ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจ | เศรษฐศาสตร์การเมือง ตอน 13

 

การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยและทฤษฎีต่างๆ การทำความเข้าใจทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้กำหนดนโยบาย นักเศรษฐศาสตร์ และผู้ปฏิบัติงานในการออกแบบกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนและครอบคลุม เราจะสำรวจทฤษฎีสำคัญบางทฤษฎีที่กำหนดรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและมีอิทธิพลต่อนโยบายและการปฏิบัติทั่วโลกกันนะครับ

ทฤษฎีพัฒนาการแบบคลาสสิก

การค้าขาย : ลัทธิค้าขายเป็นหนึ่งในทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจในยุคแรกเริ่มที่เกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 16 และ 17 เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสะสมความมั่งคั่งผ่านการค้าและการจัดตั้งอาณานิคมเพื่อรักษาวัตถุดิบ นโยบายการค้ารวมถึงการกีดกัน การส่งเสริมการส่งออก และการสะสมทองคำและเงินสำรอง

ทฤษฎีของ Adam Smith และ David Ricardo : ทฤษฎีความได้เปรียบโดยสมบูรณ์ของ Adam Smith และทฤษฎีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของ David Ricardo ได้วางรากฐานสำหรับทฤษฎีการค้าสมัยใหม่ พวกเขาแย้งว่าประเทศต่างๆ ควรเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าที่พวกเขามีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ และมีส่วนร่วมในการค้าเสรีเพื่อเพิ่มสวัสดิภาพของโลก ทฤษฎีเหล่านี้เน้นถึงประโยชน์ของการค้าระหว่างประเทศต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

ทฤษฎีการเจริญเติบโตแบบนีโอคลาสสิก

โมเดลโซโล-สวอน : แบบจำลอง Solow-Swan ซึ่งพัฒนาโดย Robert Solow และ Trevor Swan มุ่งเน้นไปที่การเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว มันแนะนำแนวคิดของการสะสมทุนและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ แบบจำลองนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการลงทุนในทุนทางกายภาพและทุนมนุษย์ ตลอดจนการปรับปรุงผลิตภาพด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

โมเดลแฮร์ร็อด-โดมาร์ : แบบจำลอง Harrod-Domar ซึ่งเสนอโดย Sir Roy Harrod และ Evsey Domar ได้เน้นย้ำถึงบทบาทของการลงทุนในการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ ตามแบบจำลอง อัตราการลงทุนที่สูงขึ้นนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการออมและการลงทุนให้เพียงพอเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ

ทฤษฎีโครงสร้างนิยม

ทฤษฎีการพึ่งพา : ทฤษฎีการพึ่งพาเกิดขึ้นในทศวรรษที่ 1950 และ 1960 เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายที่ประเทศกำลังพัฒนาเผชิญในการบรรลุการพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าการด้อยพัฒนาของประเทศกำลังพัฒนาเป็นผลมาจากการพึ่งพาประเทศที่พัฒนาแล้ว นักทฤษฎีการพึ่งพาสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจโลกและการส่งเสริมการพึ่งพาตนเองเพื่อให้บรรลุการพัฒนาเศรษฐกิจ

ทฤษฎีระบบโลก : ทฤษฎีระบบโลกที่พัฒนาโดยอิมมานูเอล วอลเลอร์สไตน์ ได้ขยายแนวคิดของทฤษฎีการพึ่งพา เป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าเศรษฐกิจโลกมีลักษณะเป็นโครงสร้างแบบลำดับชั้น โดยมีประเทศหลักที่มีอำนาจเหนือและใช้ประโยชน์จากประเทศรอบข้าง ตามทฤษฎีนี้ การพัฒนาเศรษฐกิจถูกขัดขวางโดยการกระจายทรัพยากรและอำนาจที่ไม่เท่าเทียมกันในระบบโลก

ทฤษฎีสถาบัน

เศรษฐศาสตร์สถาบันใหม่ (New Institutional Economics: NIE) : มุ่งเน้นไปที่บทบาทของสถาบันในการพัฒนาเศรษฐกิจ ให้เหตุผลว่าสถาบันที่ทำงานได้ดี รวมทั้งระบบกฎหมาย สิทธิในทรัพย์สิน และโครงสร้างการกำกับดูแล มีความสำคัญต่อการส่งเสริมการเติบโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ NIE ยังเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการปฏิรูปสถาบันเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ทฤษฎีธรรมาภิบาล : ทฤษฎีธรรมาภิบาลเน้นความสำคัญของธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ และให้เหตุผลว่าสถาบันที่โปร่งใสและรับผิดชอบ ปราศจากการทุจริตและพฤติกรรมการแสวงหาค่าเช่า มีความจำเป็นสำหรับการดึงดูดการลงทุน ส่งเสริมผู้ประกอบการ และส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ทฤษฎีการเจริญเติบโตภายนอก : ทฤษฎีการเติบโตภายนอกซึ่งพัฒนาโดย Paul Romer และ Robert Lucas มุ่งเน้นไปที่บทบาทของความรู้และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ ให้เหตุผลว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไม่ได้มาจากภายนอก แต่สามารถได้รับอิทธิพลจากการแทรกแซงนโยบาย ทฤษฎีนี้เน้นความสำคัญของการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา การศึกษา และการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

โดยสรุป : ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิดทางเศรษฐกิจและพลวัตของโลก ทฤษฎีคลาสสิกวางรากฐานสำหรับการทำความเข้าใจการค้าและความเชี่ยวชาญเฉพาะ ในขณะที่ทฤษฎีการเติบโตภายในแบบนีโอคลาสสิกและภายในมุ่งเน้นไปที่การเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทฤษฎีโครงสร้างเน้นความท้าทายที่ประเทศกำลังพัฒนาเผชิญในระบบเศรษฐกิจโลก ในขณะที่ทฤษฎีสถาบันเน้นบทบาทของสถาบันและธรรมาภิบาลในการส่งเสริมการพัฒนา 

ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจให้กรอบที่มีคุณค่าสำหรับการทำความเข้าใจกระบวนการที่ซับซ้อนซึ่งขับเคลื่อนการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ แต่ละทฤษฎีนำเสนอมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับปัจจัยและกลไกที่นำไปสู่การพัฒนา ในขณะที่ผู้กำหนดนโยบายกำลังเผชิญกับความท้าทายและโอกาสของการพัฒนาเศรษฐกิจ ความเข้าใจที่เหมาะสมของทฤษฎีเหล่านี้สามารถออกแบบกลยุทธ์ นโยบาย และการแทรกแซงที่มีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและครอบคลุมนั่นเอง...

ครูพี่ลี ดลรวี ภัทรกุลพิมล
โปรดิวเซอร์ รายการ คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน
Website  :    http://www.dolravee.com/
Facebook :    https://goo.gl/qNF1ak
Youtube  :    https://goo.gl/F6d8A4

 

คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน รายการที่จะนำคุณไปสัมผัสกับ อัตลักษณ์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย เศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดดีๆ จากบุคคลต้นแบบ ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อเป็นพลังสรรค์สร้าง คุณภาพชีวิตทีดี อย่างยั่งยืน

  • ออกอากาศทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง AM 1467 KHz ทุก วันพฤหัสบดี เวลา 18.00 น. - 19.00 น. และ
  • ออกอากาศทางช่องทาง Live Streaming ผ่าน Facebook Live "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ทุก วันพุธ เวลา 19.00 น. - 21.00 น. และ
  • สามารถมารับชมย้อนหลังผ่านทาง Youtube ช่อง "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" ได้อีกช่องทางหนึ่ง...

เพจ & Youtube : รายการคุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน

เกี่ยวกับเรา : รายการ "คุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉัน" พวกเราคือใคร?

ป.ล. หากบทความนี้มีประโยชน์ ฝากช่วยกันแชร์ บทความนี้ส่งต่อๆ ออกไปสู่กลุ่มผู้คนวงกว้างให้ได้รับคุณประโยชน์... แบ่งปันความรู้ดีๆ กันนะครับ หนึ่งความรู้ หนึ่งความคิดดีๆ อาจจะเปลี่ยน ช่วยเหลือ ผู้คน และสังคมได้นะครับ และที่สำคัญสิ่งเล็กๆ ที่ท่านทำในวันนี้สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้นได้ ขอขอบคุณทุกท่านจากหัวใจ ไว้ ณ โอกาสนี้นะครับ... แล้วกลับมาพบกันใหม่ในบทความต่อๆไปนะครับผม ^_^

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความยอดนิยมตลอดกาล