการผลิตสินค้านั้น มาร์กซ์โต้แย้งว่านายทุนดึงเอามูลค่าส่วนเกินจากคนงานด้วยการจ่ายเงินให้น้อยกว่ามูลค่าของสินค้าที่พวกเขาผลิต ซึ่งจะเป็นการสร้างกำไรให้กับตนเอง การเอารัดเอาเปรียบนี้กลับสร้างความขัดแย้งทางชนชั้นระหว่างเจ้าของปัจจัยการผลิตและคนงาน
 
มาร์กซ์ยังระบุถึงแนวโน้มที่อัตรากำไรจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไปในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เขาแย้งว่านี่เป็นเพราะแนวโน้มที่นายทุนจะลงทุนในเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดแรงงานเพื่อเพิ่มผลกำไร ซึ่งช่วยลดความต้องการแรงงานและนำไปสู่การลดลงของค่าจ้างและตลาดสินค้าและบริการที่หดตัว ซึ่งอาจนำไปสู่วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและความไม่สงบในสังคมได้
 
แนวคิดหลักอีกประการหนึ่งในเศรษฐศาสตร์การเมืองของมาร์กซิสต์คือแนวคิดเรื่องการต่อสู้ทางชนชั้น มาร์กซ์ และ เองเงิล มองว่าประวัติศาสตร์สังคมเป็นชุดของการต่อสู้ทางชนชั้นระหว่างผู้ที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตและผู้ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของ ตามมุมมองนี้ ชนชั้นปกครองใช้อำนาจทางเศรษฐกิจเพื่อรักษาอำนาจของตน ในขณะที่ชนชั้นแรงงานพยายามที่จะปรับปรุงสภาพของตนเองโดยการจัดระเบียบและต่อสู้เพื่อค่าจ้าง ผลประโยชน์ และสภาพการทำงานที่ดีขึ้น
 
เศรษฐศาสตร์การเมืองแบบมาร์กซิสต์เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์รูปแบบการผลิตแบบทุนนิยม ตามแนวคิดของ มาร์กซ์ ลัทธิทุนนิยมมีลักษณะเป็นการเอารัดเอาเปรียบคนงานโดยนายทุนซึ่งเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต คนงานถูกบังคับให้ขายกำลังแรงงานของตนให้กับนายทุนเพื่อแลกกับค่าจ้าง และมูลค่าส่วนเกินที่เกิดจากแรงงานของพวกเขาจะถูกจัดสรรโดยนายทุนเพื่อเป็นกำไร
 
ลัทธิเศรษฐศาสตร์การเมืองของลัทธิมาร์กซ์โต้แย้งว่าการแสวงหาผลประโยชน์นี้ไม่เพียงแต่ทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเมืองและสังคมด้วย นายทุนใช้อำนาจทางเศรษฐกิจเพื่อควบคุมรัฐและสร้างสถาบันทางสังคมเพื่อประโยชน์ของตนเอง สิ่งนี้นำไปสู่การกระจุกตัวของความมั่งคั่งและอำนาจในมือของชนชั้นปกครองกลุ่มเล็กๆ และการถูกเอาเปรียบจากชนชั้นแรงงาน
 
เศรษฐศาสตร์การเมืองแบบมาร์กซ์ยังเน้นความสำคัญของการวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์ เหตุผลว่าโครงสร้างทางเศรษฐกิจไม่คงที่ แต่จะพัฒนาไปตามกาลเวลาเพื่อตอบสนองต่อสภาพสังคมและการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป ตัวอย่างเช่น มาร์กซ์และเองเงิลส์แย้งว่าการเปลี่ยนจากระบบศักดินาไปสู่ระบบทุนนิยมนั้นมีลักษณะของการปิดล้อมที่ดินส่วนกลาง การพัฒนาค่าจ้างแรงงาน และการกระจุกตัวของความมั่งคั่งอยู่ในมือของชนชั้นนายทุนใหม่
 
นอกเหนือจากการวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์แล้ว เศรษฐศาสตร์การเมืองแบบมาร์กซิสต์ยังนำเสนอการวิจารณ์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กระแสหลักอีกด้วย โดยให้เหตุผลว่าเศรษฐศาสตร์กระแสหลักไม่ได้คำนึงถึงความสัมพันธ์เชิงอำนาจ ที่สนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และถือว่าตลาดเป็นกลไกที่เป็นกลางและมีประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การเมืองของลัทธิมาร์กซท้าทายในมุมมองนี้
 
เศรษฐศาสตร์การเมืองแบบมาร์กซิสต์มีอิทธิพลในการสร้างข้อถกเถียงเกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ โลกาภิวัตน์ และบทบาทของรัฐในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังถูกวิพากษ์วิจารณ์จากมุมมองเชิงประวัติศาสตร์ การมุ่งเน้นไปที่การต่อสู้ทางชนชั้นเพื่อกีดกันความขัดแย้งทางสังคม และความล้มเหลวในการเสนอทางเลือกที่สอดคล้องกันกับระบบทุนนิยม
 
แม้จะมีการวิพากษ์วิจารณ์เหล่านี้ แต่เศรษฐศาสตร์การเมืองของมาร์กซิสต์ยังคงเป็นแนวทางทฤษฎีที่สำคัญในการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางเศรษฐกิจ อำนาจ และความสัมพันธ์ทางสังคม นำเสนอบทวิจารณ์ที่มีประสิทธิภาพของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก และให้กรอบการทำงานสำหรับการทำความเข้าใจธรรมชาติที่ซับซ้อนและมีพลวัตของระบบเศรษฐกิจ
 
โดยสรุป : เศรษฐกิจการเมืองแบบมาร์กซิสต์มีอิทธิพลในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบและโครงสร้างทางเศรษฐกิจของเรา โดยมีอิทธิพลในการพัฒนาขบวนการทางการเมืองแบบสังคมนิยมและคอมมิวนิสต์ ซึ่งพยายามแทนที่ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมด้วยรูปแบบองค์กรที่เท่าเทียมและเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น นักวิจารณ์เศรษฐศาสตร์การเมืองลัทธิมาร์กซ์โต้แย้งว่ามันง่ายเกินไป และไม่ได้คำนึงถึงความซับซ้อนของระบบเศรษฐกิจในโลกแห่งความเป็นจริง อย่างไรก็ตาม เศรษฐศาสตร์การเมืองแบบมาร์กซิสต์ยังคงเป็นแนวทางทางทฤษฎีที่สำคัญต่อเศรษฐศาสตร์การเมือง โดยนำเสนอการวิจารณ์ที่ทรงพลังของโครงสร้างทุนนิยมและวิสัยทัศน์ทางเลือกขององค์กรทางเศรษฐกิจนั่นเองนะครับผม...^_^

ครูพี่ลี ดลรวี ภัทรกุลพิมล
โปรดิวเซอร์ รายการ คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน
Website  :    http://www.dolravee.com/
Facebook :    https://goo.gl/qNF1ak
Youtube  :    https://goo.gl/F6d8A4

 

คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน รายการที่จะนำคุณไปสัมผัสกับ อัตลักษณ์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย เศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดดีๆ จากบุคคลต้นแบบ ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อเป็นพลังสรรค์สร้าง คุณภาพชีวิตทีดี อย่างยั่งยืน

  • ออกอากาศทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง AM 1467 KHz ทุก วันพฤหัสบดี เวลา 18.00 น. - 19.00 น. และ
  • ออกอากาศทางช่องทาง Live Streaming ผ่าน Facebook Live "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ทุก วันพุธ เวลา 19.00 น. - 21.00 น. และ
  • สามารถมารับชมย้อนหลังผ่านทาง Youtube ช่อง "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ได้อีกช่องทางหนึ่ง...

เพจ & Youtube : รายการคุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน

เกี่ยวกับเรา : รายการ "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" พวกเราคือใคร?

ป.ล. หากบทความนี้มีประโยชน์ ฝากช่วยกันแชร์ บทความนี้ส่งต่อๆ ออกไปสู่กลุ่มผู้คนวงกว้างให้ได้รับคุณประโยชน์... แบ่งปันความรู้ดีๆ กันนะครับ หนึ่งความรู้ หนึ่งความคิดดีๆ อาจจะเปลี่ยน ช่วยเหลือ ผู้คน และสังคมได้นะครับ และที่สำคัญสิ่งเล็กๆ ที่ท่านทำในวันนี้สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้นได้ ขอขอบคุณทุกท่านจากหัวใจ ไว้ ณ โอกาสนี้นะครับ... แล้วกลับมาพบกันใหม่ในบทความต่อๆไปนะครับผม ^_^

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความยอดนิยมตลอดกาล